Frankrijk: prioriteiten voor herziening wetgeving dierenwelzijn

De Europese Commissie zal deze herfst voorstellen voor herziening van de Europese wetgeving voor dierenwelzijn naar buiten brengen. Met dit in gedachten heeft het Franse ministerie van Landbouw en Voedselsoevereiniteit in de eerste helft van 2023 overleg gevoerd met alle belanghebbenden, in het kader van een ‘nationale afstemming’. Deze discussies hebben geleid tot de formulering van voorstellen om het welzijn van boerderijdieren te verbeteren, die nu naar de Commissie zijn gestuurd.

Koeien
Beeld: ©PAR_LAN / PAR_LAN

Nationale afstemming

Bij de discussies die dit voorjaar onder leiding van het ministerie van Landbouw en Voedselsoevereiniteit zijn gevoerd, waren een groot aantal stakeholders betrokken: vertegenwoordigers van de diverse dierlijke sectoren, van de verschillende boerenbonden, van dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen, en wetenschappelijke en technische instituten. De belangen van deze verschillende partijen liggen natuurlijk uiteen, en daarom zijn de voorstellen die door Frankrijk naar de Commissie zijn gestuurd een compromis.

Dierenwelzijnsorganisaties vonden de voorstellen niet ambitieus genoeg, de dierlijke sectoren zijn juist weer bezorgd over het tempo van de nagestreefde aanpassingen. De dierlijke sectoren waren met name heel kritisch over de aanbevelingen die het Europese agentschap voor voedselveiligheid EFSA naar buiten heeft gebracht, als basis voor de toekomstige voorstellen van de Europese Commissie.

Dierenwelzijn de laatste jaren een prioriteit van de Franse regering

Sinds het aantreden van president Macron in 2017 is verbetering van het dierenwelzijn prioriteit geworden. Dit weerspiegelt de toegenomen belangstelling hiervoor in de Franse samenleving. Veel zaken die vroeger als vanzelfsprekend werden geacht, zoals het eten van foie gras en paardenvlees, zijn nu onderwerp van debat. De Franse regering heeft onder andere de volgende initiatieven genomen: een verbod op het doden van (mannelijke) eendagskuikens, een verbod op het onverdoofd castreren van biggen, investeringen in verbetering van het dierenwelzijn en bioveiligheid in de veehouderij, een actieplan voor het moderniseren van slachthuizen,  een plan om het ‘dumpen’ van huisdieren tegen te gaan, enzovoort. 

Bescherming tegen import dierlijke producten uit derde landen

De Franse autoriteiten vragen de Europese Commissie geen situaties te creëren waarin de Europese veehouderij opnieuw in een situatie van concurrentievervalsing of verlies van concurrentievermogen terechtkomt. Dit betekent dat er moet worden gewerkt aan een betere harmonisatie van de interne markt van de Europese Unie, maar ook aan een betere toepassing van de Europese normen door producenten uit derde landen (buiten de EU) die producten van dierlijke oorsprong naar de Europese Unie willen exporteren. De Franse autoriteiten stellen de Commissie voor om "spiegelmaatregelen" op te nemen in de teksten van het toekomstige wetgevingspakket; concreet betekent dat dat geïmporteerde dierlijke producten moeten voldoen aan dierenwelzijnseisen die net zo streng zijn als de Europese eisen.

Geleidelijke overgang

Wat de invoering van een Europese etikettering inzake dierenwelzijn betreft, willen de Franse autoriteiten een betere voorlichting van de consument bevorderen door etikettering van dierlijke producten op vrijwillige basis.

De Franse autoriteiten zijn van mening dat veranderingen alleen moeten worden doorgevoerd in het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis, het bestaan van alternatieve productiemethoden en voorafgaande effectstudies. Zij delen de Commissie mee dat zij nauwlettend zullen toezien op de kosten van de overgang, die moeten worden gedeeld door alle spelers in de keten, tot aan de consument toe. 

De Franse autoriteiten benadrukken ook dat de invoering van nieuwe eisen moet worden gezien als een geleidelijke transitie. Het is essentieel om rekening te houden met de capaciteit van sectoren om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten, en om termijnen te voorzien voor de inwerkingtreding van wetgeving die de sector enige zekerheid geeft, vooral met betrekking tot de terugverdientijd van investeringen in stallen.

De Europese Commissie is ook gevraagd om speciale aandacht te besteden aan het verbeteren van de omstandigheden waarin dieren worden gefokt en vervoerd: het beperken van het gebruik van technieken die pijn veroorzaken, of het verbieden ervan wanneer er een minder pijnlijk en economisch haalbaar alternatief is; het verbieden van het systematisch doden van mannelijke kuikens in de pluimveesector; het verplicht stellen voor boerderijen om een referent voor dierenwelzijn aan te stellen; het opleiden van personeel; het opzetten van een Europese waarnemingspost voor diertransporten, etc.