De toekomst heet agriculture 4.0

Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen leiden tot steeds meer technologische innovatie in de landbouwsector in het Verenigd Koninkrijk. In het land wordt gesproken over agriculture 4.0, waarmee gedoeld wordt op het aanbreken van een nieuw technologisch tijdperk door de toenemende automatisering, digitalisering en connectiviteit in de sector. De technologisch innovaties moeten in het Verenigd Koninkrijk gaan bijdragen aan een hogere productiviteit en duurzamer gebruik van productiemiddelen. De Britse overheid stimuleert samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven om de omslag naar agriculture 4.0 te versnellen. In deze omslag schuilen ook kansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties. In dit artikel bieden we een overzicht van relevante Britse organisaties en ontwikkelingen in dit kader.

Drone Farming

Britse universiteiten en technologiebedrijven zijn toonaangevend in innovatie op het gebied van aardobservatie, sensoren, big data, kunstmatige intelligentie en robotica. Britse landbouwonderzoeksinstituten zoals Rothamsted Research en het John Innes Centre behoren tot de wereldtop in hun vakgebied. Maar in de Britse landbouwsector blijft de uptake van innovaties achter doordat samenwerking tussen technologieontwikkelaars en de eindgebruiker de laatste decennia is afgenomen. Daarom investeert de Britse overheid in nieuwe innovatieprogramma’s die de kennisinstellingen, technologiebedrijven en landbouwsector bij elkaar brengen.

Strategische aanpak

De Britse overheid wil dat Britse landbouwtechnologie wereldwijd vooroploopt. De overheid heeft de laatste vijf jaar in het kader van de Agri-tech Strategy meer dan 90 miljoen pond geïnvesteerd in de oprichting van vier landbouwinnovatiecentra, op het gebied van plantgezondheid en gewasbescherming, veehouderij, precisielandbouw en agrarische data. Dit heeft innovatiesamenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten, lokale ontwikkelingsmaatschappijen, boeren en technologiebedrijven geïntensiveerd.

Het Centre for Innovation Excellence in Livestock (CIEL) is een alliantie van twaalf toonaangevende Britse onderzoekscentra en universiteiten die onder leiding van bedrijven technologische oplossingen voor de veehouderij ontwikkelt en de commerciële haalbaarheid uittest. In partnerschap met de University of Leeds heeft CIEL het National Pig Centre opgericht waar onderzoekers varkens kunnen precisievoeren en monitoren voor metingen. CIEL ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe consortia om in aanmerking te kunnen komen voor innovatiemiddelen van de Britse overheid.

Het Agri-EPI Centre is een samenwerking van zeven Britse onderzoeksinstituten en universiteiten dat zich wil ontwikkelen tot een centre of excellence voor land- en tuinbouwtechniek en precisielandbouw. Het centrum bestaat uit onderzoeksfaciliteiten en satellietboerderijen op verschillende locaties in het land. Het Agri-EPI Centre heeft op het terrein van Harper Adams University een innovatiehub opgericht voor startende bedrijven en ondernemers die aan nieuwe technologieën willen werken.

Crop Health and Protection (CHAP) is een netwerk van onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven in de agribusiness en retail die samenwerken aan de ontwikkeling en commercialisering van innovaties die bijdragen aan de productiviteit in gewassenteelt. Zo voert CHAP op het Stockbridge Technology Centre in Yorkshire veldproeven uit op het gebied van strokenteelt, glastuinbouw en verticale landbouw. In Dundee heeft CHAP de Innovation Hub for Controlled Environment Agriculture opgericht.

Het Agrimetrics Centre is opgericht om expertise en onderzoekscapaciteiten op het gebied van datawetenschap, analytische informatiesystemen en bioinformatica te bundelen voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Een voorbeeld van zo’n nieuwe toepassing is het Water Stewardship Tool dat moet bijdragen aan minder milieu-impact en grotere effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen in de koolzaadteelt.

De Britse overheid stelt ook 90 miljoen pond beschikbaar voor de Transforming Food Production Challenge, dat de ontwikkeling en uptake van nieuwe toepassingen voor precisielandbouw moet stimuleren. Ook bij dit programma ligt de nadruk op samenwerking met de sector in onderzoeksprojecten. Het programma is daarnaast gericht op het opbouwen van exportkansen voor technologische innovaties. 15 miljoen pond is gereserveerd voor investeringen in demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies.

Innovatieclusters

In twee regio’s is het bedrijfsleven zelf samenwerkingsverbanden aangegaan die innovatie en bedrijvigheid moeten stimuleren. BioVale richt zich op agri-tech en industriële biotechnologie, in het bijzonder voor de valorisatie van reststromen. De ambities van het in het noordoosten gebaseerde cluster liggen hoog: het wil de bijdrage van de bio-economie aan de regionale economie verhogen tot 12 miljard in 2025 en daarmee ook 800 nieuwe banen te creëren. Agri-TechE brengt inmiddels meer dan 170 innovatieve boeren, voedselproducenten, wetenschappers, technologen en andere ondernemers samen. Hoewel begonnen als een regionaal samenwerkingsverband in het zuidoosten van Engeland is het cluster uitgegroeid tot een bredere, landelijke organisatie met bovendien steeds meer buitenlandse leden.

