‘Vietnamese en Thaise voedselketen versterken’

Landbouwraden zijn wereldwijd op de economische afdelingen van vijftig Nederlandse ambassades werkzaam en bedienen meer dan zeventig landen. Maak kennis met Willem Schoustra, landbouwraad in Vietnam en Thailand. Hij is vanuit de Nederlandse ambassade in Hanoi actief voor het Nederlandse agrobedrijfsleven in beide landen.

Willem Schoustra

Willem Schoustra studeerde zoötechniek aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2001 is hij werkzaam op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij vervulde daar verschillende functies op het gebied van veterinaire zaken, het Europese landbouwbeleid en mondiale voedselzekerheid. Ook werkte hij drie jaar voor de FAO in Rome. Sinds de zomer van 2018 is hij landbouwraad.

Dienstbare rol

Een landbouwraad, waar hij of zij ook is gestationeerd, staat altijd ten dienste van het Nederlandse agrarische bedrijfsleven, zegt Schoustra. “Een landbouwraad heeft een dienstbare rol. De kernvraag is elke dag: hoe kan ik de Nederlandse agrofoodsector in mijn werkgebied faciliteren? Met mijn agrarische achtergrond en ervaring hoop ik daar de komende jaren invulling aan te geven.”

Duurzame ontwikkeling

Hij heeft nog een andere drijfveer. Vietnam en Thailand hebben beide de potentie om een agrarische grootmacht te worden in Zuidoost-Azië. Schoustra: “Mijn droom is om daar een bijdrage aan te leveren. Zover is het nog lang niet. De agrarische sector staat voor veel uitdagingen, op heel veel terreinen. Vergrijzing, verdroging, verzilting, voedselverliezen, het speelt hier allemaal. Ik hoop als landbouwraad een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de landbouw en visserij.”

Verbinder

Schoustra omschrijft zichzelf als een verbinder. “De voedselketen bestaat uit een groot aantal schakels. Van de boer tot en met de consument, en alles wat daar tussen zit. Ik wil proberen om hier in Vietnam en Thailand de betrokken partijen aan elkaar te koppelen en daarbij tegelijkertijd een link te leggen met mogelijke partners uit Nederland.”

Op welk gebied kan Nederland bijdragen aan de agrarische ontwikkelingen in Vietnam?
“Ik noem een voorbeeld: de Mekongdelta. Deze delta omvat een enorm agrarisch gebied in het zuidwesten van Vietnam waar de Mekong-rivier uitmondt in de Zuid-Chinese Zee. De landbouw kampt met overstromingen, verzilting van landbouwgrond en bodemdaling.

Actie is nodig om de boeren bestaanszekerheid te bieden en de landbouwproductie op peil te houden, en liefst nog te verhogen. Nederland loopt voorop op het terrein van waterbeheer, irrigatie en onderzoek naar de teelt van zouttolerante gewassen. De combinatie van landbouw- en waterkennis maakt ons land bij uitstek geschikt om steun te bieden aan een klimaatslimme landbouwontwikkeling in de Mekongdelta.”

Speelt hetzelfde in Thailand?
“Klimaatverandering, verzilting en bodemdaling zijn ook voor de Thaise landbouw enorme uitdagingen. Ik constateer daarnaast dat de overheid in Thailand prioriteit geeft aan versterking van de voedselketen. Veel voedsel gaat verloren. Bijvoorbeeld door logistieke problemen of door gebrek aan gekoeld transport. Oplossingen zijn niet eenvoudig. Ik weet wel dat met steun van Nederland stappen vooruit gezet kunnen worden. Nederlandse bedrijven hebben de kennis in huis en de technologie voor handen om het voedselverlies fors terug te dringen.”

Staan er voldoende jongeren klaar om in de landbouw te stappen?
“In veel landen speelt het probleem van de vergrijzing en het gebrek aan opvolgers. Ook hier. Vietnam telt 100 miljoen inwoners en 10 miljoen boeren. De landbouw is erg kleinschalig en levert slechts een karig inkomen op en is dus niet populair onder jongeren. Op het gebied van landbouwkennis, coöperatievorming en toegang tot financiering is hier nog veel te doen. Op deze terreinen is Nederland bij uitstek geschikt om te assisteren. Wij weten veel van kennisoverdracht aan boeren, agrarische kredietverlening en van organisatievorming. Dat valt allemaal onder ketenontwikkeling.”

Zijn Vietnam en Thailand al ontdekt door de Nederlandse agrofoodsector?
“Een aantal Nederlandse agrobedrijven heeft hier al jarenlang voet aan de grond. Veevoerconcern De Heus heeft in Vietnam zeven productielocaties en levert vanuit hier naar landen in de regio. Zuivelconcern FrieslandCampina is hier prominent aanwezig. Dat geldt ook voor de zaadveredelingsbedrijven Rijk Zwaan, East West Seed en Bejo Zaden. Laat ik het kruidenbedrijf Nedspice niet vergeten. Dit bedrijf is hier al jarenlang zeer actief.

Op het terrein van voedselveiligheid in de varkens- en pluimveehouderij werkt de NVWA samen met de autoriteiten hier. Dat vloeit voort uit een Memorandum of Understanding, in 2017 ondertekend door de Nederlandse en Vietnamese overheid en de Wereldbank. Daar vloeien nu acties uit voort. Zo zijn recent Vietnamese voedselinspecteurs getraind door NVWA-medewerkers.

Er zijn al veel contacten tussen Nederland en Vietnam en Thailand. Die samenwerking wil ik komende jaren verder uitbouwen.”

Contactgegevens

Email: han-lnv@minbuza.nl
Tel: +84 24 39352904

September 2018