Britse overheid publiceert update over importprocedures VK per 1 januari 2021

De Britse overheid heeft op 8 oktober de tweede versie van het Border Operating Model gepubliceerd, met informatie over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. De nieuwe versie van het Border Operating Model bevat een aantal nuttige toevoegingen en aanpassingen, zoals de kortere pre-notificatietermijnen bij roll-on/roll-off-vrachtverkeer, een lijst van hoog-risico planten en plantaardige producten (waarvoor vanaf 1 januari 2021 direct alle nieuwe eisen gelden) en meer informatie over een aantal landinwaartse grensposten. De douaneprocedures zoals beschreven in het Border Operating Model zullen hoe dan ook van toepassing worden, ongeacht of er een handelsakkoord tussen VK en EU tot stand komt. Uitzondering zijn goederen met herkomst of bestemming Noord-Ierland; daarvoor werkt het VK aan een ander regime in lijn met het Ierland/Noord-Ierland-protocol.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten voor de import van dieren en dierlijke producten en planten en plantaardige producten.

Port of Dover
Beeld: Image by Danny Hawkwood from Pixabay

Planten en plantaardige producten

Vanaf 1 januari 2021 gelden enkel voor hoog risico planten en plantaardige producten de volgende nieuwe importeisen:

 • Hoog risico planten en plantaardige producten moeten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat. De volledige lijst van hoog risico planten en plantaardig materiaal is nu gepubliceerd en is te vinden via de link Importing and exporting plants and plant products from 1 January 2021 onderaan deze pagina.
 • De importeur moet een vooraanmelding indienen. Meer informatie over het IT-systeem dat hiervoor gebruikt dient te worden wordt op een later moment bekend gemaakt. Voor zendingen per vliegtuig en zendingen die via een roll-on/roll-off locatie het VK binnenkomen moet de vooraanmelding minimaal 4 uur voor aankomst van de zending in het VK worden ingediend. Voor alle zendingen die via een andere vervoerwijze het VK binnenkomen dient de vooraanmelding minimaal 1 dag voor aankomst in het VK te geschieden.
 • Documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties zullen worden uitgevoerd. Deze controles zullen plaatsvinden op de plaats van bestemming en zullen risk-based zijn. Importerende bedrijven die als plaats van bestemming willen opereren moeten zich als zodanig laten registreren en dienen er bovendien voor te zorgen dat hun bedrijfslocatie over adequate faciliteiten beschikt om checks uit te kunnen laten voeren.

Vanaf 1 april 2021 moeten alle gereguleerde planten en plantaardige producten aan bovenstaande eisen voldoen. Een volledige lijst van alle planten en plantaardige producten waarvoor vanaf 1 april 2021 een fytosanitair certificaat en vooraanmelding vereist is zal te zijner tijd worden gepubliceerd via de Guidance: Importing and exporting plants and plant products from 1 January 2021 van de Britse overheid (zie link onderaan deze pagina). Voor producten waarvoor de laagste frequentie van checks (1%) geldt, hoeft de vooraanmelding alleen plaats te vinden wanneer de importeur daartoe wordt geïnstrueerd na het indienen van de douane-invoeraangifte. Meer informatie over dit proces moet nog worden gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2021 zullen zendingen van gereguleerde planten en plantaardige producten onderhevig zijn aan een verhoogd aantal identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties. De frequentie van controles en inspecties zal risk-based zijn. Vanaf 1 juli zullen de controles en inspecties bovendien plaatsvinden op Border Control Posts (BCP’s). Welke producten kunnen worden gecontroleerd verschilt per BCP. Het is de verantwoordelijkheid van de importerende/exporterende partijen om ervoor te zorgen dat de zending bij de juiste BCP het VK binnenkomt. Voor een lijst van bestaande BCP’s in het VK zie de link onderaan deze pagina. De Britse overheid verkent momenteel de mogelijkheden om meer BCP’s te bouwen en heeft geld beschikbaar gesteld voor havens om de benodigde infrastructuur aan te leggen. Het is dus waarschijnlijk dat de lijst van BCP’s verder zal groeien.

Verpakkingshout

Verpakkingshout (inclusief pallets en kratten) moet vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de internationale ISPM15-standaard. De ISPM15-standaard houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Verpakkingshout dat het VK binnenkomt kan worden geïnspecteerd om te controleren of het voldoet aan de ISPM15-standaard. De frequentie van controles wordt gebaseerd op een risicoanalyse.

