Klimaatadaptie is noodzaak voor Indiase landbouw

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de landbouw in India. In het noorden en westen is sprake van verdroging, in de kustgebieden van verzilting. Dit biedt kansen voor producenten van droogte- en zouttolerante rassen en leveranciers van irrigatietechnieken.

Siebe Schuur

Siebe Schuur

Dat zegt Siebe Schuur, landbouwraad voor de Nederlandse agrofoodsector in India en Sri Lanka.

De huidige Indiase regering onder leiding van minister-president Modi heeft vergaande doelen voor de land- en tuinbouw vastgesteld. De ambitie is om het inkomen van de boeren in de komende vijf jaar te verdubbelen. De agrarische export zou in 2022 op €50 miljard moeten liggen, twee keer zoveel als op dit moment. Ter vergelijking, de Nederlandse agro-export bedraagt €90 miljard.

Valkuil

Die doelen vragen in ieder geval om een succesvolle strategie ten aanzien van de verdroging en verzilting van landbouwgronden. “Agrarisch Nederland loopt op beide terreinen mondiaal voorop”, zegt Schuur. “Onze valkuil is dat we te grote stappen willen zetten. Mijn advies is om vooral te luisteren naar de behoeften van dit land. Er is onvoldoende kapitaal beschikbaar om te investeren in hoogwaardige technologie.”

De klimaatverandering leidt er in grote delen van India toe - en zeker in de noordelijke deelstaten Kashmir en Punjab – dat de landbouw zware tijden tegemoet gaat. De regens komen steeds onregelmatiger en de totale hoeveelheid neerslag neemt af.

In de afgelopen decennia zijn veel bossen gekapt voor de productie van cash crops zoals rijst en graan. Deze gewassen hebben relatief veel water nodig. Boeren gebruiken hiervoor grondwater. De elektriciteit voor de waterpompen is gratis met als gevolg dat nauwelijks wordt geïnvesteerd in efficiënte irrigatietechnieken. Het grondwaterpeil zakt daardoor steeds verder.

'Als er niets gebeurt, is een enorm landbouwareaal binnen 25 jaar ongeschikt voor voedselproductie'

Uitgangsmateriaal

Als er niets gebeurt, is een enorm landbouwareaal binnen 25 jaar ongeschikt voor voedselproductie. Schuur: “Dat is echter geen wet van Meden en Perzen. De uitdaging is om met andere gewassen en dan vooral met droogtetolerante, hoogproductieve rassen zulke gebieden beschikbaar te houden voor landbouw. Dat biedt kansen voor producenten van plantaardig uitgangsmateriaal. Alle Nederlandse spelers uit deze sector zijn overigens al aanwezig in dit land.”

Als het gaat om klimaatadaptatie in de noordwestelijke deelstaat Punjab ziet landbouwraad Schuur kansen voor de verbouw van groentegewassen, zoals bonen. “Dat kan in de vollegrond, maar ook in plastic kassen. In beide gevallen is het belangrijk om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest te verlagen. Dat vraagt ook om een ander overheidsbeleid. Net als elektriciteit zijn kunstmest en pesticiden in dit land vrijwel gratis voor boeren. Verduurzaming van de landbouw, een speerpunt van het LNV-beleid, komt hierdoor niet goed op gang.”

Kengetallen India

  • Aantal inwoners: 1,4 miljard
  • Aantal boeren: circa 300 miljoen
  • India is de grootste zuivelproducent in de wereld
  • India is na China de grootste producent van groenten en fruit
  • India is de derde producent van eieren, na China en de VS
  • Agrarische export: €25 miljard

Onderstammen fruitbomen

In de noordelijke deelstaat Kashmir is de fruitteelt een belangrijke sector. De productie staat door de verdroging onder druk, vooral in de valleien. De teelt verplaatst zich naar de hellingen waar wel meer water beschikbaar is, maar ook minder grond. De fruittelers hebben daarom grote behoefte aan hoogproductieve rassen. Alleen al in Kashmir gaat het op korte termijn om 1 miljoen appel- onderstammen.

Landbouwvoorlichting

De Indiase overheid wil de productiviteit in alle agrarische ketens omhoog brengen. Dat begint bij de boer. Afgelopen jaren is een aantal zogeheten Centers of Excellence opgericht. Agrarische HBO-opleidingen uit Nederland zijn daar nauw bij betrokken. In deze centra worden Indiase landbouwvoorlichters en boeren getraind die vervolgens hun kennis inzetten om de productiviteit in de primaire landbouw te verbeteren. De bedoeling is om de komende jaren meer van deze centra op te richten.

Saline Farming Texel actief in Gujarat

Verzilting van landbouwgrond is een probleem dat speelt in de kustgebieden van India, zowel in westen als oosten van het land. Bodemdaling, zeespiegelstijging en het oppompen van grondwater zijn de oorzaken hiervan. Het areaal verzilte grond neemt toe en de opbrengsten per hectare dalen.

Saline Farming Texel is ingeschakeld om in de deelstaat Gujarat onderzoek te doen naar de teelt van zouttolerante rassen, vooral aardappelen, uien, wortelen en kool. Het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Ahmedabad nam hiervoor het initiatief. Begin dit jaar is een Memorandum of Understanding getekend door de overheid van de deelstaat Gujarat en de Nederlandse ambassadeur in India. Het landbouwteam op de ambassade heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Onder leiding van Saline Farming wordt komende jaren op proefvelden onderzoek gedaan met een aantal zouttolerante gewassen. Het Nederlandse proefstation heeft inmiddels een website die ook toegankelijk is voor bezoekers die Urdu en Hindi spreken.

Mei 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk. Via onderstaande link kunt u meer lezen over het thema Water en klimaat waaronder dit artikel valt.