Nieuw rapport over water in de landbouw in de Maghreb: kansen voor bedrijven

In opdracht van de landbouwraden op de ambassades in Rabat en Algiers is er een studie uitgevoerd naar de situatie van watergebruik in de landbouw in Marokko, Algerije en Tunesië en kansen voor Nederlandse bedrijven in deze landen.

Waterschaarste

Marokko, Algerije en Tunesië behoren tot de landen met de grootste waterschaarste en tegelijkertijd speelt de landbouw er een steeds belangrijker economische rol. Het areaal dat gebruikt wordt voor landbouw neemt toe. Grote productie in de tuinbouw, zuivel, pluimveehouderij en de aardappelketen wordt gestimuleerd vanuit het oogpunt van voedselzekerheid, maar ook voor export.

De effecten van klimaatverandering versterken de problematiek van waterschaarste: regen valt onregelmatig en er zijn al enkele jaren lange periodes van droogte. In de aride gebieden in het zuiden is men volledig afhankelijk van ondergrondse fossiele watervoorraden, die weinig hernieuwbaar zijn. Hier vindt grootschalige productie van groente, dadels en aardappels plaats. Ook is er sprake van effecten als verzilting van bodem en water en bodemdegradatie. De overheden zijn zich bewust van het belang van duurzaam watergebruik. Zo zijn er in alle drie de landen subsidies voor het toepassen van druppelirrigatie. De kennis en het gebruik van moderne technologie gericht op waterefficiëntie en hogere waterproductiviteit zijn nog beperkt.

Nederlandse kennis en technologie kunnen een belangrijke rol spelen in efficiënter en duurzamer watergebruik in de landbouw. 

Rapport

Het rapport gaat in op de huidige situatie en op verwachte ontwikkelingen: afhankelijkheid en overexploitatie van ondergrondse fossiele watervoorraden, de toenemende vraag naar water door bevolkingsgroei en groei van watergebruik in de landbouw voor de lokale markt en voor export, verkeerd water- en meststoffengebruik, en bijkomende effecten zoals verzilting van bodem en water. Daarnaast komt de rol van overheidsbeleid aan de orde.

Vervolgens wordt de verbinding gelegd met Nederlandse technologie en kennis en de kansen die dit biedt voor samenwerking in de Maghreb: per land wordt een aantal business cases in het rapport gepresenteerd waar geïnteresseerde bedrijven en instellingen mee aan de slag kunnen. Deze variëren van zilte landbouw tot waterharvesting en hydroponics.

De volledige titel van het rapport is Water in agriculture in three Maghreb countries: status of water resources and opportunities in Algeria, Morocco and Tunisia. U kunt het rapport downloaden via de link hieronder.

Water in Agriculture Maghreb Final Report

Water