Focus India gericht op weerbaarheid voedselsysteem

De landbouw in India wordt geconfronteerd met grote veranderingen als gevolg van de klimaatverandering. Het landbouwteam van de Nederlandse ambassade zet daarbij in op klimaatslimme landbouw en brengt in samenwerking met India een focus aan op weerbare voedselsystemen.

India staat in de frontlinie als het gaat om klimaatverandering. Het land is sterk verbonden met het klimaat. De jaarlijks terugkerende moessons bepalen voor een groot deel het leven van de Indiase bevolking. Ook de Indiase landbouw, waar honderden miljoenen mensen actief zijn, is sterk afhankelijk van de grillen van de moesson.

De Indiase overheid zette de afgelopen jaren voornamelijk in op het verhogen van het boereninkomen. Echter een recentelijk stuk (A new paradigm for Indian agriculture’) van publieke denktank Niti Aayog zet de klimaatproblematiek nadrukkelijk op de agenda.

Inefficiënt watergebruik

De Indiase landbouw is niet goed opgewassen tegen de klimaatverandering, terwijl deze sector erg afhankelijk is van voldoende water. Maar liefst 90% van het grondwaterverbruik in India wordt benut in de land- en tuinbouw. In grote delen van India is landbouwgrond nog altijd niet geïrrigeerd. Daarnaast zijn veel bestaande irrigatiesystemen niet efficiënt ingericht en wordt er veelal gebruik gemaakt van vloedirrigatie in plaats van micro-irrigatie.

Meer geïrrigeerde landbouwgrond en efficiëntere systemen zijn van groot belang, aangezien door klimaatverandering de beschikbaarheid van water problematischer wordt (te veel dan wel te weinig regenval). Onder andere het lage inkomen van veel boeren en versnippering van de reeds kleine boerenbedrijven verhinderen investeringen in irrigatiesystemen en staat modernisering van de bedrijven in de weg.

Indiase landbouw
Indiase landbouw

Verstoring voedselketen

Corona en de oorlog in Oekraïne hebben de voedselvoorziening in tal van landen verstoord. In India draagt klimaatverandering ook sterk bij aan verstoringen in de voedselketens. Dit leidt tot stevige voedselinflatie. In februari van dit jaar, tijdens het begin van de oorlog van Rusland in Oekraïne, beweerde de Indiase regering dat India, als de op een na grootste producent van tarwe, tussen de 10 en 15 miljoen ton tarwe kan exporteren om het aanbodtekort uit Rusland en Oekraïne op te vangen. Maar binnen drie maanden, op 13 mei, verbood India de tarwe-export om de lokale prijzen te bedwingen.

De verandering in het handelsbeleid in slechts een periode van drie maanden was het gevolg van een vroege hittegolf die de productie van tarwe beïnvloedde.  Het exportverbod veroorzaakte niet alleen een stijging van de wereldprijzen, maar was ook een ontmoediging voor tarwetelers die baat hadden gehad bij een liberaler handelsbeleid. Dit is een illustratie van hoe klimaatverandering het landbouwhandelsbeleid van India beïnvloedt. Deze schommelingen in India kunnen fluctuaties veroorzaken in de wereldwijde voedselvoorziening.

Onderzoek naar gevolgen klimaat op Indiase landbouw

Sinds kort werkt een gastonderzoeker op de Nederlandse ambassade in New Delhi als onderdeel van het Embassy Science Fellowship-programma. Dit programma is geïnitieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel is om korte communicatielijnen te creëren tussen wetenschappers en beleidsmakers, en om wetenschappelijke kennis sneller in het ambassadebeleid te verankeren. Robbin Jan van Duijne werkt als geograaf aan de Universiteit van Twente en is tijdelijk actief op de ambassade in New Delhi. Hij analyseert met geografische informatiesystemen (GIS) de agrarische crisis die al langere tijd gaande is in India. In zijn analyses bekijkt hij alle 640.000 dorpen in het land en onderzoekt waar mensen uit landbouw gedrukt worden. Vervolgens probeert hij die gegevens te combineren met klimaatdata om de effecten van klimaatverandering op de landbouw te kwantificeren.