Producten van dierlijke oorsprong en dierlijke bijproducten

Vanaf 1 januari 2021 moeten hoog risico dierlijke bijproducten, zoals categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal plus diermeel of dierlijk vet afkomstig van categorie 1- en categorie 2-materiaal en categorie 3 verwerkte dierlijke eiwitten, voldoen aan de volgende importeisen:

 • Pre-autorisatie van Defra/Animal & Plant Health Agency (APHA) voor categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal plus diermeel of dierlijk vet afkomstig van categorie 1- en categorie 2-materiaal voordat enige vorm van import plaatsvindt.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur voordat de goederen in het VK aankomen (in lijn met de bestaande importvereisten voor hoog risico dierlijke bijproducten uit de EU).
 • De goederen moeten worden vergezeld van de huidige officiële commerciële documentatie voor dierlijke bijproducten.

Voor alle andere dierlijke bijproducten geldt dat ze vanaf 1 januari 2021, zoals nu ook al het geval is, moeten worden vergezeld van de huidige officiële commerciële documentatie voor dierlijke bijproducten. Bovendien zullen bedrijfspanden van bedrijven die dierlijke bijproducten importeren nog steeds regelmatig worden geïnspecteerd.

Vanaf 1 januari 2021 moeten producten van dierlijke oorsprong waarvoor vrijwaringsmaatregelen gelden worden vergezeld van een gezondheidscertificaat en moet er een vooraanmelding plaatsvinden in IPAFFS. De (Britse) importeur moet de (EU) exporteur voorzien van het unieke kennisgevingsnummer dat door IPAFFS wordt gegenereerd bij de vooraanmelding. De (EU) exporteur dient dit kennisgevingsnummer dan bij de commerciële documentatie of het gezondheidscertificaat (indien vereist) te voegen.

Vanaf 1 april 2021 gelden voor producten van dierlijke oorsprong (inclusief samengestelde producten) de volgende importvereisten:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Documentcontroles (op afstand).

Vanaf 1 juli 2021 gelden voor zowel producten van dierlijke oorsprong, producten van dierlijke oorsprong waarvoor vrijwaringsmaatregelen gelden als dierlijke bijproducten de volgende importvereisten:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Goederen moeten het VK binnenkomen via een geschikte Border Control Post (BCP).
 • Goederen zijn onderhevig aan documentcontroles, identiteitscontroles en fysieke inspecties. Controles en inspecties zullen proportioneel en risk-based zijn met een minimum inspectieniveau van 1 procent. Sommige producten, zoals bepaalde dierlijke bijproducten, zullen onderhevig zijn aan een hoger minimuminspectieniveau. Gedurende 2021 zullen de controles op EU goederen en goederen uit derde landen worden geëvalueerd in het licht van bestaande en nieuwe handelsakkoorden en veranderingen in de risicostatus. Mochten er aan de hand van deze evaluatie veranderingen optreden in de controle op EU goederen dan zullen deze niet voor januari 2022 worden geïntroduceerd. 

Hoog risico diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

Er zijn momenteel geen hoog risico diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die afkomstig zijn uit de EU. Maar het is mogelijk dat deze producten uit derde landen, via de EU naar het VK worden getransporteerd. Als deze producten bij binnenkomst in de EU gecontroleerd zijn (en dus op de interne markt geplaatst zijn) zullen ze tot 1 april 2021 door het VK worden gezien als afkomstig uit de EU en kunnen ze zonder verdere controle het VK binnenkomen.

Na 1 april 2021 moet voor deze producten een vooraanmelding worden ingediend via IPAFFS. Vanaf 1 juli 2021 moeten deze producten bovendien het VK binnenkomen via een Border Control Post (BCP) en zijn ze onderhevig aan controles.

Hoog risico diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die vanuit een derde land via de EU worden doorgevoerd naar het VK zonder in de EU te zijn gecontroleerd dienen vanaf 1 januari 2021, net als zendingen direct afkomstig uit derde landen, vooraangemeld te worden via IPAFFS en binnen te komen bij een Britse BCP die erkend is voor het controleren van hoog risico diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong.

