Vacature sr. beleidsmedewerker agrofood Nederlandse ambassade, Parijs

Het agrofoodteam op de Nederlandse ambassade in Frankrijk is op zoek naar een senior beleidsmedewerker agrofood!

Wie zoeken wij? Interesse? Reageer uiterlijk 4 oktober a.s.

Wij zoeken een open, nieuwsgierige en resultaatgerichte collega met kennis van de landbouwsector in Frankrijk en Nederland en affiniteit met duurzame agrofoodproductie. De gezochte medewerk(st)er is flexibel en neemt graag initiatief. Hij/zij is in staat om zich een grote diversiteit aan dossiers eigen te maken en kan snel schakelen. De nieuwe collega is een teamspeler en een goede netwerker en kan met vertrouwelijke informatie omgaan.

Landbouwattachénetwerk

Het Landbouwattachénetwerk (LAN) vertegenwoordigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het buitenland en onderhoudt hiertoe intensieve contacten met de lokale overheid, het Nederlandse en lokale bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Het LAN verbindt al een eeuw lang producten, diensten en kennis van Nederlandse agrobedrijven en kennisinstellingen aan partners en projecten wereldwijd. Hiermee dragen LNV en LAN bij aan een sterke agrosector in Nederland en aan duurzame doelen in het agro- en natuurdomein tot ver over de grenzen.

Het LAN levert een essentiële bijdrage aan de versterking van de internationale positie van de Nederlandse agribusiness en ondersteunt beleidsontwikkeling, dialoog en samenwerking op het gebied van duurzame landbouw, natuur/biodiversiteit, voedselveiligheid, voedselzekerheid en visserij.

Handelsbevordering, het stimuleren van Nederlandse investeringen in het buitenland, en het bevorderen van markttoegang voor Nederlandse agrofoodproducten en –kennis en -technologie in het land van vertegenwoordiging behoren eveneens tot de kerntaken.

Het LAN kenmerkt zich door een proactieve houding en laat dit zien door het actief opzoeken van kansen voor het Nederlands agrarisch bedrijfsleven, het in direct contact staan met relevante spelers en door communicatie via nieuwsbrieven, sociale media en de LAN-website www.agroberichtenbuitenland.nl

Functieomschrijving

 • Is belast met het verzamelen en verstrekken van marktinformatie voor de Nederlandse agribusiness;
 • Organiseert officiële bezoeken, handels- en beleidsmissies, seminars, workshops, beursactiviteiten, netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten;
 • Signaleert, verzamelt, analyseert, interpreteert en rapporteert over ontwikkelingen op het gebied van landbouw, natuur, voedsel en visserij in Frankrijk die van belang zijn voor de beleidsontwikkeling van het ministerie van LNV;
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het LNV-beleid in Frankrijk, gericht op bilaterale en internationale samenwerking en handelsbevordering; hij/zij signaleert, analyseert en interpreteert hiertoe relevante gegevens en ontwikkelingen en vertaalt deze in (beleids-) voorstellen;
 • Signaleert knelpunten en handelt zelfstandig en proactief bij het vinden van passende oplossingen, terwijl hij/zij hierbij rekening houdt met complexe regelgeving en bestuurlijke en culturele verschillen;
 • Heeft inzicht in het lokale, politiek-bestuurlijke krachtenveld en legt en onderhoudt hiertoe netwerkcontacten;
 • Is in staat om binnen een ruim gestelde taakopdracht zelfstandig te werken en op eigen initiatief zijn/haar aanpak te bepalen met verantwoording achteraf;
 • Behandelt technisch complexe thema’s in een breed scala aan vakgebieden;
 • Houdt handelsaanvragen, activiteiten en contacten bij in de database Achilles;
 • Schrijft artikelen voor www.agroberichtenbuitenland.nl;
 • Legt verantwoording af aan de Landbouwraad.