Meer informatie: r.j.vanduijne@utwente.nl

Terugdringen watergebruik

Het landbouwteam op de ambassade steunt en ontwikkelt verschillende activiteiten op het gebied van klimaatslimme landbouw. In de Indiase context is het terugdringen van watergebruik en efficiënter en beter bodembeheer van groot belang. Door het opzetten van zogenoemde centers of excellence op het gebied van tuinbouw tracht de ambassade samen met de Indiase overheid Indiase boeren bij te staan in de (bedekte) teelt. De centra demonstreren Nederlandse technologie en trainen boeren.  

Cotton
Beeld: ©Adobe Stock
Katoenteelt

Plantenveredeling

Nederlandse organisaties werken in verschillende regio’s samen met hun collega's in India. Ze pakken de uitdagingen aan waarmee de Indiase landbouw wordt geconfronteerd als gevolg van klimaatveranderingen. De projecten strekken zich uit van waterefficiëntie in de katoen- en suikerrietteelt tot het gebruik van remote sensing-applicaties om plagen te voorspellen als gevolg van veranderend regenpatroon en plantenveredeling voor klimaatslimme landbouw. Maatschappelijke organisaties, bedrijven uit de particuliere sector, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties zijn betrokken geweest bij het bedenken, plannen en uitvoeren van deze projecten.

Virtuele missies

In de samenwerking tussen India en Nederland zijn water, landbouw en gezondheid belangrijke thema’s. Aangezien Climate Smart Agriculture raakt aan water en gezondheid, heeft de ambassade namens het ministerie van Landbouw en het ministerie van Wetenschap en Technologie gewerkt aan het organiseren van virtuele missies in 2020 en 2021. Een van de belangrijke aspecten van het organiseren van zo’n missie is dat Nederlandse en Indiase organisaties ideeën uitwisselen en discussiëren over de mogelijkheid om business cases te ontwerpen voor het omgaan met uitdagingen van klimaatverandering in de landbouw.

'Voor Nederlandse bedrijven liggen er kansen op het gebied van watergebruik, bodembeheer, bedekte teelt en het terugdringen van voedselverliezen in de keten'

Zuivelsector

In de zuivelsector is een aantal Nederlandse organisaties betrokken bij een project met Agriculture Development Trust (ADT) Baramati. Bij dit project is een Centre of Excellence in Dairy opgezet op basis van de uitkomsten van een onderzoeksmissie in 2017. Daarbij onderzocht Van Hall Larenstein de gevolgen van hittestress op melkveebedrijven in de regio. Nederlandse organisaties die oplossingen hebben voor de zuivelsector en hun product of technologie willen demonstreren, kunnen contact opnemen met de landbouwafdeling in de ambassade. Wij kunnen het contact met de juiste organisaties in India vergemakkelijken.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De uitdagingen in India zijn gigantisch. Voor Nederlandse bedrijven liggen er kansen op het gebied van watergebruik, bodembeheer, bedekte teelt en het terugdringen van voedselverliezen in de keten. De Nederlandse tuinbouwsector kan een belangrijke rol spelen in duurzamere en efficiëntere groente- en fruitproductie. Op dat gebied is er volop actie, onder andere met de onlangs gelanceerde PIBNLhortiRoad2India’. In de vorige Agrospecial met als thema Groene en gezonde steden schreven wij over grote Indiase bedrijven in de retail en voedselindustrie die zelf in een duurzamere voedselketen willen investeren. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven in de gekoelde opslag, verwerking, uitgangsmateriaal en het vergroten van het areaal met bedekte teelten in India.

Er liggen kansen voor Nederlandse bedrijven in het vergroten van het areaal met bedekte teelten.
Er liggen kansen voor Nederlandse bedrijven in het vergroten van het areaal met bedekte teelten.

Gesprekken met Indiase overheid

Zakelijke kansen zijn niet los te zien van dialogen met de Indiase overheid. Door middel van rondetafelgesprekken en gesprekken met ministeries in de deelstaten van India tracht het landbouwteam van de ambassade Nederlandse oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke uitdagingen in India. Een voorbeeld hiervan zijn gesprekken over verzilting van landbouwgrond en het tegengaan van verliezen in de keten.

Volgend jaar vindt de G20 in India plaats. Dit is een goed moment om het gesprek aan te gaan over een aantal belangrijke thema’s. Ook kunnen we verder verkennen hoe maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering te vertalen zijn naar business cases. Dit doen wij graag samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Contact

Landbouwteam India
Email: nde-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLagro_india

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.