Kringlooplandbouw niet alleen in Nederland

Een radicale omslag naar een mondiaal duurzamer en eerlijker voedselsysteem is nodig. Nederland kan hierbij vooroplopen via het internationaal promoten van kringlooplandbouw. Niet alleen door LNV-minister Carola Schouten, maar ook door BZ-minister Sigrid Kaag.     

Sybren Attema @Icco
Sybren Attema @Icco
Edwin Huizing @Hivos
Edwin Huizing @Hivos

Dat schrijven voorzitter Sybren Attema van Icco Cooperation en Edwin Huizing, directeur van Hivos, in een opinieartikel in dagblad Trouw en landbouwblad Nieuwe Oogst.

Uitputting

Volgens de schrijvers zijn boeren wereldwijd de dupe van een landbouwsysteem dat leidt tot uitputting van de aarde en tot onrechtvaardige verhoudingen in de wereld. Zo leidt de enorme vraag naar soja en palmolie tot ontbossing en onteigening. En de export van landbouwproducten uit de Europese Unie kan ontwrichtend werken op lokale markten in arme landen.

Natuur omarmen

Attema en Huizing pleiten voor een vorm van landbouw waarbij de natuur wordt omarmd. Zij vinden de Nederlandse kringlooplandbouw waarbij boeren aan de bodem teruggeven wat zij er aan voedingsstoffen uithalen en ook reststromen benutten een goed voorbeeld.

Om klimaatverandering en ondervoeding tegen te gaan, zou Nederland kringlooplandbouw op internationaal niveau moeten bepleiten. De productie-consumptiekringloop zou zo lokaal mogelijk georganiseerd moeten worden.

Gelijk speelveld

De auteurs pleiten voor een gelijk speelveld voor alle boeren in de wereld. Zo zou de import van hormoonvlees uit Brazilië en van legbatterij-eieren uit Oekraïne aangepakt moeten worden. Dat geldt ook voor goedkope landbouwexport vanuit de EU naar ontwikkelingslanden. Attema en Huizing stellen dat de wetgeving hierover aangepast moet worden.

Opinieartikel in Nieuwe Oogst