Innovatie in landbouw en plantaardige proteïne samenwerking West-Canada

Op 5 en 6 november 2019 brachten Assistant Vice Minister Guido Landheer en Ambassadeur Henk van der Zwan een bezoek aan de regio Vancouver in Canada. Zij werden warm ontvangen door vertegenwoordigers uit de landbouwtechnologie (agtech) en proteïne industrie, en door verschillende (overheids-) vertegenwoordigers van de provincies British Columbia (BC), Alberta, Saskatchewan en Manitoba. Het was een succesvol bezoek waarin concrete afspraken over samenwerking in de komende tijd zijn gemaakt.

De timing van dit bezoek was uitstekend, in opvolging van een aantal bezoeken van BC aan Nederland, waaronder bezoek van Premier Horgan in juni 2019 en de BC Food Security Taskforce in oktober 2019. Twee thema’s stonden tijdens dit bezoek centraal: innovatie in agtech en samenwerking op het gebied van plantaardige proteïne.

Samenwerkingsovereenkomsten

Tijdens het bezoek zijn twee samenwerkingsovereenkomsten getekend: tussen de overheid van BC en Nederland op het gebied van duurzame agtech en voedselzekerheid, en tussen Canadese bedrijf Botaneco en de WUR. Samen met partners wordt gewerkt aan een missie op gebied van plantaardige proteïne in mei 2020.

Dit bezoek was oorspronkelijk opgezet als bezoek van Vice-premier en Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten aan de VS en Canada. Nadat besloten was dat de Vice-premier niet naar Noord-Amerika kon afreizen, is gekozen om het bezoek aan Vancouver en San Francisco door te zetten onder leiding van Assistant Vice Minister Guido Landheer.

Voor een verslag van het bezoek aan Californië volg deze link.

Delegatie Vancouver

Delegatie

De Canadese partijen waren positief dat het geplande bezoek werd doorgezet, om hierbij samenwerking voort te zetten. Op hooflijnen zijn de volgende afspraken gemaakt:

Samenwerking met Protein Industries Canada Supercluster

De meest belangrijke partijen uit Nederland en Canada op het terrein van plant-based proteins zijn voor het eerst op hoog niveau bij elkaar geweest. Aanwezig waren de Assistant Deputy Ministers van de provincies Alberta, Manitoba en Saskatchewan, voorzitter van Protein Industries Canada Supercluster (PICS) en West Canadese universiteiten. Naast de officiële delegatie vanuit Nederland waren ook de WUR, NIZO en Bridge2Food aanwezig. Dit overleg wordt als succesvolle mijlpaal beschouwd door zowel Canadese als Nederlandse partijen.

Op korte termijn wordt er een Nederlands-Canadese protein collaboration roadmap opgesteld met drie actielijnen:

 1. Uitwisseling van studenten tussen universiteiten en vanuit universiteiten bij bedrijven;
 2. Opzetten van een aantal gemeenschappelijke onderzoeken – sister projects – in Canada en Nederland. Het PICS maakt hiervoor een selectie van een aantal Nederlandse onderzoeksvoorstellen;
 3. Verder onderzoek naar financieringsstromen die gezamenlijke activiteiten kunnen ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst is een samenwerkingsovereenkomst van Canadees bedrijf Botaneco en WUR getekend. In november 2019 wordt naar verwachting een samenwerkingsovereenkomst tussen Nutreco en University Alberta getekend.

 • In februari 2020 zal de PICS een missie naar Nederland organiseren.
 • De Protein Summit die in mei 2020 in Toronto zal worden georganiseerd door het Nederlandse Bridge2Food is een goede gelegenheid voor beide partijen om verder overleg te voeren.
  • Als onderdeel van de Summit bereiden we een Nederlands-Canadese top voor met bedrijfsleven, overheid en universiteiten.
  • In samenwerking met industriepartners wordt een Nederlandse missie voorbereid.

