Technologische ontwikkelingen stimuleren Britse vraag naar kennis

In het Verenigd Koninkrijk staat de landbouw aan de basis van ongeveer 4 miljoen banen in gerelateerde sectoren die samen met de landbouw 122 miljard pond bijdragen aan de Britse economie. De relatief lage productiviteitsgroei van de Britse landbouw wordt als een dringend probleem ervaren, maar nieuwe technologische ontwikkelingen beloven dit te veranderen.

De Britse regering investeert daarom in innovatiesamenwerking en kennisoverdracht en kijkt nadrukkelijk naar Nederland als goed voorbeeld. Het VK herbergt kennisinstellingen van topniveau die vaak goede contacten hebben met Nederlandse counterparts.

De productiviteitsgroei van de landbouw in het Verenigd Koninkrijk is relatief laag in vergelijking met die van omringende landen. Een tekort aan opgeleid personeel en een gefragmenteerd kennis- en onderzoekslandschap worden als belangrijke oorzaken beschouwd. De landbouwsector kampt al decennia met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Zo heeft ongeveer 70% van de Britse boeren geen beroepsopleiding gevolgd. De vergrijzing in de landbouwsector speelt ook een rol.

Bron: Eurostat 2018

Toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel

Hoewel de landbouw in het Verenigd Koninkrijk kampt met een reputatie als ouderwets, is de realiteit dat Britse boeren open staan voor nieuwe technologieën en dat overheid en sectororganisaties de ontwikkeling en uptake daarvan stimuleren in de hoop meer zelfvoorzienend te worden en zelfs voorop te gaan lopen in de mondiale transitie naar een meer efficiënte en meer klimaatslimme landbouw. Ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie, big data, drones, automatisch leren en robotica beloven vele nieuwe toepassingen in de Britse landbouw.

Zo wordt geïnvesteerd in een start-up die grote tractoren wil vervangen door kleine robots en in nieuwe kascomplexen en innovaties die moeten bijdragen aan een lager energieverbruik. Daarnaast worden onderzoek en pilots uitgevoerd naar nieuwe landbouwpraktijken die moeten bijdragen aan een betere bescherming van de bodem en het oppervlaktewater. 

Nieuwe toepassingen vanuit de robotica kunnen weliswaar een oplossing bieden voor het arbeidstekort in sommige sectoren, maar tegelijkertijd vragen nieuwe technologische toepassingen om steeds hoger gekwalificeerd personeel. Door de invloed van Brexit ervaart de sector ook het aantrekken van lager geschoold personeel als problematisch. Kleine overheidspilots met seizoensarbeiders van buiten de EU hebben die nood niet kunnen lenigen.

Nieuwe ontwikkelingen in informatica, precisielandbouw en ingenieurswerk eisen ook een hoger niveau van kennis en vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek en management. Er is behoefte aan interdisciplinaire onderzoekers met een commerciële denkwijze voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.

Negatief imago

Echter, het aantrekken van jonge wetenschappers, ingenieurs en technologen voor landbouwonderzoek is moeilijk gebleken vanwege het vaak nog ouderwetse imago van de sector. De overheid ondersteunt daarom meer overdracht van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de nieuwe technologische innovaties die nu hun weg vinden in de Britse landbouw, in de verwachting dat de digitale revolutie de sector aantrekkelijker maakt voor een nieuwe generatie. Onderzoeksprojecten als de Hands Free Hectare op de campus van Harper Adams University worden daarbij vol in de spotlights geplaatst.

Nieuwe innovatiecentra richten zich op uitdagingen rond duurzaamheid en productiviteit die om brede samenwerking vragen

Agritech Strategy

De Britse overheid heeft de laatste vijf jaar veel geïnvesteerd in samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden met het doel om de productiviteit in de landbouw te bevorderen. Daarbij is men zich zeer bewust van het succes dat Nederland mede dankzij zijn triple helix­­-aanpak heeft.

Als onderdeel van de zogenoemde Agritech Strategy is er circa 100 miljoen euro geïnvesteerd in het opzetten van vier nieuwe innovatiecentra voor de landbouwsector: voor precisielandbouw, data, de veehouderij en de plantaardige productie. De nieuwe innovatiecentra richten zich op uitdagingen rond duurzaamheid en productiviteit die om brede samenwerking vragen. De innovatiecentra moeten ook bijdragen aan productinnovatie en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.

Een ander voorbeeld van publiek-private samenwerking waarmee de Britse overheid landbouwinnovatie aanmoedigt, is het nieuwe Ceres Agritech Knowledge Exchange Partnership dat expertise van universiteiten, landbouw-onderzoekscentra en commerciële partners samenbrengt, met een focus op robotica, digitalisering, veredeling en milieuvriendelijke gewasbescherming.

Deze recente initiatieven moeten helpen om de fragmentatie van het kennislandschap te verminderen en ook om de aansluiting op het bedrijfsleven te versterken. De uitdaging daarbij is om duplicatie van onderzoek te beperken maar tegelijkertijd onderzoek relevant te houden voor de regio. De Agritech Strategy bevordert een betere focus van onderzoeksactiviteiten en kortere routes naar de markt.

Het Agri-tech Innovation Hub gebouw op Harper Adams University

Training in innovatie

Als onderdeel van de Agritech Strategy investeert de overheid daarnaast in het verhogen van het aantal plaatsen in leer-werktrajecten en bevordert de overheid een betere aansluiting van het onderwijssysteem op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Ook in het hoger onderwijs investeert de overheid in nieuwe opleidingsplaatsen. Zo opent de University of Lincoln in samenwerking met andere universiteiten een nieuw doctoraal trainingscentrum voor agri-food robotica. De universiteit heeft hiervoor 6,6 miljoen pond van de overheid ontvangen.

De Britse overheid gelooft dat er mondiaal veel kansen zijn om geld te verdienen met het Britse landbouwonderwijs en de training in innovatie en vaardigheden. De overheid heeft bij dit laatste geholpen met bijvoorbeeld de aanpassing van de regels zodat voorheen kleine landbouwhogescholen zich nu een universiteit mogen noemen.

Alles overziend biedt de vurige wens van de Britse overheid, kennisinstellingen en landbouwsector om te innoveren ten behoeve van duurzaamheid en productiviteit kansen voor Nederlandse kennis, diensten en technologie, met name daar waar bodemgezondheid een rol speelt. Nederland wordt gezien als lichtend voorbeeld en een aantrekkelijke partner om samen te werken aan de veranderingen die het Verenigd Koninkrijk in de eigen en mondiale landbouw voor ogen heeft.

Brexit, EU en Interreg

Nederlandse en Britse landbouw- en kennisorganisaties en partners uit buurlanden werken in EU-verband samen, onder meer in Horizon 2020- en Interreg-projecten. Zo vindt gezamenlijk onderzoek plaats op het gebied van innovatie en verduurzaming in de tuinbouwsector, diergezondheid in de melkveehouderij, zilte teelt, bio-energie, remote sensing en natuurbescherming.

Na het beoogde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU verandert de status van dat land en daarmee ook de toegang tot EU-onderzoeksprogramma’s. De Britse overheid geeft hierover advies via de volgende webpagina: https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-guarantee-for-eu-funded-programmes-if-theres-no-brexit-deal/

Landbouwteam Verenigd Koninkrijk
Twitter: @AgriLondon

lon-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.