Frankrijk - Low Carbon Label voor vastlegging CO2

In 2019 lanceerde de Franse regering het idee van een ‘koolstofarm label’ (Label Bas Carbone / LBC), dat tot doel heeft projecten te certificeren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Dit koolstofarme label kan worden ingezet voor de bodemverbetering en verhoging van vastlegging van CO2. In de veehouderij en de akkerbouw kan het gebruikt worden in de agroforestry, bijvoorbeeld bij de aanplant van heggen. Andere voorbeelden van initiatieven die worden gestimuleerd met dit label zijn de verwerking van dierlijk afval (mest) op blijvend grasland, mestvergisting en de vermindering van het gebruik van kunstmest door peulgewassen te planten.

Op dit moment worden de eerste projecten in de landbouw concreet gerealiseerd. Lees meer hierover onderaan dit artikel.

Ovins

Agrarische bedrijven met projecten die zijn gecertificeerd met het LBC-label kunnen zo financieel worden gesteund door private partijen of lokale overheden die hun CO2-uitstoot willen compenseren via "koolstofkredieten". Op deze manier kan worden bijgedragen aan een aanzienlijke vermindering en compensatie van emissies wat een extra bron van inkomsten voor boeren kan zijn.

Hoe werkt het Label Bas Carbone?

Lokale overheden, bedrijven en zelfs burgers zijn bereid om op vrijwillige basis te betalen voor maatregelen die het klimaat ten goede komen, bijvoorbeeld om hun uitstoot te compenseren. Voor ze zich daadwerkelijk inzetten, willen deze potentiële financiers er zeker van zijn dat de kwaliteit en de milieu-integriteit van de projecten gewaarborgd zijn. Het LBC biedt deze garanties.

Label Bas Carbone
Beeld: Frans Ministerie Ecologische Transitie

Het koolstofarme label is gericht op projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen ten opzichte van de basissituatie. Deze projecten moeten aanvullend en bovenwettelijk zijn, dat wil zeggen verder gaan dan de regelgeving en de huidige praktijk. Ze kunnen betrekking hebben op verandering van praktijken, de introductie van nieuwe technologieën, veranderingen in systemen, gedrag of elke andere actie die het mogelijk maakt om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen.

Om in aanmerking te komen voor het koolstofarme label moeten projecten verwijzen naar een methode die vooraf is goedgekeurd door het ministerie voor de Ecologische Transitie. De methoden specificeren voor een bepaald type projecten hoe het basisscenario moet worden bepaald en hoe de emissiereducties die aan de projecten zijn verbonden, moeten worden berekend.

De emissiereducties die zo mogelijk worden gemaakt door projecten met het koolstofarme label, worden vervolgens erkend na verificatie door een onafhankelijke derde partij.

Eenmaal erkend worden deze emissiereducties opgenomen in het daarvoor bestemde register: voor elke emissiereductie is het dus bekend wie de projectleider, de agent of de projectfinancier(s) is/zijn. Deze emissiereducties zijn niet overdraagbaar of verhandelbaar.

Label Bas Carbone

Het koolstofarme label is in principe bedoeld om de ontwikkeling van projecten in alle sectoren aan te moedigen: bosbouw, landbouw, vervoer, bouw, enz.

Bosbouw

Drie methoden op het terrein van bosbouw zijn goedgekeurd als onderdeel van het koolstofarme label: bomen vellen om ruimte te geven aan andere bomen, of juist extra ruimte te geven zodat ze beter groeien (blessen), bebossing en de wederopbouw van gedegradeerde bosopstanden (herbebossing); deze methoden zijn ontwikkeld door het nationaal centrum voor boseigendom (CNPF). Deze methoden geven aan welke stappen moeten worden gevolgd voor de uitvoering van projecten met het LBC-label.

Landbouw

In de landbouw zijn sinds kort ook projecten gestart:

  • "Carbon Agri" is ontwikkeld door het Institut de l'élevage (IDELE), en is gericht op emissiereducties in de rundveehouderij en de akkerbouw.
  • Carbocage” – heggenbeheer is ontwikkeld door de landbouwkamer van de Regio Pays de la Loire. Het is gericht op het duurzame beheer van heggen.
  • Plantation des vergers” (aanplanting van boomgaarden), wordt ontwikkeld door de Compagnie des Amandes.

De akkerbouwsectoren (AGPM, AGPB, FOP, CGB) hebben hun nationale technische instituten (ARVALIS, Terres Inovia, ITB, ARTB) eind 2019 belast met de ontwikkeling van een koolstofarme labelmethode voor akkerbouwgewassen. Het is in december 2020 ingediend bij de diensten van het ministerie van Ecologische Transitie om begin 2021 te worden gevalideerd.

Certificering van een nieuw LBC-project.

Eerste stap: kennisgeving van het project

Kennisgeving is de eerste stap in het proces van toekenning van het Low Carbon Label aan een project en vindt plaats vóór de aanvraag voor het label en de beoordeling ervan door de verantwoordelijke overheid. Om te worden aangemeld, moet het project passen binnen een goedgekeurde methode en voldoen aan de eisen van het Low Carbon Label.