 Agtech in British Columbia

 • Het Ministerie van LNV heeft met de overheid van British Columbia een “Letter of Intent getekend op het terrein van duurzame agtech en voedselzekerheid. Deze samenwerkingsovereenkomst volgt op bezoeken van Premier John Horgan en de BC Food Security Taskforce van BC aan Nederland eerder dit jaar.
 • Deputy Minister Shoemaker en Assistant Vice Minister Landheer benadrukten beide het belang van een gezamenlijke en samenhangende visie op duurzaamheid, landbouw en voedselzekerheid.
 • De samenwerking die uit de overeenkomst voortvloeit heeft betrekking op onder meer:
 1. samenwerking tussen universiteiten en andere kennisinstituten;
 2.  samenwerking tussen accelerators voor agro-startups in Nederland en BC;
 3. uitvoering van missies van bedrijven en kennispartners van en naar BC en Nederland;
 4. pilotprojecten om technologieën uit te proberen.
 • Een eerste praktische stap in uitvoering van de overeenkomst is dat de agtech accelerator in Wageningen: Startlife, met enkele Nederlandse bedrijven naar BC zal komen om deel te nemen aan de jaarljkse Agtech Innovation Days in januari 2020. Dit wordt opgevolgd met een tegenbezoek van agtech accelerator uit Vancouver: Foresight, naar Food & Agriculture (F&A) Next in juni 2020.
  • Tijdens F&A Next organiseert CG Vancouver een NL-BC seminar over duurzame agtech en voedselzekerheid.

Assistant Vice Minister Guido Landheer in gesprek met CEO Cubic Farms, Dave Dinessen

Het programma in Vancouver bestond in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen.

Bezoek Canadese veteraan George Chow

Assistant Vice Minister Guido Landheer, Ambassadeur Henk van der Zwan en Consul-Generaal Henk Snoeken brachten op 5 november een bezoek aan George Chow, die op die dag zijn 98e verjaardag vierde. George maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Canadese troepen die Nederland bevrijdden en kan zich nog levendig de gevechten in Nijmegen herinneren. Dit bezoek maakt deel uit van de herdenkingsactiviteiten in het kader van de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden waar Canada zo’n grote rol in speelde.

Diner met innovatieve bedrijven in de AgTech sector

Bij het diner op de Residentie waren zeven Canadese bedrijven uitgenodigd die een sterke band met Nederland hebben. Soms doordat ze door Nederlanders opgezet zijn, soms omdat ze inmiddels Nederlandse investeerders aangetrokken hebben of Nederlandse partners hebben gevonden. De Nederlandse technologie is nog steeds sterk en structureel zichtbaar in de tuinbouwsector: vrijwel alle kassen bevatten Nederlandse apparatuur en/of technologie. Bedrijven zoals Qualitree, Houwelings en Windset Farms lichtten hun partnerschap en ervaring met Nederland en Nederlandse bedrijven toe. Een aantal andere bedrijven hebben zich sterk ontwikkeld in toepassingen van innovatieve en digitale technologie in de landbouwsector: Terramera, Ecoation en AI Systems zijn voorbeelden van Canadese scale-ups die in de sterke technologie georiënteerde economie van de Noord-Amerikaanse westkust met vernieuwende oplossingen zijn gekomen. Deze bedrijven gaven aan dat voor hen samenwerking met Nederlandse partners van levensbelang is voor verdere doorontwikkeling van hun producten en vooral ook om via Nederlandse partijen markttoegang tot de mondiale agro-economie te krijgen. Alle bedrijven gaven aan de verdere intensivering van relaties tussen NL en BC van groot belang te vinden.

Bilateraal overleg met Minister van Jobs, Trade & Technology van British Columbia

Op 6 november vond een bilateraal overleg plaats met Minister Bruce Ralston van Jobs, Trade & Technology. Minister Ralston was zeer positief over het bezoek uit Nederland, aansluitend aan de bezoeken van Premier Horgan van BC aan Nederland in juni 2019, het bezoek van BC Innovation Commissioner Alan Winter in september 2019, en het bezoek van de BC Food Security Taskforce in oktober 2019. Minister Ralston is dan ook zeer te spreken over de Letter of Intent op het terrein van duurzame agtech en voedselzekerheid. Hij wees ook op de mogelijkheden voor samenwerking rond cleantech en energie, bijvoorbeeld op het terrein van hydrogen en op het terrein van cannabis. Assistant Vice Minister Landheer nodigde tot slot de regering van BC uit voor deelname aan de Floriade.

