Nationaal initiatief in VS tegen voedselverspilling

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) schat dat jaarlijks tussen 30% en 40% van het beschikbare voedsel in de VS wordt verspild. 31% daarvan gaat verloren in de detailhandelsketen en bij consumenten thuis. Het gaat volgens de USDA om meer dan 60 miljard kilo voedsel, ter waarde van US$ 161 miljard. De impact hiervan op de samenleving is enorm, zowel sociaal-economisch als op het klimaat.

In oktober 2018 tekenden drie federale overheidsinstanties, het USDA, de Environmental Protection Agency (EPA) en de Food and Drug Administration (FDA), het zogeheten 'Winning on Reducing Food Waste Initiative'. Het initiatief richt zich op het verbeteren van de coördinatie op federaal niveau en op de communicatie richting de Amerikaanse consument over het belang van het reduceren van voedselverspilling en –verlies. Voorbeelden van activiteiten zijn: onderzoek, onderwijs en informatievoorziening, vrijwillige programma’s, publiek-private samenwerking en technologische innovatie.

Lees verder onder foto

Winning on Reducing Food Waste Initiative
Winning on Reducing Food Waste Initiative

Doel is om in 2030 een reductie van 50% te behalen ten opzichte van 2010. De EPA richt zich op de reductie van de verspilling per persoon. In 2010 was dit volgens het agentschap 99,5 kilo. Het streven is om dit te verlagen tot 49,75 kilo in 2030. Het USDA kijkt naar het deel van de keten dat zich richt op de supermarkten en de consument, waarbij wordt uitgegaan van een verlies van 60 miljard kilo met een waarde van US$ 161 miljard in 2010.

Gezamenlijke strategie richt zich op zes prioriteiten

De drie overheidsinstanties ontwikkelden een gezamenlijke strategie om hun activiteiten te prioriteren en te coördineren. Deze strategie richt zich op zes prioriteiten:

 1. Versterking van de interdepartementale coördinatie om de beschikbare capaciteit bij het USDA, FDA en EPA effectiever en efficiënter in te zetten.
 2. Uitbreiding van de informatievoorziening aan consumenten. Een groot deel van het voedselverlies in de VS vindt thuis plaats. Veel consumenten zijn onvoldoende op de hoogte van de gevolgen van voedselverspilling. Gezamenlijk en in samenwerking met publieke, private en non-profit organisaties wordt geprobeerd om de kennis onder consumenten te verbeteren en deze te motiveren om verspilling te voorkomen.
 3. Verbeteren van de coördinatie en advisering over voedselverspilling en het meten van afval. Dit laatste is van belang om heldere strategische doelen te ontwikkelen.
 4. Het verduidelijken van informatie over voedselveiligheid, houdbaarheidsetiketten op voedingsmiddelen en voedseldonaties. Als gevolg van onduidelijkheid over de betekenis van houdbaarheidsetiketten op voedingsmiddelen gaat veel voedsel verloren. Het streven is om eenduidige labels te ontwikkelen en hierover te communiceren met de consumenten.
 5. Samenwerking met de private sector om voedselverspilling en -verlies in de keten tegen te gaan. Het USDA, FDA en EPA zien een belangrijke rol weggelegd voor de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector. Het USDA Food Loss and Waste 2030 Champions initiatief is een goed voorbeeld hiervan. Deze Champions maken vaak gebruik van de Food Recovery Hierarchy, ontwikkeld door EPA.
 6. Het stimuleren van het reduceren van voedselverspilling door federale agentschappen, bijvoorbeeld in overheidskantines en bij evenementen.

