Kabinet: extra inzet op voedselzekerheid

Wereldwijde voedselzekerheid staat hoog op de agenda van het kabinet. De inzet is gericht op verspreiding van innovatieve technieken, klimaatadaptatie en terugdringing van voedselverliezen. Dat staat in de Kamerbrief van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten.

De ministers schrijven in hun brief dat het bestaande voedselzekerheidsbeleid onverkort van toepassing blijft. Centraal staat hierin voor de periode 2016 - 2030:

  • Betere voeding voor 32 miljoen kinderen.
  • Duurzame verhoging van de productiviteit en het inkomen van 8 miljoen kleine boeren en boerinnen.
  • Een bijdrage leveren aan ecologisch duurzaam gebruik van 8 miljoen hectare landbouwgrond.
Voedselzekerheid

De overstap naar meer duurzame en circulaire voedselsystemen is volgens de ministers cruciaal. De Nederlandse inzet is vooral gericht op innovatie, klimaatadaptatie en minder voedselverliezen.

Innovatie

Naast export van landbouwproducten vinden ook Nederlandse kennis en technologie hun weg meer en meer naar het buitenland. Zo is de ketensamenwerking in ons land tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheid inmiddels internationaal een voorbeeld geworden. Toepassing van deze benadering – bekend onder het begrip Dutch Diamond Approach – vereist intensieve uitwisseling met lokale kennis en ervaring.

Het aantal chronisch ondervoede mensen lag in 2017 op 821 miljoen. Ruim 670 miljoen mensen kampen met obesitas. In 2018 hadden 113 miljoen mensen te maken met acute honger. Landen in Afrika worden onevenredig zwaar getroffen door voedselonzekerheid. 

Aardappelketen

Klimaatadaptatie

In hun brief stellen de ministers dat zonder aanpassing aan het veranderende klimaat productiviteit en inkomen van boeren teruglopen en wordt de voedselzekerheidssituatie in veel gebieden onhoudbaar. Nederland concentreert zich op investeringen in het vergroten van de weerbaarheid en het aanpassingsvermogen van kleinschalige voedselproducenten, bijvoorbeeld met betere weersinformatie en teelt van droogte-, ziekte- of zoutresistente gewassen.

Volgens de ministers loopt Nederland op deze terreinen voorop. De inzet richt zich op verspreiding van klimaatslimme technieken die zich in de praktijk al hebben bewezen zoals aanplant van bodembedekkers, toepassing van water-efficiënte technieken en diversificatie in teeltplannen.

Minder voedselverlies

Wereldwijd gaat een derde van het geproduceerde voedsel verloren. Terugdringing van de verliezen draagt volgens de ministers aanzienlijk bij aan de verbetering van de voedselzekerheid in de wereld. Hier ligt een kans voor het Nederlandse agrofoodcluster. “Inspanningen op het gebied van innovatie, scholing en kennisverspreiding ten behoeve van de transitie naar kringlooplandbouw zal het terugdringen van voedselverliezen integraal meenemen.”

Uitgangsmaterialen

In de Kamerbrief wijzen de ministers expliciet op het belang van de beschikbaarheid van goed plantaardig en dierlijk uitgangsmateriaal. Op dit terrein loopt Nederland voorop. Op dit moment werken Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen al in een aantal landen aan de versterking van de zaaizaadsector zodat lokale boeren toegang krijgen tot kwalitatief goed uitgangsmateriaal.

Visserij

Ook de visserij krijgt in het voedselzekerheidsbeleid komende jaren specifieke aandacht. Zo ondersteunt Nederland het Blue Growth Initiative van de FAO. Dit initiatief staat voor een multi-sectorale aanpak van aquatische hulpbronnen, gericht op een ecologisch gebruik van oceanen en rivieren.

De ministeries van BZ en LNV en brancheorganisatie Plantum zijn actief in het samenwerkingsverband SeedNL. Doel is versterking van de zaaizaadsector in ontwikkelingslanden om zo de productiviteit van lokale boeren te verbeteren. De focus ligt op Ethiopië en Nigeria.

Kamerbrief Op weg naar een wereld zonder honger