Beieren zet dialoog in ter vergroting draagvlak landbouwsector

Ook de Duitse samenleving kijkt kritischer dan voorheen naar de landbouwsector. Consumenten hebben bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. De deelstaat Beieren zet sterk in op een dialoog tussen alle betrokken partijen om het draagvlak voor landbouwbedrijven op peil te houden. En dat lijkt te werken.

Koeienstal
Beeld: Ron Hogenboom

Veel meer dan in Nederland is de landbouwsector in Beieren meer dan ‘enkel’ een economische sector. Het is een van de hoofdpijlers van de Beierse cultuur en identiteit. Toch is het voortbestaan van de relatief stevige band tussen stad, platteland en landbouw ook in de Zuid-Duitse deelstaat geen vanzelfsprekendheid. Onderhoud hiervan is nodig, zo beseffen Beierse beleidsmakers al jaren. Want de samenleving stelt steeds hogere eisen aan de sector, bijvoorbeeld bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest en bij dierenwelzijn. Om de maatschappelijke acceptatie van het houden van bijvoorbeeld dieren te verzekeren, is het tegemoet komen aan de hogere eisen volgens Landbouwminister Helmut Brunner van regeringspartij CSU essentieel.

Eerst gezamenlijk problemen inventariseren

Een belangrijk instrument om ervaren problemen in de landbouwsector op te lossen, is voor de Beierse overheid stimulering van de dialoog tussen alle betrokken partijen. Zij kiest hiervoor omdat op deze wijze de overheid belangrijke input van alle partijen verkrijgt, die nodig is voor het beleid. Daarnaast kiest de Beierse deelstaat voor de dialoog omdat ze denkt dat de oplossingen die hieruit voortkomen uiteindelijk beter werken dan oplossingen die de overheid – na consultatie van partijen in afzonderlijke gesprekken - van bovenaf oplegt. Problemen worden effectiever en sneller aangepakt als betrokken partijen ook innerlijk overtuigd zijn van de noodzaak tot het nemen van maatregelen, zo betogen de christendemocratische CSU-politici.

Bij belangrijke problemen gebeurt de dialoog in de zogeheten Runder Tisch. Tijdens de Runder Tisch worden eerst de problemen en behoeften van alle betrokkene partijen geïnventariseerd. Daarna zoeken de deelnemers in vakgroepen hiervoor oplossingen. Daarbij gaat om het vinden van praktijkoplossingen die voldoende maatschappelijk draagvlak hebben.

Vervolgens met deskundigen praktijkoplossingen zoeken

Het zoeken naar oplossingen gebeurt rationeel en zakelijk: experts en specialisten kijken, vaak binnen of in samenwerking met landbouwinstituten, naar effectieve en doelmatige oplossingsmogelijkheden. Deze oplossingen kunnen daarbij ook eerst op kleine schaal met wetenschappelijk begeleiding in de praktijk worden getest. Vervolgens bespreekt de Runder Tisch de gevonden oplossingen om daarna gezamenlijk te bezien hoe de oplossingen in de praktijk kunnen worden omgezet.

Aanvullend eenvoudigere Runde Tische

In Beieren zijn sinds medio 2012 vijf van deze plenaire sessies geweest. Aan de laatste in februari 2017 namen meer dan 80 vertegenwoordigers van 60 verschillende organisaties deel. Landbouwminster Brunner is positief over het effect van de Runder Tisch. Daarin staat hij niet alleen. Toch zijn ook Brunners middelen voor de facilitering van dit gespreksformat beperkt. Daarom organiseert het Beierse ministerie van Landbouw aanvullend ook een eenvoudigere overlegvorm: Dialogveranstaltungen, zoals voor de problematiek van imkers. De kern van het Runder Tisch-beleid - gezamenlijk overleg tussen alle betrokkenen om de problematiek en wensen te inventariseren en vervolgens hiervoor oplossingen te zoeken – zit in dit instrument. De mogelijkheden voor het vinden van oplossingen zijn echter beperkter door de begrensde (deskundige) ondersteuning.

Aanvullende informatie:
http://www.stmelf.bayern.de/tierwohl

http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldfunktionen/116587/index.php