In Algerije kan na-oogstverlies in aardappelen flink omlaag

Algerije importeert meer dan de helft van zijn voedselconsumptie. Desondanks zijn de verliezen in de voedselketen groot. Naar schatting gaat een derde van de geoogste groenten na de oogst verloren. In de aardappelsector lopen de verliezen op tot wel 50%. De Algerijnse overheid onderkent de problematiek en zet stappen die kunnen leiden tot verbetering van deze situatie.

De aardappelproductie vindt plaats gedurende drie seizoenen, zij het met grote verschillen in de productieomvang tussen de seizoenen. De landelijke productie ligt op circa 4,7 miljoen ton. Binnen afzienbare tijd loopt de productie naar verwachting op tot 5 miljoen ton. Het gaat bijna in zijn geheel om consumptieaardappelen.

Gereguleerde consumentenprijs

Voor de Algerijnse overheid is de aardappelketen een strategische sector. Dit betekent dat de consumptieprijzen worden gereguleerd. Daartoe heeft de overheid een programma opgezet met premies voor vrijwillige opslag van consumptieaardappelen en voor pootgoed: SYRPALAC.

Lees verder onder foto

Inpakken van aardappelen bij een opslag in Aïn Defla
Inpakken van aardappelen bij een opslag in Aïn Defla

De opslag vindt plaats tijdens het seizoen in door de overheid gehuurde koelopslag. Als buiten het seizoen door schaarste de aardappelprijzen stijgen, kan de overheid besluiten de opgeslagen producten op de markt te brengen. Toch kunnen de prijzen sterk fluctueren en daarmee de productie. Overproductie kan optreden en niet-verkochte partijen op (groothandels)markten kunnen verloren gaan.

Opslag

Door verkeerde bewaarmethoden en onjuist gebruik van bestaande opslag, bijvoorbeeld deuren die te lang open staan, gaat naar schatting 30% van de aardappelen verloren. De opslagcapaciteit bestaat vooral uit koelopslag. Verliezen treden met name op bij opslag voor een periode van langer dan vier maanden.

'Door verkeerde bewaarmethoden en onjuist gebruik van bestaande opslag gaat naar schatting 30% van de aardappelen verloren'

Professionalisering van de opslag kan het verliespercentage sterk verlagen. De overheidsinstelling ONILEV, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van SYRPALAC, onderkent dit probleem en is op zoek naar mogelijkheden om de verliezen terug te dringen.

Kansen voor verwerking

Er is belangstelling voor de verwerking van aardappelen en er zijn ook pogingen gedaan, maar tot nu toe met beperkt succes. Er is onder meer een gebrek aan aardappelen voor verwerking: tot nu toe gaat het om slechts 1 procent van de totale productie.
De overheid probeert samenwerking tussen de verschillende ketenpartijen te stimuleren. Een paar jaar geleden is daarvoor de ketenorganisatie CNIF – Pommes de Terre opgericht. Samenwerking zoals contractteelt komt echter nog weinig voor.

lees verder onder foto

Aardappelopslag bij bedrijf Sig Agro
Aardappelopslag bij bedrijf Sig Agro

Kwekersrechten

Diversificatie in rassen en op termijn lokale pootgoedproductie kunnen de na-oogstverliezen beperken, zodat ook de verwerkende industrie een deel van de productie kan absorberen. Een belangrijke stap hiertoe is het Algerijnse voornemen om volwaardig lid te worden van de UPOV-conventie, de organisatie die waakt over kwekersrechten. Algerije is nu waarnemend lid. Omdat het aanpassen van de wetgeving een aantal jaar duurt, werkt de overheid aan nationale wet- en regelgeving voor kwekersrechten om deze periode te overbruggen. Nederland wil samen met Algerije kijken hoe het land kan profiteren van het UPOV-lidmaatschap en hoe de samenwerking tussen beide landen versterkt kan worden.

In 2020 bracht RVO een rapport uit over aardappelopslag en -verwerking in Algerije.

Landbouwteam Algerije
E-mail: alg-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLagriAlgiers

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.