Tweede stap: de aanvraag voor labeling van het project

Zodra de kennisgeving is gedaan en na een eerste reactie van de overheid, is het mogelijk om de labeling van het project aan te vragen.

Daartoe moet aan de overheid een beschrijvend document van het project worden opgestuurd, met o.a. aandacht voor de methode waaraan het wil voldoen.

Derde stap: projectbeoordeling

Zodra het projectbeschrijvingsdocument en alle andere gevraagde documenten aan de overheid zijn toegezonden, onderzoekt deze het dossier binnen een termijn van twee maanden.

Vierde stap: toekenning van het koolstofarme label aan het project

Nadat de overheid de aanvraag voor het label heeft onderzocht, stelt zij de projectleider in kennis van haar besluit.

Ofwel weigert de autoriteit het koolstofarme label aan het project toe te kennen, in welk geval de weigering met redenen wordt omkleed, ofwel willigt de autoriteit het verzoek om labeling in en wordt het project in het specifieke register opgenomen.

Proefprojecten LBC in Frankrijk

Carbocage, een project gericht op de koolstofopslag door duurzaam beheer van heggen. In oktober 2018 is dit heggenproject in West-Frankrijk van start gegaan. Geïnitieerd door de landbouwkamers Bretagne en Pays de la Loire, in een partnerschap met de “Banque Postale”, met als doel  het duurzame beheer van heggen te ondersteunen.

Dit betekent dat de “Banque Postale” financiële steun aan tien agrarische bedrijven verleent voor 70 km duurzaam beheerde heggen, goed voor de opslag van meer dan 200 ton CO2eq in 2019 en een potentiële opslag over 15 jaar van bijna 3.000 ton CO2eq.

France Carbon Agri is een vereniging die is opgericht door IDELE (Fokkerij instituut), en de brancheverenigingen CNIEL (melkvee) en INTERBEV (vee en vlees). Het ministerie van Ecologische Transitie heeft in oktober 2019 het LBC-label toegekend. Voor de berekening van de uitgangssituatie van elk landbouwbedrijf in termen van broeikasgasemissies en koolstofopslag is de diagnosemethode CAP’2ER® ontwikkeld. Zo wordt de potentiële winst berekend voor de fokkers.

Bij de eerste oproep voor projecten van France Carbon Agri namen 20 bedrijven die hun uitstoot willen compenseren deel aan het project.  Ze hebben 300 melk- en rundveebedrijven in hun regio's ondersteund ten bate van koolstofarme projecten. De boeren veranderen hun productiepraktijken om hun broeikasgasemissies te verminderen, meer koolstof op te slaan en het milieu beter te beschermen.

Deze eerste LBC gelabelde groep heeft 25% van de 137.000 ton uitgespaarde CO2eq verkocht aan verschillende partijen (Caisse des Dépôts, Kering, Tanneries Haas, GSF Propreté, Bordeaux Métropole) tegen een eenheidsprijs van 30 euro per ton.

Een tweede project bij France Carbon Agri is in de maak. 200 boeren hopen binnenkort, na een strenge selectie, het LBC te verkrijgen. Tegen 30 euro per ton en een gemiddelde van iets meer dan 400 ton per bedrijf, ontvangen de kandidaten de komende vijf jaar gemiddeld 12.000 euro voor het koolstofarm maken van hun bedrijf. Zij ontvangen 40% van hun betaling halverwege het contract, op voorwaarde dat de indicatoren in overeenstemming zijn met het in het actieplan vastgestelde traject, en het saldo wordt aan het einde van het contract betaald na verificatie van de doelstellingen.

Bosbouw: de Franse overheid wil de houtindustrie centraal zetten in haar CO2 strategie

Binnen het Franse corona herstelplan, waarin 200 miljoen euro bestemd is voor de hout- en bossector, kondigt Frankrijk een ambitieuze wijziging aan in zijn strategie ter bevordering van de CO2 opname.  De gehele bos- en houtsector zal hierbij worden betrokken, inclusief bedrijven die verder in de keten staan.

Het nieuwe plan is gebaseerd op het planten van 50 miljoen bomen als bosvernieuwing en aanpassing aan de klimaatverandering.

Hoe? Door optimalisering van de koolstofputten, door steun te geven aan industriële inplantingen en verplaatsingen van houtverwerkende eenheden ten gunste van de industriële soevereiniteit en door het werkgelegenheidspotentieel van de bosbouw- en houtsector te vergroten.

In het kader van het Franse herstelplan is 5,5 miljoen Euro voorzien voor 97 projecten van bosaanplantingen– en productie bedrijven, bedrijven die indirect met bosvernieuwing te maken hebben. Bijvoorbeeld de PIRES-kwekerij ontvangt 85.000 euro steun voor de financiering van planters, minigraafmachines, enz. Een ander bedrijf, CFBL, ontvangt 200.000 euro voor de aanschaf van minigraafmachines, geautomatiseerde planters en koelcontainers.

Meer informatie

Label Bas Carbone 

Carbocage info in het Frans uit 2017 

France Carbon Agri