De nieuwe Bulgaarse minister van Landbouw: Nationaal Strategisch Plan naar EC is eerste prioriteit

Ambitieuze landbouwdoelstellingen van de nieuwe regeringscoalitie in Bulgarije:

  • € 100.000 subsidieplafond
  • regionale begrotingen onder het POP
  • tijdelijk lagere btw op voedsel
  • hervorming van de grondwetgeving

speciale aandacht voor de brancheorganisaties

Bulgarian minister of Agriculture, Ivan Ivanov
Beeld: Bulgarian Ministry of Agriculture

Het verzenden van het Nationaal Strategisch Plan naar de Europese Commissie is de eerste prioriteit in mijn werk, zei Ivan Ivanov bij zijn aantreden als minister van Landbouw. Een belangrijk element in dit plan, en in het Herstel- en veerkrachtplan, is het herstel van het bedrijf “Napoitelni sistemi” (irrigatiesystemen).

De belangrijkste prioriteit van het landbouwbeleid van de regering, onder leiding van Kiril Petkov, oud-student van Harvard University, zal zijn: "De Bulgaarse productie van Bulgaarse producten moet concurrerend zijn, met een concurrerende prijs, zodat deze op grote schaal kan worden gepresenteerd, zowel op de Bulgaarse markt als in het buitenland." "Van een belangrijke producent van landbouwgrondstoffen moeten we groeien tot een belangrijke exporteur van landbouwproducten", onderstreep minister Ivanov. Hij kondigde de oprichting aan van veilingen voor de verkoop van Bulgaarse goederen, waar de inspanningen van alle instellingen kunnen worden verenigd om producenten te ondersteunen.

New CAP
Beeld: EC

Nationaal Strategisch Plan

De gesprekken in de themagroepen over het Strategisch Plan voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling gaan door en alle opmerkingen en verzoeken van de boeren en de brancheorganisaties zullen zorgvuldig worden overwogen om tot een slotdocument te komen.

Volgens het regeerakkoord van de 4 formaties die in de regering zitten, zal een bovengrens voor rechtstreekse betalingen van maximaal EUR 100.000 per begunstigde worden ingevoerd met een focus op het identificeren van eindbegunstigden voor connectiviteit, met als doel de herverdeling van middelen naar micro, kleine en middelgrote producenten. In feite is het betalingsplafond momenteel hetzelfde als dat opgelegd door Brussel, en de beslissing over de volgende programmeringsperiode zal door elk land afzonderlijk worden genomen. Het is de bedoeling het substantiële deel van de subsidies om te buigen naar:

  • producties met een hoge exportwaarde en een groot exportpotentieel,
  • producten met een hoge toegevoegde waarde,
  • export van eindproducten.

Het is de bedoeling dat er in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling (POP) gegarandeerde regionale budgetten op districtsniveau en/of sectorale budgetten worden gecreëerd voor investeringen in overeenstemming met de behoeften van de landbouwproducenten zelf. Een analyse zal worden uitgevoerd teneinde de mogelijkheid te onderzoeken voor het opstellen van een ​​pakket aan maatregelen met een plafond voor de totale subsidie ​​onder de tweede pijler van het GLB. De bovengrens voor financiering zal op grote producenten worden gericht zodat middelen worden gegarandeerd voor micro-, kleine en middelgrote boeren op basis van sectoraal beleid en sectorale gebieden. Een andere analyse moet de mogelijkheden tonen voor het creëren van garantiefondsen:

  • voor de krediet- en garantie-instrumenten via de Bulgaarse Ontwikkelingsbank en/of het Staatslandbouwfonds, samen met commerciële banken;
  • voor gelijke toegang tot kredietbronnen voor kleine en middelgrote producenten (nationale financiering);
  • en voor ondersteuning bij crisis-/ natuurrampen en klimatologische gebeurtenissen.

Een studie zal kijken naar de mogelijkheid een beleid te voeren ter bevordering van verenigingen in de sectoren landbouw, veeteelt en verwerking, geselecteerd op basis van duidelijke representativiteitscriteria. De verenigingen in de landbouw zullen financieel gestimuleerd worden door verschuiving van rijksbijdrage voor white spot management, en/of het inhouden van een klein deel van de verschuldigde subsidies.

