Myanmar benut Nederlandse mestkennis

Het ministerie van Landbouw in Myanmar werkt samen met de Nederlandse bedrijven Circuworld en Orgaworld Asia op het terrein van organische bemesting. Het land is naarstig op zoek naar een duurzaam alternatief voor de op kunstmest gebaseerde landbouwsector. Ditmaal, op basis van circulaire principes.

Tekort aan organische stof in veel bodems in Myanmar en het Nederlandse mestoverschot hebben iets gemeen. Door slimme technologie, innovatieve productontwikkeling en een actieve marketing en verkooporganisatie in Myanmar vormen deze afzonderlijke problemen gezamenlijk de sleutel naar verduurzaming van beide landbouwsectoren.

De in Nederland door Circuworld BV geproduceerde specialistische producten voor Myanmar worden aldaar lokaal afgezet door middel van een eigen distributienetwerk.

Mestoverschot

Nederland kampt met een mestoverschot. Tot nu toe wordt mest in laagwaardige vorm geëxporteerd naar onder andere Duitsland, Frankrijk en België. Door een groot overaanbod in deze landen zijn de mestprijzen daar sterk gedaald. De huidige productprijzen komen niet overeen met de waardevolle nutriënteninhoud van de producten. Dit leidt tot hoge en stijgende mestafzetkosten voor Nederlandse veehouders.

Onbenut marktpotentieel

De huidige mestverwerkingstechnieken zijn meestal kostenintensief in de exploitatie, en niet duurzaam van aard. Ook de kwaliteit van de hiermee geproduceerde producten laat te wensen over en sluit vaak onvoldoende aan bij de behoefte in de markt. Hierdoor blijft een groot marktpotentieel onbenut en blijft het Nederlandse mestoverschot een probleem in plaats van een kans. Dat kan anders, denkt Julius de Jong, managing director bij de bedrijven Circuworld BV en Orgaworld Asia BV.

Compostering

In Nederland is De Jong met Circuworld betrokken bij een aantal projecten waar mest van onder andere varkens, kippen en geiten wordt gecomposteerd door middel van zogeheten Agile Bio-Converter technologie. Deze vorm van composteren leidt tot een hoogwaardig organisch bemestingsproduct. Hierbij wordt onstabiele organische stof en ammoniak op duurzame wijze omgezet in stabiele organisch stof en gebonden stikstof. En dat in een ecologisch en economisch houdbaar proces.

Boeren bij een proefveld, omgeving Yangon.

Concentratie van nutriënten

Nutriënten worden in dit proces geconcentreerd en ziektekiemen, schadelijke micro-organismen en onkruidzaden gedood. Tijdens het productieproces wordt proceswarmte teruggewonnen voor het eventueel verder drogen van de producten of andere warmtetoepassingen. Composteren met deze technologie resulteert in hoogwaardige producten die geschikt zijn voor langdurig transport en, indien nodig, voor toepassing zonder kwaliteitsverlies na langdurige opslag.

Aansluiting bij de behoefte

De eindproducten hebben een hoog stabiel organische stofgehalte en een hoge stikstof retentie. Met de Agile Bio-Converter is het mogelijk om producten te maken op basis van verschillende specificaties. Hiermee is aansluiting mogelijk op behoeften in de markt. Zo verkoopt Circuworld inmiddels specialistische producten in Myanmar die speciaal voor de specifieke marktbehoefte aldaar ontwikkeld zijn.

Julius de Jong is met zijn bedrijven actief op diverse Aziatische markten. Met Orgaworld Asia is De Jong in Myanmar en China ook actief op het gebied van de verwerking en verwaarding van organisch afval van huishoudens en bedrijven.

Marketingteam van een lokale distributeur die de Nederlandse producten in Myanmar verkoopt.

Enorm marktpotentieel

Myanmar is een land met een landbouwkundig potentieel dat vergelijkbaar is met Californië, een gebied met overeenkomstige klimatologische en ecologische omstandigheden, maar met volledig andere productievolumes en productiviteit. De strategische ligging van Myanmar tussen India en China vormen daarbij een enorm marktpotentieel voor afzet van agrarische producten. Volop kansen dus voor diverse Nederlandse agrarische sectoren.

Bodemverschraling

Echter, overmatig en onkundig gebruik van vooral minerale kunstmest heeft in Myanmar geleid tot bodemverschaling, afnemende landbouwproductie, verminderd watervasthoudend vermogen van de bodem en vervuiling van grondwater. Kennis van adequate toepassing van bemesting ontbreekt in veel gevallen, en van begrip en kennis over het belang van organische stof voor de bodem is vrijwel geen sprake.

Samenwerking Myanmar-Nederland

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Irrigatie van Myanmar deelt deze zorgen en zoekt hierom samenwerking met bedrijven als Orgaworld Asia en Circuworld in de vorm van een Publiek Private Samenwerking op het gebied van organische bemesting en het belang van organische stof voor duurzame landbouw. Ook Wageningen UR  is hierbij betrokken.

Organische meststoffen dragen in grote mate bij aan de verbetering van bodemleven, bodemkwaliteit en bodemstructuur. Ook vormen deze producten een bijdrage aan de gezondheid van planten en een duurzame waterregulering in de bodem. Door langdurig, onkundig en overmatig kunstmest gebruik zijn veel gronden uitgeput. Organische bemestingsproducten zijn de enige remedie om deze gronden weer vruchtbaar te maken. Met zijn kennis op het gebied van mestverwerking kan Nederland een duurzaam alternatief bieden voor een op kunstmest gebaseerde landbouw. Ditmaal, op basis van circulaire principes.

Landbouwraad Myanmar. juni 2018