Rabobank: exportstromen gaan veranderen (sept. 2020)

Rabobank voorziet komende tien jaar belangrijke wijzigingen in de agrarische exportstromen. Voor hoogwaardige producten zoals pootaardappelen blijft toekomst. Net als voor bijproducten als varkensoren en kippenpoten. Exporteurs van producten uit het middensegment kunnen zich beter richten op landen binnen een straal van 800 kilometer rond Nederland.

Dat staat is de Visie Land- en Tuinbouw 2030 die Rabobank onlangs publiceerde.

De bank verwacht dat geopolitieke ontwikkelingen en de veranderende risico-analyses, onder andere veroorzaakt door de coronacrisis, komend decennium leiden tot toenemende risico’s bij export naar landen buiten Europa, de zogeheten derde landen.

Export van hoogwaardige producten

Alleen met hoogwaardige producten, gebaseerd op unieke Nederlandse productieomstandigheden, heeft export naar derde landen perspectief, stelt de bank. Het gaat dan om producten zoals pootaardappelen, tuinbouwzaden en babyvoeding.

Lees verder onder afbeelding

Export in 2030
Beeld: Rabobank

Uitvoer producten uit middensegment

In het rapport worden vraagtekens gezet bij de afzet van middensegmentproducten naar verder weggelegen derde landen. Zeker wanneer deze afzet opportunistisch en wisselvallig van aard is en de productie een groter beslag legt op milieugebruiksruimte in Nederland. De bank doelt hierbij op agrarische producten zoals groente, fruit en melkpoeder.

Zes transities

Rabobank schetst zes transities die komende jaren richting geven aan de veranderingen in de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit zijn:

  • Vraaggestuurde ketens, die inspelen op meer toegevoegde waarde.
  • Kringlooplandbouw, met weerbare planten, gezonde dieren en vermindering van verliezen uit mest.
  • Een gebiedsgerichte aanpak van bedrijfsoverstijgende problemen zoals stikstofdepositie, nitraatuitspoeling, oxidatie van veenweidegebieden en verlies van biodiversiteit.
  • Klimaattransitie, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame energie, CO2 wordt vastgelegd in grond en gewassen en energie wordt opgewekt.
  • Precisielandbouw, met een grotere inzet van technologie en robotisering.
  • Versterkt ondernemerschap, met meer kennisoverdracht naar en monitoring van prestaties van individuele ondernemers. Ondernemers worden zo uitgedaagd om duurzame prestaties te leveren.

September 2020