Picture of people buying fruits and vegetables at a supermarket.
Beeld: ©Pixabay

Verlaging van de btw

Een tijdelijke verlaging van de btw op de primaire productie en een geleidelijke terugkeer naar de betreffende niveaus wordt voorzien, of een verlaging van de btw op goederen uit de "kleine consumentenmand". Het plan voorziet in de oprichting van 6 regionale inzamelingsmarkten door middel van publiek-private partnerschappen (PPS) tussen de staat, gemeenten en exploitanten, die kleine, middelgrote en grote producenten/importeurs de mogelijkheid zullen bieden hun producten in de handel te brengen richting alle nationale en regionale exploitanten en/of voor export.

Ook de bevordering van microproductie van huisgemaakte voedsel heeft een plaats in het document gevonden. De nadruk wordt gelegd op de markten voor microproducenten, de korte voedselketens en eerlijke verdeling van toegevoegde waarde. Één van de geformuleerde doelstellingen is dat tot 2025 minimaal 20% en tot 2032 minimaal 60% van de producten en voedingsmiddelen die in de openbare aanbesteding worden meegenomen lokaal geproduceerd en/of biologisch van oorsprong zijn.

Het Bulgaarse Voedselveiligheidsautoriteit (BFSA) wordt uit het systeem van het ministerie gehaald en komt onder direct toezicht van de premier te staan.

Prioriteit zal worden gegeven aan investeringen in gespecialiseerd onderwijs en het opbouwen van een consumptiecultuur van landbouwproducten en voedsel, vanaf de kleuterschool, via de gespecialiseerde middelbare scholen tot aan onderzoeksinstituten. Bevordering van digitalisering en innovatie – innovatiehubs in de landbouw en de verwerking. Het aanmoedigen van particuliere investeringen in start-ups en reeds ontwikkelde bedrijven die nieuwe technologieën, processen en voedingsmiddelen ontwikkelen.

Het is de bedoeling alle registers van landeigendom (kadaster, ministerie van LVB) te synchroniseren en historische discrepanties te elimineren. Transparante verdeling van staats-en gemeentelijke weiden en controle over het gebruik ervan, ter voorkoming van de verspreiding van de zogenaamde "virtuele dieren". Wijzigingen in de Wet op de eigendom en het gebruik van landbouwgrond komen eraan.

Verder wordt de structurering van de brancheorganisaties als partner van de uitvoerende macht en de analyse van de wet- en regelgeving voorzien. De aanpassing van de wet- en regelgeving met zorg voor een hoge vitaliteit en activiteit van de deelname van brancheverenigingen, zal de representativiteit van al hun leden (grote, middelgrote, kleine en micro-ondernemingen / boerderijen) waarborgen.

Het is de bedoeling de productie en marketing van biologische producten te bevorderen en prioriteit te geven door middel van de maatregelen die zijn opgenomen in de Nationale Strategie voor de ontwikkeling van de biologische productie. Marktgerichte biologische productie zal worden aangemoedigd.

De ontwikkeling en goedkeuring van een landelijke strategie voor de ontwikkeling van de bosbouwsector wordt voorzien. Analyse van de mogelijkheden voor versterking van de bosbeheeradministratie, de vergroting van het budget van het bosbeheerdepartement, de uitbreiding van de bevoegdheden van de bosinspecteurs en de verhoging van de salarissen van de administratie. Er zal publieke consensus worden gezocht voor wetswijzigingen met betrekking tot het duurzaam beheer van bossen op landbouwgronden.

Een herziening van de wetgeving met betrekking tot de traditionele en/of beschermde Bulgaarse soorten en rassen is aanstaande, met het oog op de promotie daarvan. Een nieuwe onderzoek naar voedsel als onderdeel van het algemene concept van de kwaliteit van toeristische routes en attracties, aangezien de bestemming vaak juist op basis daarvan door toeristen wordt beoordeeld, zelfs wanneer het voedsel niet het hoofddoel van de reis is. Een ontwerpstrategie voor arbeidsmigratie om te zorgen voor een kort verblijf in bepaalde regio's (meer dan 200 000 Bulgaren), inclusief het aantrekken van werknemers uit andere landen.

Meer lezen hier in de laatste editie van A-zona tijdschrift
Wie is de nieuwe minister van landbouw in Bulgarije? - hier