Zuid-Korea pakt voor het eerst CO2-uitstoot aan

Zuid-Korea heeft een reputatie als ‘klimaatschurk’, met een zeer grote uitstoot van broeikasgassen. Een nieuwe wet pakt die uitstoot aan. De agrarische sector moet daaraan fors bijdragen. Nederlandse kennis en expertise kunnen daarbij helpen.

Gezien de snelle modernisering en industrialisatie van Zuid-Korea in de afgelopen decennia, heeft het land een aanzienlijk aandeel in de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd gaan landen de strijd tegen de klimaatcrisis aan en werken aan manieren om CO2-neutraal te worden. Ook Zuid-Korea gaat hieraan bijdragen. De regering kondigde in maart een nieuw wet aan over CO2-neutraliteit in 2050 en groene groei: de zogeheten ‘Carbon Neutrality Act’. De doelstelling is dat in 2030 de CO2-uitstoot met 40% is verminderd ten opzichte van 2018. Het plan van uitvoering hiervoor wordt volgend jaar maart gepresenteerd.

‘2050 net zero-strategie’

Volgens de Koreaanse regering bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen in de agrarisch sector in 2018 24,7 miljoen ton. De ‘2050 net zero-strategie’ zet in op vermindering van de broeikasgas-emissies tot 15,4 miljoen ton in 2050. De Koreaanse regering heeft de landbouwsector en het Koreaanse parlement geraadpleegd om de 2050 net zero-strategie in de agrofoodsector te kunnen ontwikkelen.

Precisisielandbouw Zuid-Korea
De Zuid-Koreaanse regering neemt de agrarische sector op in het hele traject om als land CO2-neutraal te worden.

Voedselzekerheid en milieuwaarden

Bij het pakket aan maatregelen onder de ‘Carbon Neutrality Act’ wordt rekening gehouden met de kenmerken van specifieke landbouw- en plattelandsgebieden. De regering vindt het van groot belang dat voedselzekerheid en milieuwaarden goed op elkaar worden afgestemd. Sommige agrarische groeperingen zijn tegen zonne-energie of de teelt van energiegewassen op landbouwgrond. Zij zijn bezorgd over de verslechtering van de voedselzekerheid en het verlies van landbouwgrond. Daarom investeert de Zuid-Koreaanse regering in de bewustwording van de boer en neemt het de agrarische sector op in het hele traject om CO2-neutraal te worden.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Hoewel Nederland zijn doelstellingen voor terugdringen van emissies lang niet heeft gehaald, heeft Nederland genoeg kennis en expertise in huis om landen als Korea te helpen met hun uitdagingen. Nederland kan bijdragen aan deze ontwikkeling op het gebied van onder andere veehouderij, energie en milieuvriendelijke land- en tuinbouw.

Binnen de veehouderij loopt Nederland voorop in het hergebruik van mest als kunstmestvervangers en voor het opwekken van energie, op basis van de principes van de kringlooplandbouw.

Zo is het meest populaire methaanarme voer ter wereld ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf DSM, dat onder andere actief is in Zuid-Korea. Nederland heeft ervaring met landbouw die energie uit mestvergisting deelt met dorpen. Deze ervaringen en opgebouwde expertise kunnen waardevol zijn voor Korea.

Precisisielandbouw Zuid-Korea
Het is nog onduidelijk of Zuid-Korea in haar pakket van maatregelen ook tuinbouw zal meenemen

Knowhow delen

Nederland heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het terugdringen van de stikstof- en fosfaatuitstoot. De knowhow van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven kunnen goed gebruikt worden in de ontwikkeling van de Zuid-Koreaanse milieuvriendelijke landbouw. Het is nog onduidelijk of Zuid-Korea in haar pakket van maatregelen ook tuinbouw zal meenemen. Wel kunnen Nederlandse bedrijven daarop inzetten en een rol spelen in de energietransitie in de tuinbouw, zoals waterstof, zonne-energie, restwarmtebenutting en het hergebruik van CO2.

  • Drone boven gewas

Plannen overheid om uitstoot landbouw te verminderen

De Zuid-Koreaanse regering heeft een serie plannen gemaakt om de CO2-uitstoot in landbouw te verminderen. Hier zetten we ze op een rij.

Contact

Landbouwteam Zuid-Korea
Email: SEO-LNV@minbuza.nl
Twitter: @AgroZuidKorea

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.