Protein Talks - Seminar

Dit seminar bracht alle belangrijke partijen op het gebied van eiwittransitie uit de Westelijke provincies van Canada en uit Nederland bij elkaar. Van Canadese zijde hebben de Assitant Deputy Ministers van Alberta, Manitoba en Saskatchewan hun visie en de activiteiten binnen hun provincies uiteengezet en toegelicht. Ook vanuit Canadese universiteiten en PICS is op hoog niveau aan het seminar deelgenomen en inbreng geleverd aan de discussie. De Nederlandse gesprekspartners bestonden naast de Assistant Vice Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ook uit de Nederlandse ambassadeur in Canada, Nederlandse Consul-Generaal in Vancouver en vertegenwoordigers van de WUR, NIZO en Bridge2Food.

Bezoek aan Protein Talks

Agtech lunch met BC Government – tekenen samenwerkingovereenkomst

Tijdens de lunch met Deputy Minister of Agriculture Shoemaker, Assistant Deputy Minister for Business Development Lalani en Associate Deputy Minister for Investment, Innovation and Technology Brownsey van de provincie BC is gesproken over de agtech samenwerking tussen Nederland en BC, voortvloeiend in de hierboven genoemde ondertekening van de Letter of Intent tussen BC en Nederland over duurzame agtech en voedselzekerheid. De samenwerking die uit de Letter of Intent voortvloeit heeft betrekking op onder meer samenwerking tussen universiteiten en andere kennisinstituten, samenwerking tussen accelerators voor agro-startups in Nederland en BC, alsmede pilotprojecten voor het uitproberen van technologieën.

Bedrijfsbezoek aan Cubic Farms

De Nederlandse delegatie bracht een bezoek aan het innovatieve vertical farming bedrijf Cubic Farms, opgericht door oud-Nederlander Jack Benne. Cubic Farms heeft het concept van vertical farming zodanig ontwikkeld dat in containers verschillende slasoorten op optimale en zeer efficiënte wijze geteeld kunnen worden. Dit gebeurt aan de hand van duurzame, innovatieve rotatiesystemen gecombineerd met LED-verlichting. Alle voorwaarden voor de sla om te groeien – temperatuur, water, nutriënten, licht – kunnen volledig met softwaresystemen worden beheerd. De container is volledig afgesloten van de weersomstandigheden buiten. Dit betekent dat de containers overal kunnen worden geplaatst, onafhankelijk van het klimaat. Voor Canada betekent dit dat Cubic Farms het gehele jaar door deze slasoorten kunnen worden geleverd. Als succesfactor noemt het bedrijf, naast de tuinbouwexpertise van Nederland ook de concrete en praktische mindset – ook van Canadezen – waardoor de toepassing van technologie tot concrete en deskundige resultaten leidt.

Vertical Farming van Cubic Farms

Bekijk in onderstaande video hoe Dave Dinesen (CEO van Cubic Farms) uitlegt hoe je met een app ieder gewas naar wens kunt beheren, zoals watertoevoer en nutriëntenmanagement.

Vertical Farming van Cubic Farms

Bedrijfsbezoek aan This Fish

Startup bedrijf This Fish is gespecialiseerd in “Traceability” in de visserijsector. Dit bedrijf heeft soft- en hardware ontwikkeld om de hele supply chain zichtbaar te maken en certificeert hiermee de duurzaamheid van bedrijven. Deze startup is mede voortgekomen uit internationale samenwerking met WUR, heeft Nederlandse co-investeerders en werkt onder andere in Azië samen met Nederlandse partners om de duurzaamheid van bedrijven te certificeren. Dit bedrijf is dan ook weer een uniek voorbeeld van internationale samenwerking en innovatie.