Werkzaamheden

 • Identificeert, legt en onderhoudt zelfstandig en proactief relevante netwerkcontacten met overheidsorganisaties, bedrijfsleven, sectororganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties;
 • Organiseert en evalueert bilaterale samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzame agrofoodproductie, kringlooplandbouw, natuur en milieu, voedselveiligheid, voedselzekerheid en visserij en doet dit in overleg met de lokale overheid en andere organisaties;
 • Organiseert en begeleidt Nederlandse handels- en beleidsmissies naar Frankrijk en omgekeerd en andere promotionele activiteiten zoals beursdeelname en netwerkrecepties en (re-) presenteert hierbij de LNV-belangen en het LNV-beleid;
 • Verzamelt m.b.v. van literatuur, rapporten, verslagen, nieuwsbrieven, (vak-) media en netwerkcontacten relevante informatie over (beleids-) ontwikkelingen en handels- en investeringsmogelijkheden in het Franse agrofooddomein, die hij/zij vervolgens zelfstandig analyseert en interpreteert en deelt met belanghebbende partijen in Nederland;
 • Verzorgt marktanalyses en -verkenningen voor agrofoodproducten, –technologie en –kennis met als doel marktontwikkeling in Frankrijk; 
 • Volgt lokale (veterinaire en fytosanitaire) wet- en regelgeving en adviseert hierover richting de Nederlandse agribusiness;
 • Neemt deel aan seminars en netwerkgelegenheden;
 • Draagt Nederlandse sprekers aan voor Franse seminars t.b.v. het delen van Nederlandse kennis en expertise.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Kennis van en inzicht in de LNV-beleidsterreinen, relevante wet- en regelgeving, overheidsstructuur, agrarisch bedrijfsleven en sectororganisaties;
 • Kennis van en inzicht in de Franse overheidsstructuur, maatschappij, actuele landbouwontwikkelingen en handelspositie;
 • Het hebben van een passend netwerk met contacten in relevante werkterreinen is een pré;
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans (minimaal C1-niveau) en van het Engels;
 • Kennis van de Nederlandse taal en cultuur.
 • Goede communicatieve en contactuele vaardigheden, vooral in de Franse taal;
 • In staat zijn een netwerk op te bouwen, onderhouden en uitbreiden;
 • Een proactieve houding en zelfstandig kunnen werken;
 • Goed ontwikkelde omgevingssensitiviteit;
 • Gevoel voor en inzicht in ambtelijke en politieke belangen en gevoeligheden en in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen.
 • Vaardigheid in het adviseren over beleidsonderwerpen;
 • Goede computervaardigheden en kennis van verschillende computerprogramma’s.

Ambassade

Het LAN-team is onderdeel van het Economisch Cluster van de Nederlandse ambassade in Frankrijk. De Nederlandse ambassade telt ongeveer 70 medewerkers en is gevestigd in het 7e arrondissement in Parijs. Het Economisch Cluster is een groot en dynamisch team van zo’n 15 personen dat zich toelegt op een groot aantal economische beleidsterreinen zoals handel en investeringen, innovatie, energie en klimaat, infrastructuur en milieu, sociaaleconomische zaken en agrofood.

Het LAN-team wordt aangestuurd door de Landbouwraad en bestaat uit een senior beleidsmedewerker en een management ondersteuner. Het team wordt binnenkort versterkt met een nieuwe functie van beleidsondersteunend medewerker. Het jaarplan vormt de basis van aansturing en werkzaamheden. Het LAN-team werkt nauw samen met andere teams binnen het Economisch Cluster en met andere afdelingen op de ambassade, de NBSO-kantoren in Nantes en Lyon en het Atelier Néerlandais.

Wat bieden wij?

Een full time aanstelling (35 uur) met ingang van 1 december 2019 op grond van een arbeidsovereenkomst naar lokaal recht op basis van de arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de Rechtspositieregeling lokaal in dienst genomen werknemers (Rrlok 2005) en de postuitwerking van de ambassade in Parijs. De ambassade biedt een contract voor onbepaalde tijd met een proefperiode van drie maanden.

Heeft u belangstelling?

Stuur uiterlijk 4 oktober 2019 een motivatiebrief en CV naar cindy.heijdra@minbuza.nl en PAR-HR@minbuza.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cindy Heijdra, Landbouwraad, cindy.heijdra@minbuza.nl en +33 6 3046 8157.