Groei Nederlandse kaasexport in 2020

De kaasexport is in 2020 zowel in waarde als in volume met 1% toegenomen. Het exportvolume van kaas bedroeg bijna 926 duizend ton. Dat meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) in de publicatie Zuivel in Cijfers 2020.

De totale uitvoerwaarde van de Nederlandse zuivelindustrie nam in 2020 met zo’n 3,5% af en bleef steken op iets minder dan € 7,6 miljard. Deze afname is vooral toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis, die vanaf maart van invloed waren.

Bij de belangrijkste productgroep kaas was juist sprake van een lichte groei.

Vooral afzet naar EU-lidstaten

De EU is verreweg de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2020 vertegenwoordigden de leveringen naar EU-lidstaten met een waarde van bijna € 5,4 miljard ruim 70% van de totale uitvoerwaarde. Alleen al de buurlanden België en Duitsland, samen met Frankrijk, zijn in waarde goed voor de helft van de totale Nederlandse zuivelafzet.

Lees verder onder afbeelding

Omvang melkveehouderij
Beeld: Zuivel in Cijfers 2020, ZuivelNL
Omvang melkveehouderij

Toename melkproductie

De lichte daling in de Nederlandse melkproductie die was opgetreden in 2018 en 2019, heeft in 2020 niet doorgezet. De melkproductie nam met 1,2% toe, tot een volume van bijna 14,2 miljard kilo. Een derde van deze toename komt door het schrikkeljaareffect en de rest weerspiegelt vooral de ontwikkeling in de omvang van de veestapel, die na enkele jaren van krimp vanwege de fosfaatregels weer een kleine groei vertoonde met 1 %.

14,5 miljard kilo melk verwerkt

De Nederlandse zuivelindustrie verwerkte in 2020 14,5 miljard kg melk, bijna 2% meer dan in 2019. Meer dan de helft daarvan werd omgezet in kaas. Deze nam met ruim 4% toe. De gemiddelde melkgift per koe kwam vorig jaar uit op 8.900 kilo, een lichte stijging van 0,3% ten opzichte van 2019.

Lees verder onder afbeelding

Zuivelverwerking
Beeld: Zuivel in Cijfers 2020, ZuivelNL
Zuivelverwerking

52 melkfabrieken

De zuivelsector omvat 25 ondernemingen met in totaal 52 fabrieken. Daar wordt de melk van ruim 15.700 boeren verwerkt. Op 83% van deze bedrijven wordt weidegang toegepast. De totale werkgelegenheid berekent de NZO op 47.000 fte.

Zuivel in Cijfers 2020 - ZuivelNL