Een ander innovatiecluster gericht op de commercialisering van agritech onderzoek en innovatie is het Ceres Agri-Tech Knowledge Exchange Partnership. Het is een samenwerkingsverband van vijf universiteiten en onderzoeksorganisaties in het zuiden van Engeland dat in 2018 is opgericht met een investering van 4,7 miljoen pond van de overheid en financieringstoezeggingen van samen meer dan 15 miljoen pond van bedrijven en andere investeerders. Ceres verbindt onderzoekers en het bedrijfsleven en stelt subsidies beschikbaar voor samenwerkingsprojecten gericht op commercialisering.

In het noorden van Engeland hebben acht van de meest prestigieuze universiteiten het N8 AgriFood samenwerkingsverband opgericht. N8 AgriFood stimuleert meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisuitwisseling en de ontwikkeling van nieuwe innovatieclusters in deze regio, zoals het Urban Agriculture Cluster.

Centres of Excellence

Ook elders in het land hebben universiteiten, bedrijven en lokale ontwikkelingsmaatschappijen de handen ineengeslagen om met steun van de overheid innovatiecentra op te richten. Zo richt de University of Lincoln een nieuw Centre of Excellence in Agri-robotics op, waarin het in samenwerking met de University of Cambridge en de University of East Anglia (Norwich) doctoraalstudenten in de agri-robotica gaat opleiden. De regering heeft hiervoor 6,4 miljoen pond beschikbaar gesteld. Lincoln University werkt al langer samen met bedrijven aan de ontwikkeling van een vloot van autonome robots voor de fruitpluk. Een andere nieuwe innovatiehub is Farm491, een technologie-incubator opgericht door de Royal Agricultural University in Cirencester.

Beleid en markt

Met het vertrek uit de EU zal in het Verenigd Koninkrijk het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ophouden te bestaan na afloop van de Brexit-transitieperiode. In het nationale Britse landbouwbeleid wordt over een periode van zeven jaar de directe inkomenssteun geleidelijk vervangen door betalingen voor publieke diensten (o.a. bodem-, lucht- en waterkwaliteit) en voor productiviteitsgroei. Met daarbij opgeteld dat nieuwe handelsverdragen hun effect zullen hebben is het onzeker hoe de Britse landbouwsector zich de komende jaren zal ontwikkelen. De beleidsinzet van de huidige regering, ook op klimaat- en dierenwelzijnsdoelen maakt in elk geval dat de verduurzaming van de landbouwsector een drijvende kracht blijft voor innovatie. Daarnaast betekent de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, gepaard met een naar verwachting strenger immigratiebeleid, dat land- en tuinbouwbedrijven zoeken naar arbeidsbesparende innovaties.

De weg naar agriculture 4.0

De Britse regering beschouwt landbouwinnovatie als een prioriteit en Britse landbouwonderzoeksorganisaties behoren tot de wereldtop en de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid wordt door die laatste meer en meer gefaciliteerd. De komende jaren blijft het land investeren in onderzoekscapaciteit en innovatiesamenwerking. De laatste jaren al behoort het Verenigd Koninkrijk daarom tot de Europese topbestemmingen voor startkapitaal. In 2018 was het land nummer één in Europa voor investeringen in startende landbouw- en voedingsmiddelenbedrijven met meer dan 100 transacties voor gezamenlijk bijna 300 miljoen pond.

De Small Robot Company is een voorbeeld van een snel ontwikkelende Britse agritech startup, die in een korte tijd een marktrijp prototype robot heeft ontwikkelt. De robot, Tom, brengt autonoom voor 20 hectare per dag onkruid, bestrijdingseffectiviteit en oogst-verwachtingen in kaart. De startup werkt samen met de toonaangevende Britse robotfabrikant Tharsus voor de fabricage van Tom en voert veldproeven uit met onder andere Waitrose & Partners en de National Trust. De Small Robot Company werkt momenteel samen met het Britse Ubiqutek, bekend van de Rootwave, aan een elektrische onkruidbestrijdingsrobot. Een ander voorbeeld van een Britse agritech startup die de laatste jaren een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt is Intelligent Growth Solutions in Schotland. De startup ontwikkelt en verkoopt o.a. controlled-environment systemen en heeft in de eerste financieringsronde 5,4 miljoen pond opgehaald.

De omslag naar agriculture 4.0 zal de komende jaren verder vorm krijgen. Voor Nederlandse innovatieve bedrijven zijn er in het Verenigd Koninkrijk toenemende kansen. Enerzijds heeft het land nog een achterstand in de uptake van innovaties in de praktijk, waar Nederlandse partijen juist sterk zijn in de vercommercialisering van technologie, kennis en dienstverlening. Anderzijds zijn er ook kansen om in samenwerkingsverbanden de uitstekende Britse kennis te benutten. LAN-Londen helpt Nederlandse ondernemers en onderzoekers graag bij het zoeken naar de juiste Britse partners.