Nederlandse expertise biedt samenwerkingsmogelijkheden met Argentinië

Argentinië heeft veel interesse in expertise die bij Nederlandse agrarische bedrijven en kennisinstellingen aanwezig is. In het Zuid-Amerikaanse land zijn meerdere projecten waar Nederlandse experts kennis en toepassingen delen met lokale organisaties en boeren.

Veel mensen denken bij Argentinië aan tango, en de rode wijn Malbec met een lekkere biefstuk. Maar ook aan economische problemen en politieke tegenstellingen. Een land als Argentinië biedt echter óók goede ingangen en positionering aan de Nederlandse agribusiness en andere organisaties door kennissamenwerking. De Nederlandse ambassade ondersteunt projecten waarin Nederlandse experts kennis en toepassingen delen met lokale landbouwkennisorganisaties en diens leden. Dat biedt de Nederlandse agribusiness en kennisinstellingen mogelijkheden om direct met doelgroepen te (net)werken.

Lees verder onder foto

Gebruik van vloeibare mest als meststof voor mais die benut wordt als veevoer.

Watermanagement en kringlooplandbouw

Zo heeft Argentinië veel interesse in toepassingen voor watermanagement en kringlooplandbouw, en daarin lopen samenwerkingen met Nederlandse kennisorganisaties. Argentinië heeft in kringlooplandbouw zelf ervaring met hun methode van directe inzaai zonder grondbewerking (“siembra directa”).

Een goed voorbeeld van kennisuitwisseling is een project van Wageningen Universiteit (WUR) met een grote Argentijnse landbouw-kennisorganisatie, AACREA. Op initiatief van de Nederlandse ambassade hebben zij kringlooplandbouw in de melkveehouderij samen in de praktijk getoetst (lees hieronder, kader Kringlooplandbouw in de melkveehouderij in Argentinië).

Goede samenwerkingspartners zijn cruciaal

Lokale producenten zijn altijd op zoek naar verbetering en innovatie en werken graag met Nederlandse partijen samen. De Argentijnse landbouw-kennisorganisaties zijn daarbij belangrijke partners voor Nederlandse partijen. In Argentinië is de kennisuitwisseling tussen producenten, zeker bij de extensieve producties (granen, soja, vlees, ook wel zuivel), goed georganiseerd. Het landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Buenos Aires heeft goede contacten met de Argentijnse landbouwkennisorganisaties.

'Het begrip kringlooplandbouw, waarbij een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor de productie van voedsel wordt bevorderd, is relatief nieuw in Argentinië'

Kennispartners

Twee belangrijke samenwerkingspartners voor Nederland zijn AACREA en Aapresid. Het zijn kennisorganisaties van en voor producenten, met elk rond de 2.000-2.500 leden in heel het land.

Aapresid is de organisatie voor producenten die werken met directe inzaai. AACREA is een agro-kennisorganisatie bestaand uit en geleid door agrarische ondernemers. Zij hebben ruim 200 groepen, die via intervisie ervaringen en kennis delen. Samen met een inhoudelijk adviseur werken ze in groepen aan verbetering van de agrarische sector in Argentinië. Leden zijn boeren uit verschillende sectoren: akkerbouw, oliehoudende zaden, vleesproductie en melkveehouderij.

Kennis verbinden met lokale producenten

De Nederlandse agribusiness kan zichzelf goed positioneren met het netwerk van de ambassade en van de kennisinstellingen, zowel de Nederlandse als de lokale. Deze netwerken zijn ingangen voor vervolgcontact, grotere wederzijdse interesse, en wie weet een commerciële samenwerking.

Nederland levert bijvoorbeeld vrijwel ieder jaar een spreker voor de grote Aapresid-conferentie, en heeft met AACREA verschillende projecten lopen. In 2020 organiseert AACREA het driejaarlijkse congres, waar Nederland ook een spreker voor zal uitnodigen. Deze conferenties trekken duizenden deelnemers uit de agrosectoren, en zijn uitstekende platforms voor het uitwisselen van Nederlandse kennis, beleid en oplossingen.

