Ethiopië zet in op herbebossing

Landbouw, bosbouw en toerisme in Ethiopië ondervinden alle drie de gevolgen van klimaatverandering. Door de geografische diversiteit heeft het land zowel te maken met enorme droogte als forse overstromingen. De overheid zet in op herbebossing en betere landbouwtechnieken.

De verwachting is dat de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor de kwetsbare bevolking komende jaren toenemen. De impact van het veranderende klimaat op de economie, natuur en biodiversiteit is groot. Ethiopië hoopt met haar Green Legacy en nationale strategie Groene Economische Hervorming het tij te keren. De inzet is gericht op herbebossing en betere landbouw- en waterpraktijken.     

Droogte en overstromingen

De zuidelijke en oostelijke regio’s van Ethiopië worden regelmatig geteisterd door droogte. Zo ook in 2022, de droogte in delen van de regio’s Somali en Afar is de laatste decennia nog nooit zo schrijnend geweest. Volgens de Verenigde Naties worden in het najaar van 2022 in heel Ethiopië 24 miljoen mensen door de droogte getroffen, ofwel 20 procent van de bevolking. Daar komt bij dat de prijzen van belangrijke voedingsmiddelen in de eerste helft van 2022 met maar liefst een derde zijn gestegen.

Planten zaailingen in Ethiopië
Planten zaailingen in Ethiopië

Ernstige overstromingen

Tegelijkertijd kampen delen van de westelijke regio Gambella met ernstige overstromingen. Dat heeft negatieve gevolgen voor de infrastructuur, waterkwaliteit,  bodem en bossystemen.

De opeenvolgende periodes van droogte en veelvoorkomende overstromingen hebben impact op de voedselzekerheid, het gezinsinkomen en de vermogens van gemeenschappen. Dit alles remt de ontwikkeling van het land. Klimaatverandering in Ethiopië leidt tot ontbossing, overbevissing en degradatie van landbouwgebieden, natuur en biodiversiteit.

Green Legacy & herbebossing

In 2019 werd op initiatief van de huidige premier Abiy Ahmed het Green Legacy initiatief gelanceerd. Het doel hiervan is de negatieve gevolgen van klimaatverandering en ontbossing tegen te gaan door in vier jaar circa 20 miljard zaailingen te planten. Op 21 juni 2022 ging een vierde campagne van start en worden er in het nieuwe seizoen ruim 7 miljard zaailingen geplant. Daarvan is meer dan de helft bestemd voor agrobosbouw. Met deze herbebossing tracht Ethiopië positief bij te dragen aan de CO2-emissie.

Training duurzame koffieteelt in regio Oromia
Training duurzame koffieteelt in regio Oromia

Kleine boeren

De agrarische sector in Ethiopië bestaat voor 95% uit kleine boeren met gemiddeld een halve hectare grond. Slechts een paar procent van de landbouwgrond is geïrrigeerd. De meeste boeren zijn volledig afhankelijk van natuurlijke neerslag en daardoor extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Bovendien hebben kleine boeren beperkte financiële mogelijkheden om te investeren in betere landbouwtechnieken.

Grote veestapel

Ethiopië teelt vooral granen, peulvruchten, oliezaden, koffie, fruit, groenten, aardappelen en suiker. Met ruim 100 miljoen stuks vee heeft het land de grootste veestapel in Afrika. Studies wijzen uit dat de klimaatverandering komende jaren zichtbare negatieve gevolgen heeft op de kwaliteit van beschikbaar water, kwantiteit en kwaliteit van agrarische producten, infectiedruk plagen en ziekten, vruchtbaarheid van het vee en de bodemkwaliteit.             

Groene economische hervorming

De Ethiopische regering realiseert zich dat maatregelen nodig zijn en heeft daarom een nationale strategie voor Groene Economische Hervorming opgesteld en aangenomen. Zo tracht Ethiopië de productie in de plantaardige en dierlijke sectoren te verhogen door betere landbouwpraktijken toe te passen en daarmee bij te dragen aan de voedselzekerheid, hogere inkomens en een lagere CO2-emissie.

Duurzaam bodemgebruik

Daarbij wordt gedacht aan investeringen in waterbeheer en -opslag, irrigatiesystemen, duurzaam bodembeheer, gebruik van veevoederadditieven, resistent plantaardig uitgangsmateriaal, krediet- en verzekeringsprogramma’s en informatiesystemen over het weer. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben met hun technologie, agrokennis en ervaringen op deze terreinen veel te bieden aan Ethiopië.

Contact

Landbouwteam Ethiopië
E-mail: add-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriEthiopia

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.