Britse overheid publiceert nieuwe importprocedures VK per 1 januari 2021

De Britse overheid heeft, als uitwerking van een eerdere aankondiging, informatie gepubliceerd over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. In het document The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods staat uitgelegd hoe de Britten in drie fases hun douaneformaliteiten en grenscontroles zullen inrichten en hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de aankomende veranderingen. Een en ander zal hoe dan ook van toepassing worden, ongeacht of er een handelsakkoord tussen VK en EU tot stand komt. Uitzondering zijn goederen met herkomst of bestemming Noord-Ierland; daarvoor werkt het VK aan een ander regime in lijn met het Ierland/Noord-Ierland-protocol. Hieronder de belangrijkste punten voor de import van dieren en dierlijke producten en planten en plantaardige producten.

Port of Dover
Beeld: Image by Danny Hawkwood from Pixabay

Planten en plantaardige producten

Vanaf 1 januari 2021 gelden enkel voor hoog risico planten en plantaardige producten de volgende nieuwe importeisen:

 • Hoog risico planten en plantaardige producten moeten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat. De volledige lijst van hoog risico planten en plantaardig materiaal zal op een later tijdstip worden gepubliceerd.
 • De importeur moet een vooraanmelding indienen via het Import of Products, Animals, Food and Feed System (IPAFFS). De vooraanmelding moet minimaal 4 uur voor aankomst van de zending worden ingediend als deze per vliegtuig wordt verstuurd en minimaal 1 dag voor aankomst als deze via een andere vervoerwijze het VK binnenkomt. Dit geldt voor zendingen die in Engeland en Wales het VK binnenkomen. Het systeem dat zal worden gebruikt voor zendingen die in Schotland binnenkomen moet nog bekend worden gemaakt.
 • Documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties zullen worden uitgevoerd. Deze controles zullen plaatsvinden op de plaats van bestemming of een andere erkende locatie. Meer informatie over de locaties van de controles/inspecties volgt op een later moment.

Vanaf 1 april 2021 moeten alle gereguleerde planten en plantaardige producten aan bovenstaande eisen voldoen. Een volledige lijst van alle planten en plantaardige producten waarvoor vanaf 1 april 2021 een fytosanitair certificaat en vooraanmelding in IPAFFS vereist is zal te zijner tijd worden gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2021 zullen zendingen van gereguleerde planten en plantaardige producten onderhevig zijn aan een verhoogd aantal identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties. De frequentie van controles en inspecties zal risk-based zijn. Vanaf 1 juli zullen de controles en inspecties plaatsvinden op Border Control Posts (BCP’s). Welke producten kunnen worden gecontroleerd verschilt per BCP. Het is de verantwoordelijkheid van de importerende/exporterende partijen om ervoor te zorgen dat de zending bij de juiste BCP het VK binnenkomt. Voor een lijst van bestaande BCP’s in het VK zie de link onderaan deze pagina. Mogelijk komen er de komende maanden nieuwe BCP’s bij.

Verpakkingshout

Verpakkingshout (inclusief pallets en kratten) moet vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de internationale ISPM15-standaard. De ISPM15-standaard houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Verpakkingshout dat het VK binnenkomt kan worden geïnspecteerd om te controleren of het voldoet aan de ISPM15-standaard. De frequentie van controles wordt gebaseerd op een risicoanalyse.

Producten van dierlijke oorsprong en dierlijke bijproducten

Vanaf 1 januari 2021 moeten hoog risico dierlijke bijproducten, zoals categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal plus diermeel of dierlijk vet afkomstig van categorie 1- en categorie 2-materiaal en categorie 3 verwerkte dierlijke eiwitten, voldoen aan de volgende importeisen:

 • Pre-autorisatie van Defra/APHA voor categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal plus diermeel of dierlijk vet afkomstig van categorie 1- en categorie 2-materiaal voordat enige vorm van import plaatsvindt.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur voordat de goederen in het VK aankomen (in lijn met de bestaande importvereisten voor hoog risico dierlijke bijproducten uit de EU).
 • De goederen moeten worden vergezeld van de huidige officiële commerciële documentatie voor dierlijke bijproducten.

