Kennis als sleutel voor Vietnamese ambities in duurzame groei

De agrarische sector in Vietnam ontwikkelt zich snel. Er is een landbouwtransitie in gang gezet met de Mekong Delta als economische motor. De behoefte aan kennis is daarbij groot. Nederland heeft op dat vlak een goed imago en werkt mee aan de versterking van de tuinbouwsector.

Steeds meer Nederlandse agrobedrijven weten de weg naar Vietnam te vinden. Dit is niet verwonderlijk als je ziet hoe Vietnam in rap tempo haar landbouwsector ontwikkelt. Het land heeft de ambitie om uit te groeien tot een grote producent en exporteur van hoogwaardige voedselproducten.

Hoogwaardige fruitproductie in de Mekong Delta

Vanzelfsprekend gaat zo iets niet over één nacht ijs, maar het land is zeker op de goede weg. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben daarbij veel te bieden. 'Wees er dus bij', is het credo. Zeker met het komende vrijhandelsverdrag tussen Vietnam en Europa geeft dit een extra boost aan de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Voorkeur voor Nederlandse kennis

De Nederlandse landbouwsector heeft een heel goede reputatie in Vietnam. Met onze traditionele kennis om het maximale te halen met behulp van zo weinig mogelijk input én met onze reputatie rondom hoogwaardige en voedselveilige producten en ketenaanpak, dragen we bij aan de Vietnamese ontwikkeling. Nederland kent een Strategisch Partnerschap Overeenkomst (SPA) met Vietnam rondom duurzame landbouw en voedselzekerheid.

Deze overeenkomst maakt Nederland tot de voorkeurspartner van Vietnam en stelt Nederland in staat op ministerieel niveau te praten over duurzame landbouwontwikkeling en het bevorderen van wederzijdse handel. Kennisoverdracht en innovatie staan prominent op de agenda van deze SPA. Concrete projecten en nieuwe mogelijkheden worden elk jaar besproken.

Innovatie is nodig om oplossingen te vinden voor hedendaagse problemen zoals waterschaarste, verzilting en voedselverliezen

Veel Nederlandse bedrijven zijn al actief in de Vietnamese agrofoodsector. Een groot aantal daarvan besteedt daarbij aandacht aan kennisoverdracht. Een meer geïntegreerde en gecoördineerde aanpak kan helpen om de inzet effectiever te maken. Een versterkte kennisinfrastructuur in Vietnam is uiteindelijk ook weer gunstig voor het aantrekken van nog meer Nederlandse bedrijven.

Duurzame ketens ontwikkelen

Het ontwikkelen van duurzame waardeketens heeft hoge prioriteit in Vietnam. Dit vraagt om verdere schaalvergroting en een betere verwaarding van agrarische producten. Vietnam kent ook flinke uitdagingen rondom milieu, arbeidsproductiviteit, voedselveiligheid en klimaatsverandering.

Indien Vietnam in staat is om de komende jaren antwoord te geven op deze uitdagingen vanuit de markt en vanuit duurzaamheidsoogpunt, is investering in kennis en innovatie noodzakelijk. Kennis is nodig voor de juiste besluitvorming, voor toepassing van innovatieve productietechnieken en voor on farm management. Het land heeft vooral behoefte aan praktische en toegepaste kennis. Innovatie is nodig om oplossingen te vinden voor hedendaagse problemen zoals waterschaarste, verzilting en voedselverliezen.

Lancering Orange Knowledge Programme in Vietnam

Lancering kennisprogramma

Tijdens het bezoek van minister-president Rutte in april 2019 is een groot kennisprogramma gelanceerd door Marjolein Sonnema, vice minister LNV. Dit programma is onderdeel van het Orange Knowledge Programme, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door Nuffic. Het programma heeft tot doel om de tuinbouwsector in Noord en Centraal Vietnam te versterken. Het betreft een samenwerking tussen het Borderless Network, WUR, HAS Hogeschool, Lentiz en daarnaast Agriterra, Fresh Studio/Fresh Academy en de Vietnam National Agricultural University.

De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van:

  • een innovatiecentrum voor technologische ontwikkelingen in de tuinbouw
  • een coöperatie - agrokennis hub ter versterking van de marktoriëntatie en de productiviteit van boeren
  • duurzame tuinbouwketens, met focus op post-harvest management, klimaatslimme landbouw, watergebruik en de ontwikkeling van nieuwe gewassen.

Mekong Delta als economische motor

Tijdens hetzelfde bezoek van minister-president Rutte is ook een Memorandum of Understanding ondertekend met premier Phuc van Vietnam over samenwerking bij de landbouwtransitie in de Mekong Delta. Deze transitie is noodzakelijk om de Mekong Delta aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en toe te werken naar duurzame landbouwtechnieken.

Deze nieuwe landbouwontwikkeling moet de belangrijkste economische motor worden van de Mekong Delta. Al sinds jaren werkt Nederland in de delta samen met Vietnamese partners op het gebied van water. Deze samenwerking wordt nu voortgezet op het terrein van landbouw. De transformatie is gebaseerd op het meer leren leven met de natuur en de natuurlijke waterstromen. Het moet alternatieven ontwikkelen voor de intensieve rijstteelt met enorme milieu-impact ten faveure van hoogwaardig fruit en groente, aquacultuur en veehouderij.

De samenwerking levert kansen op voor Nederlandse bedrijven in de tuinbouw en agrofoodsector en ook voor Nederlandse kennisinstellingen. Een aantal Nederlandse bedrijven is al begonnen met verschillende duurzame waardeketenprojecten. Begin 2019 is onder coördinatie van Larive een impactcluster van start gegaan rondom duurzame garnalenteelt. WUR is betrokken bij verschillende onderzoeken in de Delta. Er liggen ook plannen voor de teelt van zilte gewassen en een waterefficiënte uienteelt.

Willem Schoustra, landbouwteam Hanoi
Twitter: @AgroVietnam
han-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.