Britse verkiezingen: wat zeggen de 3 grootste partijen over landbouw en visserij

Op 12 december worden in het Verenigd Koninkrijk verkiezingen gehouden voor het Britse parlement. In hun verkiezingsprogramma’s hebben de verschillende partijen hun plannen voor de komende 5 jaar uiteengezet. Brexit is natuurlijk een belangrijk onderwerp, maar wat zijn de plannen op het gebied van landbouw en voedsel? De National Farmers’ Union (NFU) heeft in een eigen manifest vijf politieke uitdagingen uiteengezet voor de Britse landbouwsector. Hieronder worden de verkiezingsprogramma’s van de Conservatives, Labour en de Liberal Democrats naast die vijf uitdagingen gelegd (plus visserij). De grote drie gaan allemaal voor meer duurzaamheid: ze zijn het er in elk geval over eens dat directe inkomenssteun moet worden omgevormd naar gerichte beloning voor publieke diensten en dat de huidige productiestandaarden moeten worden gehandhaafd of zelfs verhoogd.

1. Brexit

 • Het voorkomen van ‘no-deal’.
 • Vrije handel met de EU, ambitieuze nieuwe handelsakkoorden met derde landen en het beschermen van standaarden.
 • Toegang tot bekwaam en vakkundig personeel (behoefte aan 70.000 seizoenarbeiders).

Conservatives:

 • Het VK uiterlijk op 31 januari 2020 uit de EU, door het uittredingsakkoord zoals door premier Johnson bereikt met de EU in oktober nog voor kerst door het parlement loodsen.
 • In de overgangsperiode tot en met 31 december 2020 een akkoord over de toekomstige relatie (lees: handelsakkoord) met de EU bereiken, dus zonder verlenging van de overgangsperiode.
 • Het VK buiten de interne markt van de EU en elke vorm van een douane-unie met de EU, zodat het zelf nieuwe handelsverdragen kan sluiten met derde landen.
 • Een puntensysteem voor immigratie, waarbij wordt getoetst op kwalificaties en competenties; voor seizoenarbeiders in de landbouwsector verhoging van het jaarlijkse quotum van 2.500 naar 10.000.

Labour:

 • Uitsluiten no-deal, binnen 3 maanden een nieuw uittredingsakkoord met de EU bereiken en dat binnen 6 maanden voorleggen aan de Britse bevolking in een nieuw referendum, waarbij kan worden gestemd voor de nieuwe deal of voor ‘remain’.
 • Een toekomstige relatie met de EU met een douane-unie en een nauwe aansluiting op de interne markt; daardoor geen ruimte voor het sluiten van eigen handelsverdragen, maar wel gegarandeerd behoud van de huidige productiestandaarden.
 • Voor immigratie een nieuw visasysteem om tekorten aan vaardigheden of arbeid te kunnen opvullen, met voor iedereen volledige en gelijke rechten en een ‘leefbaar loon’; voor EU-onderdanen in alle scenario’s behoud van vrij verkeer van personen.

Liberal Democrats:

 • Geen Brexit: intrekken van de artikel 50-notificatie.
 • Een flexibeler systeem van werkvisa voor non-EU-immigranten.

2. Een meer concurrerende en duurzame landbouwsector

 • Een toekomstige binnenlands landbouwbeleid waarin voedselproducenten centraal staan.
 • Een toezegging om over een lange termijn te investeren in Britse landbouw.
 • Eerlijke toeleveringsketens (bevoegdheden Groceries Code Adjudicator).

Conservatives:

 • Het VK wereldleider maken in kwaliteit van voedsel, landbouw en landbeheer, gedreven door science-based en evidence-based beleid; consumenten in binnen- en buitenland stimuleren tot ‘buy British’.
 • Behoud van het huidige landbouwbudget, maar een transitie van directe inkomenssteun naar ‘public money for public goods’: boeren belonen voor het leveren van publieke diensten op het vlak van natuur, klimaat, leefbaarheid en dierenwelzijn.

Labour:

 • Landbouwbudget ten behoeve van duurzaam landbeheer en duurzame vormen van voedselproductie.
 • Meer geld voor agentschappen van Defra, waaronder 50 miljoen pond voor Natural England.
 • Ondersteunen van lokale voedselnetwerken en stimuleren nieuwe toetreding tot de landbouwsector.
 • Herinvoeren van de ‘Agricultural Wages Board’, om het loon en de arbeidsomstandigheden voor landbouwmedewerkers te verbeteren.

Liberal Democrats:

 • Landbouwbudget ten behoeve van duurzame voedselproductie, economische diversificatie en publieke diensten (dierenwelzijn en beschermen en herstellen van de natuurlijke leefomgeving).
 • Nature Act invoeren met juridisch bindende doelen voor het verbeteren van de kwaliteit van water, lucht, bodem en biodiversiteit.
 • Inkomenssteun voor grotere agrarische bedrijven verminderen en het vrijgekomen geld inzetten voor het belonen voor publieke diensten.
 • Meer geld voor Defra en agentschappen als Natural England en Environment Agency.
 • Bevoegdheden van de Groceries Code Adjudicator, de Britse supermarktwaakhond, uitbreiden en daarmee oneerlijke handelspraktijken verder terugdringen.