Voor alle andere dierlijke bijproducten geldt dat ze vanaf 1 januari 2021, zoals nu ook al het geval is, moeten worden vergezeld van de huidige officiële commerciële documentatie voor dierlijke bijproducten. Bovendien zullen bedrijfspanden van bedrijven die dierlijke bijproducten importeren regelmatig worden geïnspecteerd.

Vanaf 1 april 2021 gelden voor producten van dierlijke oorsprong de volgende importvereisten:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Documentcontroles (op afstand).

Vanaf 1 juli 2021 gelden voor zowel producten van dierlijke oorsprong als dierlijke bijproducten de volgende importvereisten:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Goederen moeten het VK binnenkomen via een geschikte Border Control Post (BCP).
 • Goederen zijn onderhevig aan documentcontroles, identiteitscontroles en fysieke inspecties.

Hoog risico diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

Er zijn momenteel geen hoog risico diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die afkomstig zijn uit de EU. Maar het is mogelijk dat deze producten uit derde landen, via de EU naar het VK worden getransporteerd. Als deze producten bij binnenkomst in de EU gecontroleerd zijn (en dus op de interne markt geplaatst zijn) zullen ze tot 1 april 2021 door het VK worden gezien als afkomstig uit de EU en kunnen ze zonder verdere controle het VK binnenkomen.

Na 1 april 2021 moet voor deze producten een vooraanmelding worden ingediend via IPAFFS. Vanaf 1 juli 2021 moeten deze producten bovendien het VK binnenkomen via een Border Control Post (BCP) en zijn ze onderhevig aan controles. Het is mogelijk dat er naast de vooraanmelding in IPAFFS ook een aparte/extra vooraanmelding moet worden ingediend bij de BCP.

Hoog risico diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die vanuit een derde land via de EU worden doorgevoerd naar het VK zonder in de EU te zijn gecontroleerd dienen vanaf 1 januari, net als zendingen direct afkomstig uit derde landen, te worden gecontroleerd bij een Britse BCP die erkend is voor het controleren van hoog risico diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong.

Levende dieren, sperma, eicellen en embryo’s

Vanaf 1 januari gelden voor de import van levende dieren, sperma, eicellen en embryo’s de volgende importvereisten:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Afhankelijk van de diersoort kunnen er specifieke welzijnseisen zijn, zoals specifiek goedgekeurde transportvoertuigen en getuigschriften van vakbekwaamheid of vergunningen voor chauffeurs.
 • Afhankelijk van de duur van het transport moet er ook een journaal worden bijgehouden en ingediend bij APHA.
 • Documentcontroles zullen op afstand plaatsvinden en risk-based identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen tot 1 juli 2021 plaatsvinden op de plaats van bestemming.

Vanaf 1 juli 2021 dienen zendingen van levende dieren, sperma, eicellen en embryo’s te blijven voldoen aan de importeisen die op 1 april 2021 ingaan, maar dienen de zendingen het VK binnen te komen via een Border Control Post (BCP). Het originele gezondheidscertificaat moet bij aankomst bij de BCP kunnen worden overlegd voor de documentcontrole en ook de identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen bij de BCP plaatsvinden. De frequentie van controles zal afhangen van de frequentie van controles die de EU zal uitvoeren op vergelijkbare zendingen vanuit het VK.

Paarden

Voor de import van paarden gelden vanaf 1 januari 2021 de volgende importeisen:

 • Paarden moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • De chauffeur van het transport dient in het bezit te zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid, een geldig goedkeuringscertificaat voor het voertuig afgegeven door Defra en een vervoerdersvergunning afgegeven door APHA.
 • Er moet een journaal worden bijgehouden en ingediend bij APHA.
 • Documentcontroles zullen op afstand plaatsvinden en risk-based identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen tot 1 juli 2021 plaatsvinden op de plaats van bestemming.

