Californische melkveehouderijsector over verduurzaming op Dairy Sustainability Summit

Op 5 en 6 november vond de virtuele California Dairy Sustainability Summit plaats. Het evenement trok meer dan 600 deelnemers uit de zuivelsector. Tijdens de summit werd gesproken over nieuwe beleidsontwikkelingen en technologieën op het gebied van de verduurzaming van de melkveehouderij. Californië is de grootste zuivelproducent in de VS en de sector levert zo’n 180 000 banen op. Belangrijke thema’s bij de verduurzaming van de sector zijn het reduceren van de uitstoot van methaan, gezond bodembeheer, hergebruik van water en hernieuwbare energie.

©LNA WAS

Transparelocalicious

Dat is volgens Phil Lempert – een expert op het gebied van consumentengedrag – een belangrijke term in de ontwikkelingen omtrent consumentengedrag. Consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt en op welke manier het geproduceerd is. Daarnaast wordt de connectie tussen boeren en consumenten steeds sterker en stijgt de vraag naar lokaal geproduceerd voedsel.

Ecologische voetafdruk in de afgelopen 50 jaar significant gereduceerd

Tijdens de summit presenteerde Dr. Ermias Kebreab (UC Davis) de resultaten van een levenscyclus studie over de zuivelproductie in Californië tussen 1964 - 2014. De resultaten laten zien dat de ecologische voetafdruk in de afgelopen 50 jaar significant gereduceerd is. Er wordt meer melk geproduceerd met minder land, kunstmest, water en energie. Het comparatieve voordeel voor Californië is o.a. dat 40% van het veevoer dat wordt gebruikt in de zuivelsector bijproducten zijn van andere sectoren.  

Reduceren van methaanemissies

Het terugdringen van methaanemissies is een belangrijke uitdaging voor de zuivelsector in Californië. De sector zal voor 2030 de uitstoot moeten reduceren met 40% t.o.v. 2013. Het Californische ministerie van landbouw heeft subsidies vrijgesteld voor het installeren van mestvergisters en voor de aanpassing van systemen op het bedrijf.

Tijdens de summit spraken Dr. Frank Mitloehner (UC Davis) en Dr. Myles Allen (University of Oxford) over de rol die de melkveehouderij kan spelen in de klimaatopgave. Zij maakten daarbij het nadrukkelijke onderscheid tussen CO2-emissies en methaanemissies. Daar waar CO2 opbouwt in de atmosfeer en pas na honderden jaren wordt afgebroken, is de levenscyclus van methaan maar 10 jaar. Dat betekent dat een reductie van methaanemissies direct lijkt tot een reductie van de temperatuur. Het terugdringen van methaanemissies is daarom een erg kosteneffectieve maatregel, aldus Dr. Mitloehner en Dr. Allen. Zij pleiten er dan ook voor om boeren met subsidies te stimuleren maatregelen te nemen om emissies te reduceren.

Aangezien 50% van de emissies enterisch van aard is wordt de aanpassing van diervoering en het gebruik van additieven als een veelbelovende maatregel gezien, aldus Dr. Kebreab. Zo heeft DSM het additief genaamd 3-NOP ontwikkelt dat een reductiepotentiaal laat zien van meer dan 40%. Een uitdaging is het lange proces om deze additieven goed te keuren. De additieven worden in de VS namelijk als medicijn gecategoriseerd en daarmee duurt het 5 tot 10 jaar voordat de additieven gebruikt kunnen worden. Andere obstakels zijn de schaalbaarheid en de kosten.

Er wordt ook gekeken naar alternatieve stalsystemen en een betere verwaarding van de mest. Op dit moment maken veel melkveehouderijen nog gebruik van een traditioneel spoelsysteem. Dit betekent dat de stallen worden gespoeld met water waarmee de mest word vervoerd naar grote opslagvijvers, zogenaamde lagoons. Met dit systeem komt er veel methaan vrij en wordt er veel water gebruikt en de mest is vervolgens lastig te verwerken.

Private initiatieven: Net Zero in 2050

Er zijn verschillende private initiatieven die verduurzaming nastreven. Zo is er het Net Zero project, een initiatief van Newtrient, U.S. Dairy Export Council, Innovation Center for U.S. Dairy, Global Dairy Platform en National Milk Producers Federation. Het initiatief streeft naar een klimaat neutrale zuivelsector in 2050. Oud-minister van landbouw Vilsack (nu President en CEO van de U.S. Dairy Export Council) benadrukte het belang van het initiatief voor de toekomstige concurrentiepositie van de Amerikaanse zuivelsector op de wereldmarkt. Grote private partijen hebben zich aangesloten, zo investeert Nestle de aankomende 5 jaar US$ 10 miljoen in het initiatief.

Zuivel en gezond drinkwater

Het grondwater in Californië is ernstig vervuild vanwege nitraat emissies, met name in de gebieden waar veel zuivelproductie plaatsvindt. Het Nitrate Control Program moet deze vervuiling terugdringen. Met het programma worden zogenaamde local nitrate management zones gecreëerd. De zones krijgen 35 jaar de tijd om de uitstoot terug te brengen tot onder de 10 ppm. Ondertussen wordt er in de zone gezorgd voor vervangend gezond drinkwater. De naleving van het programma brengt echter veel kosten met zich mee.

Samenwerking NL – Californië duurzame melkveehouderij

Zowel Nederland als Californië kampt met de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij terug te dringen. Daarom is in de Letter of Intent die eind 2019 werd ondertekend door het Californische en Nederlandse ministerie van landbouw afgesproken om op dit thema samen te werken. Onder leiding van de Dairy Campus-WUR en in samenwerking met de FME worden momenteel de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen voor een dergelijke samenwerking in kaart gebracht. Indien u vragen hebt over bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met de landbouwafdeling in Washington, DC.