3. Een voedselstrategie voor de lange termijn

 • Een nationale voedselstrategie
 • Overheidsaanbestedingen/”Buy British”
 • Landbouw en voedselproductie onderdeel van het onderwijssysteem.

Conservatives:

 • Lancering Nationale Voedselstrategie eind 2020 in de vorm van een witboek.
 • Publieke sector (na Brexit) aansporen om meer Britse producten te kopen (“Buy British”).

Labour:

 • Introductie ‘Recht op voedsel’ en oprichten van een Nationale Voedselcommissie. Voor Labour is voedselzekerheid een reden om in te grijpen in de economie.

Liberal Democrats:

 • Introduceren van een nationale voedselstrategie, die ook betrekking heeft op overheidsaanbestedingen.

4. Stel wetenschap centraal in beleidsvorming

 • Klimaatneutraal in 2040
 • Continueer de 25-jarige TB-uitroeiingsstrategie in Engeland (kosteneffectief vaccin + ruiming van dassen)
 • Erken en promoot Britse diergezondheids- en dierenwelzijnsstandaarden.
 • Beleid dat helpt bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor plantgezondheid.

Conservatives:

 • VK klimaatneutraal in 2050.
 • Wetgeving die vastlegt dat dieren gevoel en een intrinsieke waarde hebben, strengere straffen voor dierenmishandeling en een einde aan het vervoeren van slachtdieren en mestvee over excessief lange afstanden.
 • Wetgeving om Britse dierenwelzijns-, milieu- en landbouwproductiestandaarden te garanderen of zelfs te verhogen.
 • 30 miljoen bomen per jaar planten tot 2024; dat is 150 miljoen in totaal.
 • Vermoedelijke (want niet opgenomen in het verkiezingsprogramma) continuering van een TB-strategie met een combinatie van het ruimen van dassen en het ontwikkelen en testen van een vaccin.

Labour:

 • Klimaatneutrale voedselproductie in 2040.
 • Aanstellen van een onafhankelijke dierenwelzijnscommissaris, in wetgeving vastleggen dat dieren gevoel en een intrinsieke waarde hebben, dezelfde straf (max. 5 jaar gevangenisstraf) voor alle vormen van dierenmishandeling, een verbod op transport van levende slachtdieren en mestvee, een verbod op de import van foie gras, een gefaseerd verbod op zeugenboxen, een eind aan het gebruik van kooien in 2025 en een onderzoek naar de impact van intensieve veehouderij op dierenwelzijn.
 • 100 miljoen bomen per jaar planten tot 2040; dat zijn er 2 miljard in totaal.
 • Stoppen met het ruimen van dassen.

Liberal Democrats:

 • Een klimaatneutrale economie in 2050.
 • Wettelijk vastleggen dat dieren gevoel en een intrinsieke waarde hebben, de maximale straf voor alle soorten van dierenmishandeling verhogen naar 5 jaar, een verbod op kooikippen, verantwoord gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen promoten en samenwerken met de EU om de hoge dierenwelzijnsstandaarden in toekomstige handelsakkoorden te waarborgen.
 • 60 miljoen bomen per jaar planten tot 2045; dat is 1,5 miljard in totaal.
 • Veilige, effectieve, humane en op bewijs gebaseerde manieren ontwikkelen om runder-TB tegen te gaan, inclusief het ontwikkelen van werkbare vaccins.

5. Visserij

Conservatives:

 • Met het verlaten van de EU het VK tot een onafhankelijke kuststaat maken, met controle over de eigen territoriale wateren.
 • Behoud van budget, van daaruit steun voor de regeneratie van kustgemeenschappen.
 • Plannen voor het bereiken van maximum sustainable yield (MSY) voor alle visbestanden tot een wettelijke vereiste maken.

Labour:

 • In geval van Brexit wettelijk vastleggen dat de meerderheid van de vis die onder een Brits quotum is gevangen ook wordt aangeland in het VK.
 • MSY voor alle visbestanden en visquota herverdelen aan de hand van sociale en ecologische criteria.

Liberal Democrats:

 • Duurzaamheid centraal in het visserijbeleid.
 • Een gedecentraliseerd en geregionaliseerd beheersysteem voor de visserij.
 • Een voldoende flexibel immigratiebeleid ten behoeve van toegang tot voldoende arbeid voor de vangst en de verwerkende industrie.

3. Een bloeiend platteland en welvarende plattelandsgemeenschappen

 • Breedband-internet.
 • Het terugdringen van plattelandscriminaliteit.
 • Het tegengaan van overstromingen.

Conservatives:

 • Breedband en betere mobiele dekking in het hele land voor 2025.
 • 20.000 extra politieagenten gedeeltelijk inzetten om plattelandscriminaliteit aan te pakken.
 • 4 miljard pond voor bescherming tegen en preventie van overstromingen.

Labour:

 • Gratis glasvezelbreedband voor iedereen voor 2030 door een nieuwe openbare dienst, British Broadband, te creëren.
 • Politiemiddelen verhogen om plattelandscriminaliteit en criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten tegen te gaan.
 • 5,6 miljard pond extra voor bescherming tegen en preventie van overstromingen.

Liberal Democrats:

 • Toegang tot supersnel breedbandinternet voor elk huishouden en elke onderneming.
 • Investeren in buurtpolitie en jeugdfaciliteiten.
 • 5 miljard pond voor bescherming tegen en preventie van overstromingen.