Markttoegang topprioriteit bij EZ

De export van dierlijke producten en levende dieren uit Nederland is omvangrijk, kent vele landen als bestemming en beslaat een scala aan producten. Uitgangsmaterialen vormen een belangrijk onderdeel van deze export. Veterinaire toegang in landen met marktpotentie heeft beleidsprioriteit op het ministerie van Economische Zaken.

Bij export van dierlijke uitgangsmaterialen gaat het bijvoorbeeld om rundersperma en embryo’s, eendagskuikens en broedeieren, fokvee, varkenssperma en fokvarkens, paardensperma en fokpaarden en tilapiabroed. Deze producten dienen als input voor de primaire productie in de landen van bestemming, worden gebruikt ter verbetering van de eigen veestapels of zijn belangrijk voor het behoud van kwaliteit van foklijnen.

Garanties van Nederlandse overheid

Deze producten en dieren kunnen alleen worden geëxporteerd als de Nederlandse overheid garanties afgeeft over de veiligheid ervan, zowel uit het oogpunt van diergezondheid als voedselveiligheid. Het economische succes van het bedrijfsleven is hier dus in hoge mate afhankelijk van de inzet van de overheid.

Eendagskuikens op weg naar Thailand

Het importerende land vraagt om veterinaire garanties over diergezondheid en voedselveiligheid. Onder welke voorwaarden landen onze dieren en producten accepteren, is een proces van analyse, onderhandelen en afspraken maken. Dit vindt plaats in samenspel tussen het georganiseerde bedrijfsleven, het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

De Nederlandse Chief Veterinary Officer (CVO) is eindverantwoordelijk. Deze wordt hierbij ondersteund door het team veterinaire markttoegang. De onderhandelingen met het importerende land leiden tot gedetailleerde afspraken over de voorwaarden voor markttoegang voor Nederlandse bedrijven. Vertrouwen tussen beide landen is hierbij het sleutelwoord.

Markttoegangsteams

De fytosanitaire en veterinaire markttoegangsteams van het ministerie van EZ en de landbouwraden vervullen een initiërende en ondersteunende rol in de onderhandelingen over markttoegang en de procedures die buiten de EU op allerlei exportbestemmingen aan de orde zijn. Met het georganiseerd bedrijfsleven is er regelmatig overleg om de prioriteiten van de knelpunten in markttoegang vast te stellen.

Christianne Bruschke
Christianne Bruschke is CVO

Prioritering is noodzakelijk

Als het gaat om markttoegang is prioritering op landen en thema’s noodzakelijk, zonder bepaalde landen geheel uit te sluiten van overheidsinzet. EZ werkt daartoe nauw samen in de driehoek CVO, keuringsorganisatie NVWA en de agrarische sectoren.

Bedrijfsleven en overheid werken al lange tijd samen aan de oplossing van veterinaire handelsproblemen met derde landen in VEX-verband. In de VEX (Veterinaire export) vindt overleg plaats tussen EZ, NVWA en sectoren.

De veterinaire markttoegangstrategie is gericht op derde landen, daar waar het bedrijfsleven zelfstandig geen toegang krijgt en beoogt om wereldwijd bestaande markttoegang te behouden.

Prioritaire landen

De inzet is vooral gericht op marktopening in een aantal prioritaire landen met marktpotentie door hun omvang of verwachte groei. De landen die prioritaire aandacht krijgen wat betreft de versterking van de Nederlandse exportpositie zijn: China, Japan, India, Zuid–Korea, Singapore, Indonesië, Vietnam, Rusland, Oekraïne, Turkije, Egypte, Zuid-Afrika, de Golfstaten, Canada, Verenigde Staten en Brazilië.

Er blijft ruimte om marktopening te bewerkstelligen in niet-prioritaire landen, maar dat gebeurt alleen na gedegen afweging en onderbouwing.

Eendagskuikens
Export van Nederlands fokvee groeit

Afstemming binnen Europa

Omdat markttoegang tot derde landen niet alleen van veterinair technische aard is, is het in sommige gevallen nodig oplossingen te zoeken in samenspraak met andere landen. Dat vereist afstemming met handelspolitieke beleidsmakers binnen het ministerie van EZ, en zeker ook met de Europese Commissie die op het terrein van handelspolitiek een belangrijke rol speelt.

De Europese Commissie zet veel capaciteit in om de economische positie van de EU wereldwijd te versterken via vrijhandelsakkoorden. Gevolg hiervan is dat de Commissie steeds vaker veterinaire afspraken maakt met derde landen. De ‘exclusiviteit’ die individuele lidstaten hierin lang hebben gehad, brokkelt langzaam af.

Samenhang met andere beleidsdoelen

Veterinaire en fytosanitaire markttoegang is een beleidsprioriteit van het ministerie van EZ. Deze strategie van overheidsinzet op markttoegang met focus en prioritering gebeurt in samenhang met andere beleidsdoelen zoals voedselzekerheid, duurzame export, terugdringing van antibioticagebruik en innovatie.

Juni 2017