Vanaf 1 juli 2021 dienen zendingen van paarden te blijven voldoen aan de importeisen die op 1 april 2021 ingaan, maar dienen de zendingen het VK binnen te komen via een Border Control Post (BCP). Identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen bij de BCP plaatsvinden. De frequentie van controles zal afhangen van de frequentie van controles die de EU zal uitvoeren op vergelijkbare zendingen vanuit het VK.

Vis/visproducten en schelp-/schaaldieren

Voor de import van visproducten en schelp- en schaaldierproducten gelden vanaf 1 april 2021 en 1 juli 2021 dezelfde eisen als voor de import van producten van dierlijke oorsprong (zie hierboven). Dit geldt ook voor levende waterdieren die voor onmiddellijke menselijke consumptie bestemd zijn, zoals oesters en mosselen, krabben en kreeften.

Voor de import van vis als levende dieren gelden vanaf 1 januari de volgende importeisen:

 • Goederen moeten worden vergezeld van een gezondheidscertificaat.
 • De meeste soorten zeevis en sommige soorten schelp- en schaaldieren moeten worden vergezeld van een vangstcertificaat.
 • Vooraanmelding in IPAFFS door de importeur.
 • Documentcontroles zullen op afstand plaatsvinden en risk-based identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen tot 1 juli 2021 plaatsvinden op de plaats van bestemming.

Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle import van (levende) vis, visproducten, schelp- en schaaldieren naast de bovenstaande eisen dat ze het VK moeten binnenkomen via een geschikte Border Control Post (BCP, behalve vis die direct wordt aangeland bij een Britse IUU aangewezen haven), waar de documentcontroles, identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen plaatsvinden.

Als een in de EU geregistreerd visserijvaartuig zijn vangst direct wil aanlanden in het VK dan gelden de volgende eisen:

 • Aanlanding moet minimaal 4 uur voor aankomst in de haven worden gemeld aan de Britse autoriteiten. Verder moet er vooraf een kennisgevingsdocument worden ingediend plus een voorafgaande aangifte van aanlanding en een vangstcertificaat.
 • De vis moet bovendien worden aangeland bij een aangewezen IUU Britse haven en afhankelijk van de vissoort die wordt aangeland in een haven die valt onder het NEAFC-protocol.
 • Als het vaartuig langer is dan 12 meter moet ook het correct ingevulde elektronische logboek worden aangeleverd en moeten de NEAFC-regels voor aanlanding gevolgd worden.
 • Documentcontroles zullen, voorafgaand aan de aanlanding, op afstand plaatsvinden. Identiteitscontroles en fysieke inspecties zullen in de haven plaatsvinden. 5 procent is de IUU-standaard voor de inspectie van vaartuigen uit derde landen (waaronder de EU zal vallen).

CITES

De import van bedreigde planten- en diersoorten die op de CITES-lijst vermeld staan zal vanaf 1 januari 2021 onderhevig zijn aan de importeisen zoals opgelegd door de CITES verordening in de UK Wildlife Trade Regulations (UKWTR).

 • Bijlagen A en B: Een exportvergunning (of wederuitvoercertificaat) nodig, uitgegeven door het land van export en een importvergunning uitgegeven door APHA.
 • Bijlage C: Een exportvergunning, wederuitvoercertificaat of certificaat van oorsprong nodig uitgegeven door het land van export en een kennisgeving van invoer bij binnenkomst in het VK.
 • Bijlage D: een kennisgeving van invoer bij binnenkomst in het VK.

Verder moet worden voldaan aan de volgende eisen:

 • Alle planten- en diersoorten die op de CITES-lijst vermeld staan moeten het VK binnenkomen via een aangewezen CITES-haven/-punt van binnenkomst.
 • Zowel de EU-exporteur als de Britse importeur moeten een CITES-vergunning aanvragen bij de relevante autorititen.
 • De EU-exportvergunning (of wederuitvoercertificaat) moet worden bekrachtigd door een douanebeambte bij vertrek uit de EU en zowel de exportvergunning als de importvergunning/kennisgeving van import moeten worden bekrachtigd door een douanebeambte bij binnenkomst in het VK.