India werkt aan ketenopbouw druiven- en appelteelt

De Indiase landbouwsector bevindt zich in een overgangsfase. De vraag naar kwaliteitsproducten neemt toe en daarmee ook de behoefte aan nieuwe landbouwkennis en -technologie. Nederland springt hier op in, bijvoorbeeld in de druiven- en appelteelt. De ondersteuning vanuit ons land leidt tot duurzame ontwikkelingen in deze sectoren en tot meer export.

Innovatie

De Indiase landbouwsector bevindt zich in een overgangsfase. De vraag naar kwaliteitsproducten neemt toe en daarmee ook de behoefte aan nieuwe landbouwkennis en -technologie. Nederland springt hier op in, bijvoorbeeld in de druiven- en appelteelt. De ondersteuning vanuit ons land leidt tot duurzame ontwikkelingen in deze sectoren en tot meer export.

Stijging marktprijzen

Hoewel seizoensgebonden prijsschommelingen van groente en fruit normaal zijn, is in dit geval ook een stijging van het prijsniveau op langere termijn waarneembaar. Deze prijsstijgingen komen echter niet ten goede aan de Indiase boeren. Dit komt doordat de Indiase landbouwsector de afgelopen jaren weinig aandacht heeft besteed aan de optimalisatie van de waardeketen in groente en fruit. Een gefragmenteerde keten, naoogstverliezen en het grote aantal tussenhandelaren zorgen aan aanbodzijde voor veel belemmeringen.

Toch heeft India ook een aantal waardeketens ontwikkeld die van wereldniveau zijn. Bij de ontwikkelingen in deze ketens zijn Nederlandse organisaties en bedrijven nauw betrokken, bijvoorbeeld door kennis en technologie beschikbaar te stellen en door samenwerking van boeren te ondersteunen. Bovendien heeft Nederland geholpen bij het voldoen aan Europese standaarden.

Innovatie

Indiase tafeldruiven: een stapsgewijze benadering

De Indiase overheid beschouwt de Indiase druivenketen als hét voorbeeld van een goed georganiseerde waardeketen. Het grootste deel van de druivenexport gaat via Nederland naar de Europese markt. Dat is een belangrijke reden waarom ons land een actieve rol heeft gespeeld in de organisatie van deze keten. Onder andere RIKILT, NVWA, TNO, GroentenFruit Huis en IDH zijn hierbij betrokken. De druivenketen wordt gezien als dé maatstaf voor de waardeketens die de Indiase overheid wil opzetten in andere agrarische sectoren.

Ketenopbouw

De ketenopbouw in de druiventeelt is niet altijd even gemakkelijk gegaan. Zware tegenslagen waren er in 2003 – 2004 en 2010 – 2011 toen een Europese importban werd ingesteld voor Indiase druiven als gevolg van strengere Europese regels op het gebied van residuen van bestrijdingsmiddelen.

De Indiase overheid zocht hulp bij Nederland. Niet alleen om de nieuwe regelgeving te verduidelijken, maar ook om kennis en technologie beschikbaar te krijgen om het gebruik van pesticiden te verminderen.

Innovatie

Residuen meten

In 2003 – 2004 heeft het Indiase Nationale Onderzoekscentrum voor Druiven in samenwerking met TNO een test geïntroduceerd die in de Indiase context residuen van bestrijdingsmiddelen kan meten. Deze test bleek zeer effectief. Zo kon worden vermeden dat druiven werden geëxporteerd die niet voldeden aan de Europese normen.

Daarnaast werden voorlichters in staat gesteld boeren te informeren over corrigerende maatregelen die zij tijdens het teeltseizoen kunnen nemen. Vooral kleine boeren profiteerden hiervan, omdat zij degenen zijn met de minste kennis over bestrijdingsmiddelen en vaak het meest gebruikmaken van pesticiden uit angst voor een misoogst.

Betere traceerbaarheid van druiven

De crisis in de druivensector van 2010 – 2011 heeft geleid tot een betere traceerbaarheid van druiven. In deze periode zijn door Nederland data-analyses uitgevoerd en de nieuwste testmethodes ingevoerd. Ook heeft Nederland geholpen om de nieuwe EU-regelgeving te verduidelijken en is met training vanuit Nederland begonnen. Dit heeft het vertrouwen van de Indiase boeren vergroot en heeft geleid tot een toename in lange-termijn investeringen in verpakkingsbedrijven en opslagfaciliteiten.

Recent heeft IDH Nederland (The Sustainable Trade Initiative) een Sustainable Grape Initiative programma gestart dat ervoor moet zorgen dat de Indiase druivensector klaar is voor nieuwe duurzaamheidseisen vanuit de Europese Unie. Doel is ook dat de sector beter kan omgaan met uitdagingen zoals de klimaatverandering en de toenemende vraag van consumenten naar betere productinformatie. Met deze proactieve opstelling heeft Nederland de aanvoer van druiven uit India geborgd en is de Nederlandse positie in handel in groenten en fruit versterkt.

Jaarrond aanbod van appels

De appel was vroeger in India een seizoensgebonden product, vooral bestemd voor de hogere klasse en alleen beschikbaar van de herfst tot de lente. Dankzij Nederlandse technologie van Controlled Atmosphere (CA) is de appel nu jaarrond beschikbaar.

Innovatie

Op het gebied van Controlled Atmosphere is Nederland een belangrijke speler in India. Deze technologie is alleen zinvol als de hele appelketen wordt meegenomen. Daarom werd in 2007 door het Nederlandse bedrijf Fresh Food Technology BV (FFT), samen met SJS Trust India en stichting Het Groene Woudt het Apple Project India gestart om kleine appeltelers te helpen met hun productie en afzet. Financiering vond plaats via zachte leningen.

Samenwerking producenten

De grootste uitdaging voor de Nederlandse partners in dit project was om de Indiase boeren ervan te overtuigen zich als collectief te organiseren. Samenwerking leidt namelijk tot kostenbesparing en uitwisseling van kennis. De telers zijn geadviseerd over het juiste moment van plukken en over de beste behandeling van de appels tot in de koelcel.

Daarnaast werden telers in staat gesteld om door middel van ICT-technologie de oogsten samen te voegen en zo hun onderhandelingspositie te versterken. Zelfs boeren uit de meest afgelegen dorpen werden door deze technologieën verbonden met grotere afzetmarkten elders in het land.

Boeren vormden in dit project een producentengroep. Zij zijn binnen dit project zakelijke partners. De groep heeft nu vaste voet aan de grond en zet hun appels gezamenlijk af in een aantal grote steden. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe Nederlandse technologie en kennis ook voor kleine boeren bereikbaar kan worden.

Landbouwteam India

Oktober 2016