Onderzoek WUR naar waterbesparing in tuinbouw Mexico

Wageningen UR ontwikkelt een rekenmodel om de efficiëntie van het gebruik van water en meststoffen in de kassenteelt te verbeteren. Dit instrument moet telers wereldwijd gaan overtuigen te investeren in de best beschikbare technologie. Toeleverende bedrijven uit Nederland zouden in de toekomst gebruik kunnen maken van dit instrument bij hun export. In dit onderzoek wordt in samenwerking met Mexicaanse telers de toegevoegde waarde van het rekenmodel voor Mexicaanse omstandigheden bepaald.

Waterschaarste en slechte waterkwaliteit zijn wereldwijd grote problemen voor de glastuinbouw. In de Nederlandse tuinbouw zijn de laatste decennia belangrijke stappen gezet om het water- en meststoffengebruik te optimaliseren. Innovatieve waterbesparende technieken maken het gebruik van water en nutriënten veel efficiënter. Als gevolg hiervan is de gewasopbrengst per liter water verhoogd en de uitstoot van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water naar de omgeving verlaagd.

Water

Ondanks het succes in Nederland ondervinden de toeleverende bedrijven problemen om hun waterbesparende oplossingen toe te passen in buitenlandse tuinbouwprojecten. Hierdoor blijven kansen liggen om de kassenteelt te verduurzamen.

Seed Money Project

Om tuinders wereldwijd te overtuigen te investeren in waterbesparende technieken, werkt Wageningen University & Research BU Glastuinbouw in mei 2017 aan een project om water- en meststoffen te besparen. Dit zogeheten Seed Money Project wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Doel van het project is om de tuinbouwsector in Mexico bewust te maken van mogelijke water- en meststoffenbesparingen door de beschikbare technieken te integreren in hun projecten.

Water

Vijf Mexicaanse tuinbouwbedrijven

In een desktopstudie worden suggesties aangedragen om de water- en meststoffenefficiëntie van vijf verschillende Mexicaanse bedrijven - variërend van grondteelt in schaduwnetten tot hightechteelt op water - te verbeteren. Als referentiepunt wordt de water- en meststoffenbalans opgesteld van de huidige teelt op deze bedrijven. Data van de tuinders worden vervolgens gecombineerd met het waterstroommodel van Wageningen University & Research BU Glastuinbouw om zo het water- en meststoffenverbruik en eventuele uitspoeling naar het oppervlaktewater te bepalen.

Selectie van technologieën

Voor verschillende waterbesparende scenario’s berekent het waterstroommodel vervolgens hoeveel water en meststoffen er bespaard kunnen worden. Hiervoor worden de volgende technologieën (of een combinatie hiervan) geselecteerd:

  • hergebruik van regenwater door middel van een waterbassin,
  • gebruik van substraatteelt in plaats van grondteelt,
  • toepassing van verschillende ontzoutingstechnologieën zodat de kwaliteit van het irrigatiewater verbetert (hierdoor kan er meer geproduceerd worden per liter water),
  • recirculatie van het drainwater (ongeveer 30% van het irrigatiewater verlaat het substraat in de vorm van drainwater).
Water

Doorrekening scenario’s

De komende tijd worden deze scenario’s doorgerekend. Ze worden vervolgens gerangschikt, gebaseerd op de hoeveelheid water- en meststoffenbesparing en op praktische haalbaarheid. Lokale kennis van de Mexicaanse glastuinbouw en technologische kennis van de Nederlandse toeleverende industrie worden gebruikt bij deze rangschikking.

In het project wordt samengewerkt met een aantal partijen. Naast de vijf Mexicaanse glastuinbouwbedrijven zijn dat de Mexicaanse teeltvereniging AMHPAC en toeleverende bedrijven zoals Cultilene, Van der Knaap, Yara, Ridder – HortiMaX, Plantanova, Netafim en Aqua 4D. Op 16 november worden de resultaten gepresenteerd in Mexico tijdens de Agrifood Expo Guanajuato zodat de kennis gedeeld en bediscussieerd kan worden met de lokale stakeholders.

Investeren in waterbesparing

In dit onderzoek wordt de potentie van waterbesparende technieken voor Mexicaanse omstandigheden bepaald. Het lange-termijndoel is om een rekenmodel te ontwikkelen dat overal ter wereld kan worden ingezet om de water- en meststoffenefficiëntie in de glastuinbouw te verbeteren. Dit rekenmodel kan dan de Nederlandse toeleverende industrie ondersteunen om wereldwijd tuinders te overtuigen om te investeren in waterbesparende technologieën.

Door middel van het rekenmodel gaan lokale kwekers minder water en meststoffen gebruiken en zullen ze veel minder water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen weg laten vloeien naar de omgeving.

Bram Vanthoor, Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

bram.vanthoor@wur.nl

Oktober 2017