U.S. Food Loss and Waste 2030 Champions

2030 Champions
2030 Champions

In 2016 zijn USDA en EPA een programma gestart om bedrijven, die zich inzetten om voedselverspilling met 50% te reduceren tegen 2030, extra in het daglicht te zetten. Met dit programma hoopt het ministerie andere spelers in de keten te betrekken bij deze uitdaging. Sinds de oprichting hebben meer dan 30 multinationals verdeeld over de hele keten zich aangesloten bij het initiatief. Bekende 2030 Champions zijn onder meer Ahold, Unilever, Amazon, Kellogg Company, PepsiCo en Walt Disney World Resort.

In 2020 is het “Milestones” rapport uitgebracht, waarin de verschillende Champions een overzicht geven van hun activiteiten en de bereikte resultaten. Veel acties richten zich op voedseldonaties, maar ook op compostering van etensresten voor de productie van elektriciteit, aanpassingen van installaties en machines, het gebruik van “imperfect” fruit voor het gebruik in verwerkte producten, verkleinen van maaltijden door kleinere porties te serveren en verwerking van etensresten tot diervoeding.

Food Recovery
Food Recovery

Food Recovery Hierarchy

De Food Recovery Hierarchy, ontwikkeld door de EPA, wordt door veel van de 2030 Champions gebruikt om overgebleven voedsel(resten) zo duurzaam mogelijk te gebruiken en te verwerken.

Het gaat om de volgende stappen:

 • Source Reduction, gericht op reductie van verspilling door aanbod en gebruik beter op elkaar af te stemmen.
 • Feed Hungry People, waarbij overgebleven voedsel gedoneerd wordt aan voedselbanken en daklozencentra.
 • Feed Animals, het verwerken van etensresten tot diervoeding.
 • Industrial Uses, voor omzetten in energie bijvoorbeeld via vergisting.
 • Composting, het composteren van voedsel.

De hogere niveaus in de hiërarchie hebben de voorkeur om voedselverspilling te voorkomen. Ze hebben namelijk de meest positieve impact op het milieu, de samenleving en de economie.

Impact voedselverspilling in de VS

De nieuwe Biden-Harris Administratie, die klimaat als een belangrijke prioriteit heeft, ziet voor het bereiken van klimaatdoelstellingen ook een belangrijke rol weggelegd voor het voedselsysteem in de VS. Het reduceren van voedselverspilling in de voedselketen speelt daarin een belangrijke rol. Tegelijkertijd kan dit bijdragen aan het verzekeren van voldoende voedsel, ook binnen Amerika zelf.

De impact van voedselverspilling is enorm. Uit de Roadmap to 2030: Reducing U.S. Food Waste by 50% van Rethink Food Waste (ReFed) komen de volgende cijfers naar voren:

Impact voedselverspilling
Impact voedselverspilling

Klimaat

Jaarlijks komt 52,4 miljoen ton aan voedsel in het vuilnis terecht. Daarnaast blijft 10,1 miljoen ton aan groenten en fruit op het veld liggen. Gezamenlijk wordt hiermee rond 63 miljoen ton aan voedsel verspild. De hoeveelheid voedsel dat jaarlijks verloren gaat komt overeen met de productie van een “mega farm” van meer dan 32 miljoen hectares, ongeveer 75% van het oppervlak van de staat Californië.

Voedselzekerheid
Voedselzekerheid

Voedselzekerheid

Helaas beschikken lang niet alle huishoudens in de Verenigde Staten (VS) over voldoende voeding. Volgens cijfers van het USDA leden in 2019 rond 35 miljoen Amerikanen op enig moment honger. Tijdens de coronapandemie zijn deze aantallen verder toegenomen tot rond 45 miljoen. Het betreft zowel gezinnen in stedelijke gebieden als op het platteland. Het tegengaan van voedselverspilling kan een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van honger in de VS.

Economische gevolgen
Economische gevolgen

Economische gevolgen

In 2019 werd naar schatting een surplus van US$ 408 miljard aan voedsel geproduceerd. 70% daarvan, US$ 285 miljard werd verspild. De consument en de horecasector dragen een belangrijk deel van deze kosten.

Landbouwteam Verenigde Staten
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgUSACAN

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.