Frankrijk: publiek debat over toekomstig GLB ten einde

Na 8 maanden is in april een einde gekomen aan ImPACtons!, het Franse publieke debat over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU (het GLB), meer in het bijzonder over hoe het nieuwe Nationaal Strategisch Plan van Frankrijk er uit zou moeten zien

Sunflowers
©Botond

Dit publieke debat was op verzoek van het Ministerie van Landbouw georganiseerd door de Landelijke Commissie voor Openbaar Debat (CNDP), ingesteld door President Macron voor dit soort zaken. Frankrijk is het enige land in de EU dat een dergelijk debat heeft georganiseerd. Het kende verschillende onderdelen: een daadwerkelijke volksvergadering (met burgers uit alle geledingen van de maatschappij, die ad random waren gevraagd), openbare discussies in een tiental steden, en een uitgebreide online raadpleging. Centraal thema was het landbouw- en voedselsysteem dat voor de toekomst gewenst is in Frankrijk. Dit leverde een rapport op met 1083 voorstellen, die zijn aangeboden aan het Ministerie van Landbouw

Rijke bijdrage

Minister van Landbouw Julien Denormandie verwelkomt in zijn reactie een "rijke bijdrage", het resultaat van "sterke deelname" en "zeer sterke belangstelling van de Fransen". Hij belooft de aanbevelingen in het rapport als kompas te hanteren voor het opstellen van het nieuwe Nationaal Strategisch Plan (NSP), dat voor het einde van het jaar moet worden ingediend in Brussel voor financiering uit het nieuwe GLB. Ook kwam zijn ministerie met een gedetailleerde reactie op alle 1083 voorstellen, evenals een samenvattend rapport.

Hoewel sommige agrarische vakbonden twijfels hadden geuit over de wenselijkheid gewone burgers over het landbouwbeleid te laten debatteren, verwelkomt de regering deze oefening van "rechtstreeks debat met de burgers" en het naast elkaar bestaan ​​van "verschillende overlegfora" - Julien Denormandie heeft namelijk tegelijkertijd besprekingen gevoerd met ongeveer 40 direct belanghebbenden, over hetzelfde NSP. "De twee trajecten moeten niet worden gezien als tegengesteld, maar als nuttige aanvullingen op elkaar", schrijft het ministerie.

Aanbevelingen die opgenomen worden

Een van de belangrijkste aanbevelingen uit deze openbare raadpleging is "de milieuambitie van het GLB te versterken". Denormandie neemt dit over, ook al blijft het GLB voor de regering "in wezen een beleid van economische steun". Het doel van het NSP is "de juiste weg te vinden tussen onze producenten te vragen om extra inspanningen te leveren, hen een fatsoenlijk inkomen te garanderen en hen de juiste prijs te betalen voor de vruchten van hun arbeid", aldus Denormandie.

Andere belangrijke aanbevelingen die worden overgenomen zijn het borgen van de nationale voedselsoeveiniteit (Frankrijk moet zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn) en regionaal maatwerk in het landbouwbeleid. Ook wordt er gevraagd de biologische landbouw verder uit te breiden, en meer aandacht te hebben voor dierenwelzijn. Denormandie kondigt in reactie een "nieuwe nationale strategie voor het welzijn van landbouwhuisdieren aan", evenals zijn steun voor de biologische landbouw.

En waar gaat het ministerie niet op in?

Aan de andere kant zijn er twee aanbevelingen die uit het publieke debat voorkomen, waar het ministerie van landbouw nadrukkelijk niet in meegaat: de uitgesproken wens voor een ​​verschuiving van oppervlaktesteun naar steun voor maatschappelijke diensten. Deze verschuiving zou Frankrijk benadelen volgens de regering, die het argument verwerpt dat oppervlaktesteun "synoniem zou zijn met een 'race voor uitbreiding'". Maar ook de aanbeveling om de landbouwexport niet langer te ondersteunen, wordt zeker niet overgenomen. "De exportstrategie blijft een prioriteit voor het ministerie", staat in de reactie, waarin ook wordt aangedrongen op "internationale promotie van de kwaliteit en specificiteit van Franse producten".

Reactie van het CNDP

"We kunnen heel duidelijk zien wat het ministerie uit dit debat heeft gehaald: voedselsoevereiniteit, de lokale aanpak, de strijd tegen concurrentievervalsing", zegt Ilaria Casillo, vice-president van het CNDP. “Over deze onderwerpen legt het ministerie uit wat ze heeft gedaan, wat ze wil gaan doen en wat ze op Europees niveau zal verdedigen. Ze geven ook duidelijk aan waar ze het niet mee eens zijn en waarom.” De leider van het debat IMPACtons! is verheugd over het feit dat het ministerie het spel speelt en reageert op alle genoemde punten - een benadering "die onvergelijkbaar is met eerdere raadplegingen, waar we soms slechts tweezijdige reacties kregen".

Het CNDP, dat tijdens de debatten graag neutraal wilde blijven, benadrukt echter dat het ministerie een aantal van zijn reacties had kunnen verduidelijken. “Over de vraagstukken die verband houden met de ecologische transitie, ontbreken concrete details. Het is begrijpelijk dat het ministerie niet overal in detail op in kan gaan, want de onderhandelingen zijn nog in volle gang, maar het is jammer dat het, wanneer het een ambitieuze doelstelling op het gebied van biologisch oproept, geen cijfers geeft ”, betreurt mevrouw Casillo. Het CNDP, dat de 1.083 reacties op de debatvoorstellen een voor een bestudeert, bereidt van zijn kant een “reactie op de reactie” voor.