China zet in op verwaarding mest

Verwaarding van organische reststromen zoals dierlijke mest staat in China hoog op de agenda. Nederlandse technologiebedrijven en kennisinstellingen kunnen hierbij ondersteuning bieden. Er zijn inmiddels contacten gelegd. In de loop van 2018 vindt een tweede innovatiemissie plaats naar enkele kansrijke provincies in China.

Per jaar wordt in China 3,8 miljard ton mest geproduceerd. Dat leidt tot grote problemen zoals uitspoeling van fosfaat en nitraat, uitstoot van ammoniak en verzuring. De helft van de mest komt van varkens en wordt beschouwd als afval.

Als gevolg van de stijgende welvaart, de toenemende vraag naar vleesproducten en de impact van de veehouderij op het milieu is het voor China zaak om effectiever om te gaan met de beschikbare grondstoffen en reststromen.

Modernisering landbouw

Binnen de Chinese overheid is er grote urgentie om maatregelen te nemen om deze overgang naar een circulaire, biobased economie in de landbouw te versnellen. Modernisering van de landbouw is daarom een van de belangrijkste onderwerpen in het 13e vijfjarenplan. Er zal in de komende jaren miljarden euro's worden geïnvesteerd in recycling van organisch afval, waaronder mest.

Vraag naar kennis en technologie

De vraag in China naar kennis en technologie op het gebied van verwaarding van organische afval neemt toe. Slim omgaan met mest creëert een mogelijkheid voor China om de grond geschikter te maken voor het verbouwen van gewassen en verzekert daarmee een beter inkomen voor Chinese boeren.

Mest is rijk aan mineralen (fosfaten, stikstof en kalium), eiwitten, vetzuren en andere organische stoffen. Mest kan gebruikt worden als organische meststof, maar is ook een grondstof voor bio-energie (methaan) en kan met geavanceerde technologie worden omgezet in bouwstoffen voor nieuwe biobased toepassingen.

Kansen voor Nederland

Valorisatie van mest staat in China nog in de kinderschoenen. Dat biedt mogelijkheden voor Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven. Nederland heeft in Europa de hoogste veedichtheid met 1,6 miljoen koeien, 12 miljoen varkens, 36 miljoen kippen en 47 miljoen vleeskuikens.

Nederland is erin geslaagd om sinds 1980 de emissies van nitraat en ammoniak drastisch terug te brengen en de kwaliteit van het oppervlakte-en grondwater te verbeteren. Dat maakt dat we als geen ander de uitdagingen in China herkennen, zoals monitoring van nutriënten, efficiënte compostering, terugwinning van nutriënten uit biogas en slurry en hoogwaardige toepassingen van circulaire agrarische grondstoffen.

Innovatiemissie 2017

Een groep van 13 Nederlandse technologiebedrijven en kennisinstellingen heeft in oktober 2017 tijdens een innovatiemissie een eerste verkenning gedaan. De kernvraag was of met Chinese partners een innovatiesamenwerking opgezet kon worden rondom het duurzaam gebruik van mest. De kernboodschap van de Nederlandse deelnemers was: ‘zie mest als grondstof, dus als een kans en niet als probleem’.

Voorbeelden

De missie bracht verschillende innovatieve technologieën samen op gebied van verwerken en verwaarden van mest. Dataverzameling is daarbij essentieel. Royal Eijkelkamp (Soil & Water) kan bijvoorbeeld platforms opzetten om real time data te genereren. Zo kunnen boeren zicht krijgen op het niveau van nutriënten en meteen maatregelen nemen die zorgen voor een hogere opbrengst en vervuiling van het grond- en oppervlaktewater tegengaan. Precies wat China voor ogen heeft.

De combinatie van hightech bedrijven als Orgaworld, Veenhuis en Nijhuis met innovatieve start ups als Circular Values (omzetting van koeienmest in organisch substraat voor de glastuinbouw) laat goed zien wat Nederland te bieden heeft aan innovatieve kennis en technologie op dit vlak.

De combinatie van hightech bedrijven met innovatieve start ups laat goed zien wat Nederland te bieden heeft aan innovatieve kennis en technologie.

Pilot internationale samenwerking

Versterking van onze positie als innovatieland in agrifood via het opzetten van internationale technologie-, innovatie- en kennissamenwerking is de uitdaging van de in 2017 gestarte pilot van het ministerie van LNV en RVO. Circulair verwaarden van mest in China is de eerste van de drie pilots.

Follow-up innovatiemissie

Bent u actief in innovatie en technologie op dit terrein en geïnteresseerd in samenwerking met China? In het vierde kwartaal van 2018 organiseert het netwerk van landbouwraden in samenwerking met het netwerk van innovatieattachés en RVO een follow-up innovatiemissie naar een aantal kansrijke provincies in China om technologie- en kennissamenwerking op het gebied van mestverwaarding verder uit te bouwen.

Landbouwteam China, RVO (Willemien van Asselt)
Juni 2018