Landbouwraad Léontine Crisson
Landbouwteam Buenos Aires
Twitter: @AgriArgentinie

bue-lnv@minbuza.nl

November 2019

Lees verder onder foto

Bezoek aan het proefveld waarbij het agronomisch gebruik van mest uit de melkveehouderij wordt toegepast. dr. Raymond Jongschaap (WUR) en landbouwkundig ingenieur Pablo Cañada (CREA).

Kringlooplandbouw in de melkveehouderij in Argentinië

Door Pablo Cañada, landbouwkundig ingenieur bij AACREA

Het begrip kringlooplandbouw, waarbij een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor de productie van voedsel wordt bevorderd, is relatief nieuw in Argentinië. Sinds de jaren negentig in de vorige eeuw wordt in Argentinië directe inzaai (“siembra directa”) toegepast om een gezonde bodem te behouden en bodemerosie te voorkomen.

Extensieve teelt

De productie van dierlijke eiwitten is in Argentinië grotendeels extensief. Daarbij wordt benutting van de uitgestrekte landbouwgronden en beschikbare plantaardige vezels zonder alternatieve bestemming nagestreefd. Ook de intensieve varkenshouderij vertoont de afgelopen twintig jaar een aanzienlijke groei als gevolg van de optimalisering van de voerconversie van granen in dierlijke eiwitten. Op uiteenlopende manieren hebben de verschillende productiemethoden direct of indirect bijgedragen aan een efficiënt gebruik van hulpbronnen, alhoewel dit thema nog weinig benaderd is vanuit het oogpunt van het hergebruik van reststromen.                                       

Vloeibare mest

Het gebruik van vloeibare mest als onderdeel van de kringlooplandbouw is in Argentinië pas van recente datum, hoewel deze methode al jarenlang wordt toegepast in andere landen. Alleen in de provincies Córdoba en Buenos Aires bestaat er respectievelijk sinds 2016 en 2018 regelgeving op dit gebied. Gezien de kansen die het gebruik van vloeibare mest biedt, is vanuit AACREA de samenwerkingsrelatie met Nederland gestimuleerd om het thema te behandelen. Een groep van partnerorganisaties heeft vier jaar lang samengewerkt en beide provincies technologisch ondersteund met het doel de benodigde regelgeving op te stellen.

De toepassing van vloeibare mest biedt grote mogelijkheden voor de toekomst maar zorgt ook voor grote uitdagingen. Zo zou de invoering bijvoorbeeld tot de uitstoot van stikstof in de vorm van ammoniak kunnen leiden, een krachtig broeikasgas.

Veldproef

Om lokale kennis over het agrarisch gebruik te verzamelen, werd een project ontwikkeld met het doel om de optimale voorwaarden voor de benutting te onderzoeken. Dit zal nuttige informatie verschaffen zodat de plaatselijke autoriteiten technologische parameters voor de toepassing kunnen vaststellen. Aan dit initiatief deden studenten mee in het kader van hun afstudeeronderzoek van de Faculteit Landbouwwetenschappen van de Universiteit van Buenos Aires (Fauba), specialisten van AACREA en onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR). De Nederlandse ambassade ondersteunde dit project.

Het project werd op een melkveebedrijf uitgevoerd waar naast de melkproductie ook het toegepaste wetenschappelijke onderzoek plaatsvindt. De vloeibare mest werd op proef gebruikt als meststof voor maïs die bestemd is voor veevoer. Naar verwachting verschaffen de resultaten informatie om de bestaande regelgeving of de al beschikbare gids voor goede landbouwpraktijken van AACREA te actualiseren.

Samenwerking met WUR

De samenwerking met onderzoekers van de WUR heeft de proef met kringlooplandbouw verrijkt.  Dit soort ervaringen in het veld zijn vrij kostbaar, en door de (al vastgestelde) methodologische kwaliteit zijn de proeven meteen efficiënt. In die zin was de begeleiding van Raymond Jongschaap van WUR van groot belang voor de uitvoering van de proeven. Zijn bezoek en ondersteuning aan Argentinië heeft bijgedragen aan een sterkere band tussen AACREA en WUR. Dit maakt de verdere ontwikkeling van omvangrijkere projecten in de kringlooplandbouw mogelijk.

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u meer bijdragen lezen in deze special.