Wageningen wereldwijd actief in aardappelketens

Wageningen University & Research speelt in veel landen een toonaangevende rol in verbetering van de aardappelketen. Op het gebied van moleculaire genetica en bijvoorbeeld precisielandbouw lopen de Wageningse wetenschappers voorop. Zowel kleine boeren in Afrika als hoogontwikkelde landbouwbedrijven profiteren van de Wageningse onderzoeksresultaten.

Aardappelketen
©WUR
Corné Kempenaar

Corné Kempenaar, senior wetenschapper bij Wageningen Plant Research, benadrukt dat de WUR bij zijn buitenlandse activiteiten steeds vaker samenwerkingsverbanden aangaat met private partijen. Dan gaat het om aardappelhandelshuizen, maar ook om bijvoorbeeld teeltadvies-, laboratorium-, automatiserings-, mechanisatie- en aardappelbewaarbedrijven.

Publiek-private allianties

Bijkomend voordeel van zulke publiek-private allianties is volgens Kempenaar dat het bedrijfsleven meer welkom is als de WUR één van de deelnemers is. “Dat geldt zeker voor landen als India en China, landen waar de overheid bij landbouwontwikkeling een cruciale rol speelt. Participatie van het onafhankelijke Wageningen geeft vertrouwen bij samenwerkingspartners in die landen.”

Precisielandbouw

Wat betreft precisielandbouw is Nederland voorloper in de wereld, zegt Kempenaar. Koppeling van satellietdata aan teeltmanagementsystemen op akkerbouwbedrijven leidt tot hogere opbrengsten en tegelijkertijd tot minder gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

“De overgang van perceels- naar plaatsspecifieke bemesting en ziektebestrijding wordt gemaakt. Bij bijvoorbeeld loofdoding in de aardappelteelt leidt precisielandbouw met gebruik van satelliet- of dronebeelden tot een forse besparing op het gebruik van chemicaliën en dus tot een meer duurzame teelt. Deze technieken gaan de hele wereld over.”

Aardappelketen
©WUR
Demonstratie Nederlands pootgoed

Digitaal platform Akkerweb

In Nederland zijn inmiddels zo’n drieduizend akkerbouwbedrijven actief op het digitale platform Akkerweb. De deelnemers vinden via servicebedrijven geregistreerde data op het platform en kunnen deze gegevens combineren en delen. Ook buitenlandse telers kunnen toegang krijgen tot Akkerweb. Tot nu toe zijn dat er ongeveer tien. Kempenaar verwacht dat het aantal buitenlandse telers snel zal toenemen.

Proeftuin

Hij is ook coördinator van de Nederlandse Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Het project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en is eind 2017 van start gegaan. Doel van de proeftuin is om technieken van de in theorie aantrekkelijke precisielandbouw een bredere toepassing in de praktijk te laten vinden.

Inmiddels zijn zes boeren geselecteerd die de nieuwste precisietechnieken gaan uitproberen op hun bedrijf. Kempenaar: “We willen de hobbels die boeren op hun bedrijf ervaren, wegnemen. Bijvoorbeeld als het gaat om koppeling van satellietdata aan de boordcomputer van landbouwmachines. Precisielandbouw is nu nog bij veel boeren een ver-van-mijn-bed-show. Met de proeftuin willen we de introductie versnellen. Vervolgens ook op bedrijven in het buitenland.”

Tanzania

Kempenaar benadrukt dat de WUR ook actief is in minder ontwikkelde aardappelregio’s in de wereld. In Afrika is de focus van Wageningen gericht op Tanzania. In dit land heeft de WUR samen met partners in de keten enkele demonstratieboerderijen (centers of expertise) opgezet. “We laten in de centra zien wat het effect is van verbeterde technieken op het terrein van uitgangsmateriaal, grondbewerking en bijvoorbeeld bemesting. Ook zonder satellietdata en drones is veel winst te boeken, zowel kwantitatief als kwalitatief. We maken gebruik van het concept train-the-trainers. Introductie van betere teelttechnieken gaat dan erg snel.”

Aardappelketen
©WUR
Proefveld WUR in China

Toenemende consumptie

Op een soortgelijke manier is de WUR actief in veel andere landen, bijvoorbeeld Myanmar, India en Ethiopië. In West-Afrika is Guinee een nieuw focusland. “In veel landen neemt de consumptie van frites toe. De fritesfabrieken verlangen een constante aanvoer van aardappelen van een goede kwaliteit. Daarvoor moeten in alle schakels van de keten stappen vooruit worden gezet. Zeker op het gebied van opslag en transport. Private Nederlandse bedrijven leveren aan de ontwikkeling van de aardappelketens een belangrijke bijdrage. Straks ook in Guinee.”

Seminar in China

In China is de WUR betrokken bij de organisatie van het Sino Dutch Potato Seminar. Dit seminar is gericht op alle Chinese ketenpartijen en wordt in maart voor de derde keer gehouden. Deze keer in het zuiden van China. Kempenaar is een van de organisatoren aan Nederlandse kant. “De Chinese overheid geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de aardappelteelt. De consumptie neemt in hoog tempo toe. Bijna elke dag komt er in China een McDonald’s bij. Via zo’n seminar zetten we Nederlandse agrobedrijven in de schijnwerpers. Nederland staat nummer 1 in de wereld als het gaat om pootgoed, ketenintegratie en kennis. Op die vlakken is er voor BV Nederland veel te verdienen in China.”