UA ornamental sector
Beeld: ©NL Embassy in UA

Market Study: Ukrainian floriculture and ornamental sector / Дослідження ринку квітів та декоративних рослин України

In order to satisfy the growing interest of the Dutch producers of planting material, floricultural and ornamental products who consider to enter the Ukrainian market,  and in order to support the Ukrainian floricultural business to adopt the international standards and business models, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine initiated this market study in the framework of Private Sector Development program (PSD). The Market study was implemented by Kleffmann Group Ukraine.

The report was presented during the International Conference «Green Future of Your City» .  on 17 April 2019. Please see the presentation of representatives of Kleffmann Group Ukraine.

The Embassy would like to thank to those Ukrainian and Dutch companies who agreed to participate in this study. We appreciate your openness and readiness for cooperation.

З метою задоволення зростаючого інтересу голландських виробників квітів, посадкового матеріалу та декоративних рослин, які зацікавлені в Україні, а також для підтримки українського квіткової галузі на шляху прийняття міжнародних стандартів та бізнес-моделей, Посольство Королівства Нідерландів в Україні ініціювало дослідження ринку в рамках програми розвитку приватного сектору (PSD). Дослідження ринку було проведено компанією Kleffmann Group Ukraine.

Звіт був представлений під час Міжнародної конференції «Зелене майбутнє вашого міста», 17 квітня 2019 р. Будь ласка, перегляньте презентацію представників Клуффманн Груп.
Посольство висловлює подяку тим українським та голландським компаніям, які погодилися взяти участь у цьому дослідженні. Ми цінуємо вашу відкритість і готовність до співпраці.

The main objective of the study is to obtain information and insight on the floricultural and ornamental sector of Ukraine,  its development, business opportunities and challenges. An additional study objective is to get information in order to start a dialogue with Ukrainian authorities on improving climate for business development in the sector and removing trade barriers.

The study:

- describes current situation on the market of flowers and ornamental plants in Ukraine;

- defines key players in each product group ;

- analyzes current legislation including land market,  registration of varieties, protection of the breeders’ rights, etc.;

- analyzes available statistic data on international trade of Ukraine in flowers, ornamental plants and planting material;

- distinguisheі possibilities for market development in Ukraine;

- defines opportunities and challenges for Dutch-Ukrainian cooperation;

The product groups  analyzed in the study:

- cut flowers;

- planting material (seed, bulbs, seedlings);

- potted plants (indoor);

- ornamental plants (shrubs, trees and other plants for landscape design).

The reports are provided in two languages English and Ukrainian and in two forms: short summary and extended report.

Methodology:

The information provided in the report is based on the expert opinions of Ukrainian and Dutch market players who kindly agreed for interviews in the framework of this study.

Expert opinions in this study may differ from opinions of those market players who did not participate in this study. In case you would like to share your opinion on the issues raised in this study please contact us on

KIE-LNV@minbuza.nl

and 

Kateryna.Melashchenko@kynetec.com

Основна мета дослідження - це сбір інформації про сектор квітів та декоративних рослин Україїни. Його розвиток, бізнес-можливості та виклики. Додатковою метою дослідження є отримання інформації для того, щоб розпочати діалог з українською владою щодо поліпшення клімату для розвитку бізнесу в секторі та усунення торгівельних бар'єрів.

Це дослідження:
- описує поточну ситуацію на ринку квітів та декоративних рослин в Україні;
- визначає ключових гравців у кожній групі товарів;
- аналізує чинне законодавство, включаючи ринок землі, реєстрацію сортів, захист прав селекціонерів тощо;
- аналізує наявні статистичні дані щодо міжнародної торгівлі України у сфері квітів, декоративних рослин та посадкового матеріалу;
- оцінює можливості для розвитку ринку в Україні;
- визначає можливості та виклики для голландсько-українського співробітництва;

Групи продуктів, проаналізовані в дослідженні:
- зрізані квіти;
- посадковий матеріал (насіння, цибулини, саджанці);
- рослини в горщиках;
- декоративні рослини (кущі, дерева та інші рослини для ландшафтного дизайну).

Дослідженню підготовано двома мовами англійською та українською, а також у двох формах: короткий звіт з підсумками та розширений звіт.

Методологія:
Інформація, надана у звіті, ґрунтується на експертних оцінках українських та голландських учасників ринку, які люб'язно погодилися на інтерв'ю в рамках даного дослідження.

Думки експертів можуть відрізнятися та не збігатися із думками тих представників ринку, які не приймали участь у дослідженні. Якщо Ви хочете поділитися своєю думкою з питань, порушених у цьому дослідженні, зверніться до нас за адресою

KIE-LNV@minbuza.nl

та 

Kateryna.Melashchenko@kynetec.com

Market study: floricultural and ornamental sector of Ukrraine
Beeld: ©NL Embassy in UA