Dierenwelzijn VK: Animal Health and Welfare Pathway en consultatie over diertransport

Het VK wil wereldwijd een leidende rol spelen op het gebied van dierenwelzijn. De Britse overheid wil er daarom in samenwerking met boeren en andere relevante stakeholders voor zorgen dat het welzijn van dieren voortdurend wordt verbeterd.

Koe

Animal Health and Welfare Pathway

Als onderdeel van het nieuwe landbouwbeleid voor Engeland heeft de overheid de Animal Health and Welfare Pathway ontwikkeld, met als doelen dat (1) het produceren van dieren tegen hogere welzijnsstandaarden dan vastgelegd in wetgeving wordt gestimuleerd, (2) de goede reputatie van het VK op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn wordt gehandhaafd, (3) het VK zich kan presenteren als een land met een moderne en efficiënte manier van productie tegen hoge standaarden en (4) de handel in dierlijke producten naar nieuwe markten wordt ondersteund.

De Animal Health and Welfare Pathway bestaat uit drie gerelateerde onderdelen die elkaar onderling versterken:

  • Het voortdurend verhogen van de wettelijke minimumstandaarden. Toekomstige verhogingen van standaarden moeten haalbaar zijn voor de sector en moeten gestoeld zijn op de laatste wetenschappelijk inzichten en best practices. Ook moet bij verhoging van de wettelijke standaarden rekening worden gehouden met het concurrentievermogen van de Britse sector in relatie tot de standaarden die gelden voor geïmporteerde producten.
  • Meer transparantie voor consumenten. Een beter begrip onder consumenten van dierlijke productie in het VK en de hoge standaarden waaraan boeren zich committeren moet leiden tot grotere bereidheid bij consumenten om hogere prijzen te betalen voor dierlijke producten. Dit jaar zal de overheid een consultatie opstarten over hoe dierenwelzijnslabels hierbij kunnen helpen.
  • Het inzetten van overheidsgelden voor de beloning van dierenwelzijn als publieke dienst. Terwijl de directe betalingen aan boeren voor de hoeveelheid land die ze bezitten worden uitgefaseerd zal de overheid gaan betalen voor publieke diensten zoals hogere dierenwelzijnsstandaarden die niet door de markt worden vergoed en die boven de wettelijke vereisten uitstijgen.

De overheid zal een aantal specifieke, tijdsgebonden financiële stimuleringsmaatregelen introduceren om diergezondheid en dierenwelzijn te verbeteren. Dit moet boeren voorbereiden op de transitie om van deze hogere standaarden in de toekomst de minimum wettelijke vereisten te maken. Het ideaalplaatje is dat geslaagde pilots die als publieke dienst worden beloond de input zullen vormen voor de verhoging van de minimumstandaarden. De Animal Health and Welfare Pathway zal na deze transitieperiode worden voortgezet.

De financiële stimuleringsmaatregelen die de overheid zal gaan inzetten zijn steun voor het verbeteren van diergezondheid en het elimineren van endemische ziekten, kapitaalsubsidies en prestatiebetalingen.

Steun voor diergezondheid en tegen ziekten

Aanvankelijk zal de focus liggen op het onder controle brengen en elimineren van endemische ziekten bij rundvee, varkens en schapen. Naast dat dit het welzijn van dieren helpt bevorderen, draagt het ook bij aan het behalen van andere overheidsdoelen zoals het terugdringen van het gebruik van antibiotica (zoals beschreven in het UK Anti-Microbial Resistance 5-year National Action Plan) en het vergroten van de biodiversiteit (zoals beschreven in het 25 Year Environment Plan). Omdat dierenartsen hierin een cruciale rol spelen zal er ook financiële steun komen voor meer bedrijfsbezoeken door dierenartsen.

Alle veehouders in Engeland kunnen zich aanmelden voor deze steunmaatregel. Aanvankelijk zal de focus liggen op varkens, rundvee en schapen, maar de overheid staat open voor andere sectoren die deel willen nemen aan de Pathway. Specifieke data waarop aanvragen voor steun kunnen worden ingediend moeten nog worden bevestigd, maar zullen ergens eind 2022 of begin 2023 liggen.

Kapitaalsubsidies

Kleine en meer omvangrijke subsidies zullen worden ingezet voor investeringen in maatregelen die het dierenwelzijnsniveau boven de wettelijke vereisten moeten tillen, zoals behandelingsinstallaties voor vee, apparatuur voor het verbeteren van bioveiligheid of rubberen looppaden voor vee om kreupelheid tegen te gaan.

Alle veehouders in Engeland kunnen zowel kleine als grote subsidies aanvragen. In sommige gevallen is wel eerst een bezoek van een dierenarts vereist, zodat kan worden vastgesteld dat de apparatuur of materialen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ook daadwerkelijk het welzijn van dieren zullen verbeteren. Aanvragen voor subsidies kunnen medio 2022 worden ingediend, met de eerste uitbetalingen in 2023.

Prestatiebetalingen

Er loopt momenteel een onderzoeksproject naar de mogelijkheden voor prestatiebetalingen voor verbeteringen in dierenwelzijn. De focus van dit onderzoek ligt op de economische impact die het implementeren van verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn heeft voor boeren, op de hoogte van mogelijke betalingen en of dit goede waarde oplevert voor de belastingbetaler. Het onderzoeksproject zal informatie opleveren voor een pilot die mogelijk in 2023 van start gaat en die, afhankelijk van de onderzoeksresultaten, zal bekijken hoe een programma van prestatiebetalingen in de praktijk kan worden ingevoerd.

Als het onderzoeksproject en de pilot goed verlopen dan is de verwachting dat melkveehouders, rundveehouders, varkenshouders, schapenhouders en kippenhouders in Engeland in aanmerking kunnen komen voor prestatiebetalingen.

Consultatie over diertransport

In 2018 heeft het Britse landbouwministerie Defra, samen met de overheden van de andere landsdelen van het VK een Call for Evidence uitgeschreven over het beheersen van export van levende dieren voor de slacht en het verbeteren van dierenwelzijn tijdens transport.  De Farm Animal Welfare Committee (FAWC) heeft hierna in 2019 een rapport aangeboden aan de overheid met aanbevelingen voor de verbetering van dierenwelzijn tijdens transport.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de FAWC is de overheid in december 2020 een consultatie gestart om te peilen wat de meningen zijn over het voorstel om de export vanuit Engeland en Wales van levend vee en paarden (pluimvee valt hier niet onder) voor de slacht en verdere vetmesting te verbieden. Dit geldt zowel voor transport dat vertrekt vanuit Engeland of Wales als doorvoerzendingen die via Engeland of Wales naar een derde land gaan. Verder wordt in de consultatie gevraagd naar meningen over voorstellen om de maximale duur voor al het transport van levend vee in Engeland en Wales te verkorten en de omstandigheden van diertransport (zoals transport bij extreme temperaturen, meer hoofdruimte, een verbod op zeetransport bij windkracht 6 of meer) te verbeteren.

De consultatie is gesloten op 25 februari 2021. Defra gaat de reacties op de consultatie nu samenvatten en vervolgens besluiten over eventuele voorstellen voor wet- en regelgeving.