België: Vlaanderen trekt 4 miljoen euro uit voor investeringen in circulaire agro-foodsector

De Coronacrisis heeft in Vlaanderen nogmaals het belang van een sterke en innovatieve agro-foodsector onderstreept. Om de sector ook in de toekomst in staat te stellen te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de consument rond voedselkwaliteit, klimaat, circulaire economie, korte keten en lokale voeding, heeft het Vlaamse Departement voor Landbouw & Visserij 4 miljoen euro vrijgemaakt als investeringssubsidie. Daarnaast dienen deze extra middelen ook om de economische post-Corona relance in de agro-food sector te stimuleren.

Het geld wordt beschikbaar gesteld uit het budget van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en kadert binnen het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling dat de competitiviteit en de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw wil stimuleren en onderzoeken.

Selectiecriteria voor de toekenning van het subsidiegeld betreffen de meerwaarde van het project voor de landbouwsector, de duurzaamheid van het project en de mate van samenwerking binnen de keten. Wat dit laatste betreft: de subsidiemaatregel richt zich in het bijzonder op (coöperatieve) groepen of samenwerkingen binnen en tussen de verschillende schakels van de agrofoodketen. Per project bedraagt de subsidie maximaal 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 300.000 euro. De looptijd van een project mag maximaal 2,5 jaar bedragen.

Ook Nederlandse bedrijven met innovatieve ideeën in de agro-food kringloopeconomie kunnen profiteren van deze regeling, mits ze een samenwerking aangaan met Vlaamse bedrijven.

Meer informatie