Frankrijk: samenwerking met NL op AgTech in de lift

Van 7 tot 10 februari aanstaande bezoekt een twintigtal bedrijven en organisaties uit Nederland de FIRA World robotica beurs in Toulouse in het kader van een innovatiemissie georganiseerd door RVO, LNV en de ambassade in Parijs.

Zij zullen de beurs aandoen, bedrijven en onderzoeksinstellingen in de buurt van Toulouse bezoeken en netwerken met Franse counterparts.

Nederland is officieel partner van deze beurs en is er een omvangrijk Nederlands paviljoen waarin een vijftiental bedrijven en organisaties uit Nederland zijn vertegenwoordigd.

Ook komt een afvaardiging van de organisatie ‘Heerenboeren’ om te kijken hoe zij robotica kunnen toepassen in hun teelten en om ervaringen uit te wisselen met Franse counterparts.

Beeld: ©@NLFarming-the-Future/RVO

Dit is niet de eerste missie in het kader van de samenwerking NL/F op AgTech, maar wel de grootste van de afgelopen jaren, en bovendien erg actueel in het kader van het te sluiten innovatiepact tussen Nederland en Frankrijk.

Context

Frankrijk en Nederland werken beide hard aan verduurzaming van de landbouw, met een visie die veel overeenkomsten kent (‘agro-ecologie’ in Frankrijk, kringlooplandbouw in Nederland). In beide landen spelen bovendien soortgelijke vraagstukken rond schaarste aan arbeidskrachten, en de noodzaak om te werken met precisie-landbouw om de toepassing van chemie (gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest) en water terug te dringen. In dat kader is innovatie in de landbouw onmisbaar, onder andere op het gebied van digitalisering en robotisering.

De Franse en de Nederlandse overheid investeren dan ook op grote schaal in digitalisering en robotisering in de landbouw. In Nederland wordt dat gedaan via het zogenaamde Nationaal Groeifonds (investeringsprogramma’s zoals NEXTGEN HighTech). In Frankrijk wordt dat gedaan via het programma FRANCE 2030. In beide programma’s worden tientallen miljoenen euro’s uitgetrokken voor de verdere ontwikkeling en toepassing van digitalisering en robotisering in de landbouw en voedselproductie.

Gezien de behoefte van Europa om te streven naar strategische autonomie en tegenwicht te bieden tegen reuzen uit de VS en China, ligt synergie tussen de investeringen in de verschillende Europese landen voor de hand.
 

Aanloop

De afgelopen jaren heeft de ambassade van Parijs, samen met RVO en anderen, al verschillende activiteiten georganiseerd rond het thema AgTech. In 2020 is een rapport over de stand van zaken rond AgTech in Frankrijk uitgekomen, in 2021 is een digitale missie georganiseerd rond AI (toepassing van kunstmatige intelligentie in de landbouw, in samenwerking met de AI-coalitie uit Nederland en de Hub-IA uit Frankrijk). In 2022 is een missie naar Bretagne en Parijs georganiseerd rond de toepassing van fotonica in de landbouw (samen met PhotonicsBretagne en PhotonDelta uit Nederland). In dat kader is ook een aantal ecosystemen voor startups bezocht in Bretagne en Parijs. In 2022 is eveneens een missie bedekte teelten georganiseerd, waarbij ook veel aandacht was voor de toepassing van AgTech in kassen. 


Zo is er de afgelopen tijd aandacht besteed aan verschillende deelgebieden van AgTech.
 

Innovatiepact

In 2022 hebben president Macron en premier Rutte afgesproken dat er gewerkt zou worden aan een breed innovatiepact tussen Frankrijk en Nederland. Het voortouw voor de uitwerking werd gelegd bij VNO-NCW en de Franse evenknie MEDEF. Inmiddels hebben deze organisaties de eerste lijnen uitgezet waar ze de komende maanden verder aan zullen werken.

Het innovatiepact wordt in principe officieel ondertekend tijdens het staatsbezoek van president Macron aan Nederland in april dit jaar. Het innovatiepact moet een boost geven aan de samenwerking tussen Frankrijk en Nederland op innovatie, ervoor zorgen dat fondsen makkelijker beschikbaar komen en er meer aandacht is voor de resultaten van de samenwerking. 

Er zijn door VNO-NCW en MEDEF voorlopig vier thema’s gekozen voor het innovatiepact, waaronder landbouw en voedselproductie. Verder wordt veel nadruk gelegd op digitalisering in brede zin. Het ligt dus voor de hand dat AgTech een duidelijke plaats krijgt in dit innovatiepact. Dat pact zou een kader moeten bieden voor verdere intensivering van de F/NL samenwerking op AgTech, optimale synergie tussen de projecten binnen FRANCE 2030 en het Nationaal Groeifonds en optimale samenwerking, ook op EU-niveau. Zo trekken de WUR en het Franse INRAE al veel financiering aan voor onderzoek en ontwikkeling van gedeelde projecten, dat kan ook als het gaat om innovatie.