Verdere inperking gebruik glyfosaat in Frankrijk

De Franse regering Macron heeft het voornemen om glyfosaat uit te bannen. Hiervoor heeft het de Franse voedsel- en waren autoriteit Anses opdracht gegeven onderzoek te doen naar niet-chemische alternatieven voor dit onkruidbestrijdingsmiddel. De resultaten zijn 9 oktober 2020 openbaar gemaakt en het gebruik van glyfosaat wordt nu verder ingeperkt, maar niet geheel verboden. Dit nieuws is goed ontvangen in de Franse pers.

Wijnbouw

De evaluatie van Anses is uitgegaan van artikel 50.2 van de Europese Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hierin staat dat het mogelijk is een vergelijkende evaluatie van een gewasbeschermingsmiddel te doen 'indien er voor hetzelfde gebruik een niet-chemische bestrijdings- of preventiemethode bestaat die in die lidstaat algemeen wordt gebruikt'

De evaluatie richtte zich op vier belangrijke toepassingsgebieden: wijnbouw, fruitbomen, veldgewassen en bosbouw. Anses heeft de praktische of economische nadelen van alternatieven voor glyfosaat geïdentificeerd, zich daarbij baserend op rapporten van het nationale onderzoeksinstituut voor de landbouw INRAÉ. Voor bosbouw heeft het instituut zich gebaseerd op informatie afkomstig van de Office National des Forêts (ONF) en het Centre national de la propriété forestière (CNPF).

De resultaten

Uit de analyse is gebleken dat de alternatieven voor het gebruik van dit onkruidverdelgingsmiddel al vaak worden gebruikt zonder grote praktische- of economische nadelen. Bijvoorbeeld door mechanisch onkruid te wieden tussen de rijen wijnstokken en fruitbomen, grasstroken tussen de gewassen te voorzien of bij veldgewassen te ploegen tussen de tweejaarlijkse gewascycli.

Alternatieven

Uit de werkzaamheden van INRAÉ blijkt echter ook dat er in bepaalde gevallen geen alternatieven gebruikt kunnen worden (of bestaan) om op korte termijn aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Dit zijn situaties waarin het gebruik van mechanisch gereedschap onuitvoerbaar is, vanwege steenachtige of steile hellingen, en door gebrek aan geschikt mechanische machines.  Ook bij de vernietiging van ongewenste hardnekkige meerjarige planten (onkruid) of landbouw op plaatsen waar ploegen onmogelijk is.

Per toepassingsgebied, wijnbouw, fruitbomenteelt, veldgewassen en bosbouw, heeft Anses duidelijk aangegeven wat de (nieuwe) restricties voor het gebruik van glyfosaat zijn.

Gebruik buiten de agrarische sector

Voor het gebruik van glyfosaat buiten de agrarische sector gelden dezelfde regels, namelijk wanneer het niet mogelijk is glyfosaat te vervangen door niet-chemische alternatieven, zonder dat dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de veiligheid van de exploitanten en gebruikers. Het gaat hierbij om gebruik op industrieterreinen, militaire terreinen, spoorwegen, autosnelwegen, luchthavens, elektriciteitsnetwerk, behoud van historische monumenten, etc.. De verdere ontwikkeling  van onkruidbestrijdingspraktijken wordt sterk aanbevolen.

Het gebruik van glyfosaat wordt verder ingeperkt maar niet verboden.

Anses geeft aan dat bij verlenging of afgifte van vergunningen voor het in de handel brengen van producten op basis van glyfosaat geldt dat bovengenoemde conclusies in acht genomen moeten worden.

Anses heeft op 30 september 2020 drie producten en twee nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen aangekondigd, met inachtneming van de nieuwe voorwaarden. Gevolg kan ook zijn dat bepaalde producten geweigerd zullen worden. Voor producten waarvoor een verlening van vergunning is gevraagd, zullen de beperkingen op het gebruik binnen zes maanden worden ingevoerd.

Deze beperking van de gebruiksvoorwaarden en doses per hectare zal ertoe bijdragen dat de in Frankrijk gebruikte hoeveelheden glyfosaat vanaf 2021 verder worden verminderd. Tegelijkertijg is duidelijk dat er vooralsnog niet wordt overgegaan tot het totaal uitbannen van glyfosaat.