Levende dieren, sperma, eicellen en embryo’s

Vanaf 1 januari 2021 gelden voor de import van levende dieren, sperma, eicellen en embryo’s de volgende importvereisten:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur, ten minste 1 werkdag voor de verwachte aankomsttijd in het VK.
 • Afhankelijk van de diersoort kunnen er specifieke welzijnseisen zijn, zoals specifiek goedgekeurde transportvoertuigen en getuigschriften van vakbekwaamheid of vergunningen voor chauffeurs.
 • Afhankelijk van de duur van het transport moet er ook een journaal worden bijgehouden en ingediend bij APHA.
 • De (Britse) importeur moet de (EU) exporteur voorzien van het unieke kennisgevingsnummer dat door IPAFFS wordt gegenereerd bij de vooraanmelding. De (EU) exporteur dient dit kennisgevingsnummer dan bij de commerciële documentatie of het gezondheidscertificaat (indien deze wordt vereist) te voegen.
 • Documentcontroles zullen op afstand plaatsvinden en risk-based identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen tot 1 juli 2021 plaatsvinden op de plaats van bestemming.

Vanaf 1 juli 2021 dienen zendingen van levende dieren, sperma, eicellen en embryo’s te blijven voldoen aan de importeisen die op 1 januari 2021 ingaan, maar dienen de zendingen het VK binnen te komen via een Border Control Post (BCP). Het originele gezondheidscertificaat moet bij aankomst bij de BCP kunnen worden overlegd voor de documentcontrole en ook de identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen bij de BCP plaatsvinden. De frequentie van controles zal proportioneel en risk-based zijn. Op hoog-risico levende dieren zal, zoals nu ook al het geval is, 100 procent controle plaatsvinden.

Paarden

Voor de import van paarden gelden vanaf 1 januari 2021 de volgende importeisen:

 • Paarden moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Paarden met een significant hoog risico op ziekten moeten een bloedtest hebben afgenomen voordat ze worden geëxporteerd en moeten bepaalde verblijfs- en isolatievoorwaarden voldoen. Meer informatie hierover zal te zijner tijd worden gepubliceerd.
 • De chauffeur van het transport dient in het bezit te zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid, een geldig goedkeuringscertificaat voor het voertuig afgegeven door Defra en een vervoerdersvergunning afgegeven door APHA.
 • Er moet een journaal worden bijgehouden en ingediend bij APHA.
 • Documentcontroles zullen op afstand plaatsvinden en risk-based identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen tot 1 juli 2021 plaatsvinden op de plaats van bestemming.

Vanaf 1 juli 2021 dienen zendingen van paarden te blijven voldoen aan de importeisen die op 1 april 2021 ingaan, maar dienen de zendingen het VK binnen te komen via een  geschikte Border Control Post (BCP). Identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen bij de BCP plaatsvinden. De frequentie van controles zal proportioneel en risk-based zijn. Gedurende 2021 zullen de controles op EU-goederen en goederen uit derde landen worden geëvalueerd in het licht van bestaande en nieuwe handelsakkoorden en veranderingen in de risico-status. Mochten er aan de hand van deze evaluatie veranderingen optreden in de controle op paarden uit de EU dan zullen deze na januari 2022 worden geïntroduceerd. 

Visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren

Vanaf 1 januari 2021 zijn visproducten en schelp- en schaaldierproducten afkomstig uit de EU onderhevig aan aanvullende sanitaire en fytosanitaire importcontroles die in 3 fasen worden ingevoerd, waarvan sommige aspecten pas in werking treden vanaf 1 april 2021. Bovendien moet voor de invoer van de meeste op zee gevangen vis en sommige schelp- en schaaldieren een vangstcertificaat worden overlegd (alsmede andere relevante IOO documenten waar nodig).

Voor de import van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren gelden pas vanaf 1 april 2021 nieuwe importcontroles. Tot die tijd zullen de huidige importregels blijven gelden. Vangstcertificaten en andere IOO documenten zullen wel onderhevig zijn aan checks vanaf 1 januari 2021.

Levende waterdieren (zoals krabben, kreeften, oesters en mosselen) die voor onmiddellijke menselijke consumptie bestemd zijn worden gezien als product en niet als levende dieren en vallen dus onder producten van dierlijke oorsprong (zie hierboven).

Voor de import van visserijproducten (anders dan directe aanlanding) gelden vanaf 1 april 2021 de volgende eisen:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Samengestelde producten die vis bevatten moeten ook voldoen aan deze eisen.

Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle import van (levende) vis, visproducten, schelp- en schaaldieren naast de bovenstaande eisen dat ze het VK moeten binnenkomen via een geschikte Border Control Post (BCP) (behalve vis die direct wordt aangeland bij een Britse haven in lijn met IOO regels) waar de documentcontroles, identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen plaatsvinden.

Als een in de EU geregistreerd visserijvaartuig zijn vangst direct wil aanlanden in het VK dan gelden de volgende eisen:

 • Aanlanding van verse vis moet minimaal 4 uur voor aankomst in de haven worden gemeld aan de Britse autoriteiten (72 uur voor niet verse vis). Verder moet er vooraf een kennisgevingsdocument worden ingediend plus een voorafgaande aangifte van aanlanding, een vangstcertificaat en de vereiste NEAFC havenstaatcontroleformulieren (PSC1 of PSC2).
 • De vis moet worden aangeland in een daarvoor aangewezen haven in lijn met IOO visregels en de NEAFC-conventie.
 • Verse vis (primair product bestemd voor minimale verwerking) kan worden aangeland zonder gezondheidscertificaat in lijn met IOO regels, maar producten die van een vaartuig met verwerkingsfaciliteiten komen moeten worden aangeland in een haven met een relevante BCP aan de hand van een kapiteinscertificaat en moeten worden vooraangemeld in IPAFFS.
 • Als het vaartuig langer is dan 12 meter moet ook het correct ingevulde elektronische logboek worden aangeleverd en moeten de NEAFC-regels voor aanlanding gevolgd worden.
 • Visserijproducten voor menselijke consumptie zullen niet onderhevig zijn aan sanitaire en fytosanitaire controles aan de grens vóór juli 2021. Vangstcertificaten en andere IOO gerelateerde documenten (bijv. verwerkingsverklaringen en opslagdocumenten) zullen echter wel onderhevig zijn aan checks vanaf 1 januari 2021. Alle vangstcertificaten moeten worden gecontroleerd vóór aanlanding. Deze controles zullen op afstand plaatsvinden. De IOO standaard voor haveninspecties van vaartuigen uit derde landen is 5 procent. Dit wordt bepaald aan de hand van het soort vis dat wordt aangeland, historische vangsten en/of vlag van het land waaronder wordt gevaren.
 • Vanaf 1 april kunnen EU-gevlagde vaartuigen niet langer levende tweekleppige weekdieren direct aanlanden. Deze producten moeten worden geïmporteerd aan de hand van het relevante gezondheidscertificaat.

Voor de import van levende waterdieren bestemd voor aquacultuur en decoratieve doeleinden gelden vanaf 1 januari 2021 de volgende importeisen:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Alle importeurs in Engeland en Wales moeten geautoriseerd zijn door de Fish Health Inspectorate (FHI) van Cefas.
 • De (Britse) importeur moet de (EU) exporteur voorzien van het unieke kennisgevingsnummer dat wordt gegenereerd wanneer de importeur de zending aanmeld bij de APHA. De certificerende ambtenaar dient dit kennisgevingsnummer dan bij het gezondheidscertificaat te voegen.

Vanaf 1 juli 2021 moeten levende waterdieren bestemd voor aquacultuur en decoratieve doeleinden bovendien binnenkomen via een geschikte BCP, waar de documentcontroles, identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen plaatsvinden.

CITES

Plant- en diersoorten die onder de bescherming van CITES vallen staan op één van de vier bijlagen van de verordeningen inzake de handel in wilde dieren en planten, afhankelijk van de mate van bescherming die nodig is. De importcontroles die op deze plant- en diersoorten van toepassing is zijn afhankelijk van de bijlage waarop ze staan.

Vanaf 1 januari 2021 moet de import van CITES-soorten uit de EU voldoen aan dezelfde regels als de import van CITES-soorten die nu van kracht zijn voor derde landen.

CITES vergunningsaanvragen voor het VK worden afgehandeld door de APHA. De meeste vergunningsaanvragen worden binnen 15 werkdagen afgehandeld, maar het kan tot 30 dagen duren.

CITES-soorten dienen het VK binnen te komen via een voor CITES aangewezen point of entry (PoE). De importeur dient de benodigde documentatie (import-/exportvergunning) te overhandigen aan de UK Border Force voor inspectie en goedkeuring bij binnenkomst in het VK.

Meer informatie is te vinden op de website van de Britse overheid (zie link onderaan deze pagina).