Agrosector positief over verdrag met Mexico

Vanuit de Nederlandse agrofoodsector wordt positief gereageerd op de voorgestelde handelsafspraken tussen de Europese Unie en Mexico. De zuivel- en vleessectoren verwachten hun export naar het land te kunnen vergroten.

Recent is tussen de Europese Commissie en Mexico een akkoord bereikt over een vernieuwd handelsverdrag. Het bestaande verdrag uit 2000 krijgt hiermee een update.

De Europese Commissie en Mexico hebben afspraken gemaakt over forse verlaging van de bestaande importtarieven voor bijvoorbeeld kaas, melkpoeder, varkens- en pluimveevlees. Voor een aantal producten zijn importquota vastgesteld.

Kaas
©Adobe Stock

De handelsafspraken maken deel uit van een zogeheten Global Agreement, waarin naast handelsafspraken ook afspraken over politieke en ontwikkelingssamenwerking staan. Op dit moment vindt de juridische revisie van de tekst plaats. Het handelsdeel wordt na goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad voorlopig toegepast Daarna moet nog ratificatie volgen door de nationale parlementen voor de definitieve en volledige toepassing van het akkoord. Ook Mexico moet het akkoord nog ratificeren. De verwachting is dat het akkoord niet voor de tweede helft van 2021 voorlopig in werking treedt.

Vleessector profiteert van verdrag

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) reageert positief op het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Mexico. Volgens COV-woordvoerder Frans van Dongen biedt het verdrag vooral mogelijkheden voor de verwerkende bedrijven in de varkenssector in Nederland. Ook de kalfsvleessector kan op termijn profiteren van de handelsafspraken. Van Dongen spreekt over een “evenwichtig akkoord waarin de landbouwbelangen van zowel Europa als Mexico goed zijn meegenomen.”

'Op dit moment wordt in Mexico weinig kalfsvlees gegeten, maar dat gaat ongetwijfeld veranderen'

Veel varkensslachterijen gecertificeerd

Nederland heeft sinds begin 2019 markttoegang in Mexico voor varkensvlees. Vrijwel alle slachterijen zijn inmiddels gecertificeerd om te exporteren. Onderhandelingen tussen Nederland en Mexico hierover zijn vooruitlopend op het handelsverdrag vanuit Nederlandse kant op gang gebracht. Van Dongen: “Dat betekent dat onze varkensvleesexporteurs na ratificatie direct kunnen profiteren van het verdrag.”

Op dit moment is Nederlands varkensvlees vanwege de geldende invoerheffingen niet concurrerend in Mexico. Exporteurs uit de VS en Canada kunnen heffingsvrij leveren als gevolg van het NAFTA-verdrag. Bovendien zijn de transportkosten vanuit die landen lager. Van Dongen: “Het nieuwe verdrag verbetert onze concurrentiepositie in Mexico, vooral voor de vettere onderdelen van het varken.”

De COV ziet met het verdrag ook mogelijkheden om op termijn kalfsvlees naar Mexico te exporteren. Op dit moment heeft Nederland nog geen markttoegang in dit segment. De onderhandelingen zijn gaande. Van Dongen verwacht dat de grens op afzienbare termijn opengaat. “Op dit moment wordt in Mexico weinig kalfsvlees gegeten, maar dat gaat ongetwijfeld veranderen. Dat zien we ook gebeuren in landen als China, Japan en Verenigde Staten waar de grens voor Nederlands rundvlees al eerder is geopend.”

Eerste lading kalfsvlees op weg naar de VS

Acceptabel quotum rundvlees

Met het gemoderniseerde verdrag tussen Mexico en de Europese Unie krijgt Mexico de mogelijkheid om rundvlees tegen lagere tarieven naar Europa te exporteren. Daar is wel een plafond aan verbonden van 10.000 ton per jaar. Dit quotum wordt in 5 jaar na inwerkingtreding opgebouwd met 2.000 ton per jaar. Van Dongen noemt dit quotum acceptabel. “De rundvleesmarkt is voor veel niet-EU-landen erg interessant. Het quotum voorkomt prijsbederf op de Europese rundvleesmarkt. Bedenk dat geen enkel handelsakkoord op zichzelf staat. Europa is nu ook in onderhandeling met bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland. Een veel hoger importquotum in het verdrag met Mexico had ongetwijfeld invloed gehad op de onderhandelingen over handelsakkoorden met andere landen.”

Voedselzekerheid

Pluimveesector tevreden over verdrag

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) is tevreden over de afspraken tussen de Europese Unie en Mexico. Op dit moment heeft Nederland in Mexico voor pluimveevlees nog geen markttoegang. De besprekingen hierover tussen de Nederlandse en Mexicaanse autoriteiten zijn wel versneld door de onderhandelingen over liberalisering van de handel op Europees niveau, constateert Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat. Hij verwacht dat er snel overeenstemming is over markttoegang voor Nederland.

Hij gaat ervan uit dat de afgesproken verlaging van de importtarieven leidt tot meer afzet van pluimveevlees uit Europa in Mexico, zeker van Nederlandse bedrijven. Oplaat: “Daarbij speelt mee dat de verhouding tussen Mexico en de VS gespannen is, waardoor het land meer naar Europa kijkt. Het akkoord met de Europese Unie heeft daar direct mee te maken.”

In de Europese afspraken met Mexico is een paragraaf opgenomen over uitbraak van dierziekten. “Dat vinden wij een positief punt”, zegt Oplaat. “Vastgelegd is dat bij uitbraak van een dierziekte regio’s die niet zijn getroffen toch kunnen blijven exporteren naar Mexico. Deze regionale insteek is voor onze sector erg belangrijk.”

Mondjesmaat meer zuivelexport

Een handelsakkoord tussen de EU en Mexico biedt voor de zuivelindustrie mogelijkheden, maar deze zijn beperkt. Als gevolg van de verlaging van de importtarieven kan er weliswaar meer kaas en magere melkpoeder worden geëxporteerd, maar het volume is beperkt door quota. De voordelen zullen dus mondjesmaat toenemen, zegt woordvoerder René van Buitenen van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

De export van zuivel vanuit Nederland naar Mexico is overigens beperkt. In 2019 voerde Nederland voor 45 miljoen euro aan zuivelproducten uit naar Mexico, voornamelijk kaas. Na groentezaden is de zuivel daarmee het op één na belangrijkste landbouwexportproduct van Nederland naar Mexico. Echter, op de totale waarde van de Nederlandse zuivelexport vorig jaar is de export naar Mexico slechts 0,6%.