Verbetering landbouwonderwijs in Indonesië om trek naar stad te verminderen

De Indonesische overheid hecht veel belang aan het verbeteren van het land- en tuinbouwonderwijs. Daarmee probeert Indonesië de trek naar steden te verminderen. Nederland helpt met het verbeteren van het beroepsonderwijs in dit land.

Indonesië staat voor de uitdaging dat er de komende decennia nog veel meer mensen moeten worden gevoed. De bevolking groeit naar verwachting van 267 miljoen inwoners nu naar 360 miljoen in 2050.  Een enorme opgave, waarbij de oplossing niet alleen wordt gezocht in het verhogen van de landbouwproductie. Tot de speerpunten van de Indonesische overheid hoort ook verbetering van het landbouwonderwijs. “Met gekwalificeerde mensen in de agrarische sector kan er meer voedsel worden geproduceerd”, zegt Louis Beijer, landbouwraad in Indonesië. “Maar niet alleen dat. Gekwalificeerde studenten hebben meer kansen op de arbeidsmarkt en wordt het bovendien voor hen aantrekkelijker om op het platteland te blijven wonen. Nu is de landbouw niet sexy genoeg. Veel jongeren trekken naar de stad.”

Lees verder onder foto

Onderwijs aan mbo-leerlingen

Pilot

Sinds 2016 is door Nederland via verschillende kanalen geïnvesteerd in het agrarisch onderwijs in Indonesië. Nuffic-Neso coördineert de activiteiten en zorgt voor afstemming met andere projecten.  Om het mogelijk te maken dat  Indonesische partners volledig kunnen profiteren van de groene expertise in Nederland mobiliseert de WUR Nederlandse expertise, bijvoorbeeld via het Borderless Network en private partners.

In een pilot op twee mbo-scholen is sinds 2016 gewerkt aan een herzien onderwijsprogramma (curriculum). Daarbij wordt gepoogd het tuinbouwonderwijs beter af te stemmen op het bedrijfsleven. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen beroepsonderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheid en samenleving. Beijer: “Tot nog toe is de praktijk dat mensen in de tuinbouw slecht zijn geschoold. Dankzij ons programma krijgen de studenten kwalitatief beter onderwijs en meer praktijkonderwijs. Ook is er ruimte voor stages waar het bedrijfsleven nauw bij betrokken is.”

Nuffic

Nuffic is de organisatie voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. De ambitie is dat iedere student internationale ervaring opdoet. Nuffic richt zich ook op capaciteitsopbouw in het onderwijs in ontwikkelingslanden. De organisatie heeft wereldwijd tien kantoren.

Nuffic is daarnaast uitvoerder van het Orange Knowledge Programme (OKP). Groene kennisinstellingen uit Nederland maken geregeld van dit programma gebruik bij hun activiteiten in het buitenland, zoals in Indonesië.

De OKP-projecten richten zich vaak op verbetering van de kwaliteit van het agrarisch onderwijs. Ook worden met steun uit het programma trainingen op maat verzorgd door Nederlandse docenten.

Training van docenten

Onderdeel van de pilot is ook dat leerkrachten bijgeschoold worden. Ze zijn meestal vakinhoudelijk geschoold en minder in didactische vaardigheden. Via een aparte opleiding aan een universiteit kunnen ze hun onderwijsbevoegdheid behalen. Dat leidt vaak tot een extra salarisstap hetgeen voor de docenten als prikkel werkt.

Met Nederlandse hulp wordt gewerkt aan een herzien onderwijsprogramma.

Uitrollen naar meer scholen

De pilot loopt sinds vorig jaar op twee scholen. Opzet is om het hierna te verbreden tot vijf agrarische mbo-scholen en vervolgens in de periode 2023-2026 een uitbreiding naar zestig scholen. De Indonesische overheid zou het liefst met de Nederlandse hulp nog veel meer scholen willen bereiken, namelijk 499 agrarische mbo-scholen in het land.

Goede naam

Landbouwraad Beijer zegt dat Nederland een goede naam heeft opgebouwd met dit kennisprogramma. De Nederlandse investeringen hebben niet alleen geleid tot een herzien onderwijsprogramma, maar heeft ook gezorgd voor een stijging in kwaliteit en kwantiteit van de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven, plus beter getrainde leerkrachten. Ook zijn de investeringskansen voor zowel scholen als bedrijfsleven toegenomen. De pilotscholen worden ondersteund in hun aanvraag om de status van een zogenoemde BLUD (regional public service agency) te krijgen. Hierdoor zijn scholen in staat om zelf inkomsten te verwerven.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Ook het Nederlandse bedrijfsleven haakt in op de wensen van Indonesië. De Maastricht School of Management (MSM) en de Aeres Group draagt op zes mbo-scholen bij aan de versterking van het beroepsonderwijs in de pluimvee- en zuivelsector. 

Tevens is dit jaar op kleine schaal een verkenning gestart tussen het Nederlandse pluimveebedrijf Jansen Poultry en de agrarische mbo-school in Bawen en met de Nederlandse onderwijsinstelling Aeres. Deze samenwerking kan volgend jaar verder worden uitgerold. “Door onze inzet voor verbetering van het beroepsonderwijs ontstaan kansen voor Nederlandse bedrijven”, zegt Beijer. “Zo draagt Nederland bij aan de toenemende vraag naar voldoende en veilig voedsel in dit land.”

Louis Beijer
Landbouwraad Indonesië
Twitter: @AgriNL_InMalSin

jak-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.