Delegatie uit Washington State op bezoek in Nederland

Van dinsdag 29 januari tot en met maandag 4 februari heeft een delegatie uit Washington State een uitgebreid bezoek gebracht aan Nederland. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw van Washington State, vertegenwoordigers van de Washington Tree Fruit Research Commission,  een tweetal Universiteiten en bedrijven in de fruit- en fruitbomensector. Het bezoek was door de delegatie in overleg met de ambassade en het CG in San Francisco georganiseerd door RVO.

Een van de uitdagingen voor de fruit en fruitbomensector in Washington State is arbeid. Veel werk in de boomgaard zoals het plukken van het fruit wordt door mensen gedaan. Waar mogelijk zou robotisering een kans bieden.  De sweeper robot waar in Wageningen aan wordt gewerkt, kon dan ook op veel belangstelling rekenen hoewel het plukken van een appel nog steeds het beste wordt gedaan door handen. Ook hightech sensing en 3D herkenning, hyperspectral imaging en diagnostiek door middel van camera en technologie van bladeren en vruchten in de boom werd met belangstelling door de delegatie van Washington State bekeken.

De autonome robot/platform dat ingezet kan worden in de boomgaard voor onkruidbestrijding, een gezamenlijk project van Wageningen en Zuid-Korea, trok ook veel aandacht. Dit te meer omdat deze geen gebruik maakt van GPS en onafhankelijk van externe signalen functioneert. Hierdoor is het platform overal inzetbaar zonder dat er voorbereidingen in de boomgaard moeten worden verricht om het satellietsignaal te kunnen ontvangen.

Proeftuin Randwijk

De delegatie bracht ook een bezoek aan Proeftuin Randwijk waar onderzoek wordt verricht naar onder meer fruitbomen, die zodanig groeien dat het gemakkelijker is om er een robot of geautomatiseerd platform tussen de rijen te laten rijden. Het feit dat de telers zélf deze activiteiten financieren bleek voor de Amerikaanse delegatie opmerkelijk.

Samenwerking universiteiten

Bij de Technische Universiteit Eindhoven en Robovalley in Delft bleek overduidelijk dat door technologische ontwikkelingen, big data en robotisering steeds meer interesse ontstaat in toepassingen daarvan in de landbouwsector. Dat blijkt ook uit het feit dat de Technische Universiteiten en Wageningen Universiteit en Research  afspraken over verdergaande samenwerking hebben gemaakt. In het bezoek aan het Innovation Space in Eindhoven is de delegatie ook geïnformeerd over de betrokkenheid van studenten in het ontwikkelen en presenteren van innovaties die kunnen leiden tot startups. In Delft bij Robovalley is de kleinste drone ter wereld getoond. Oogmerk van de ontwikkeling van zulke drones is inzetbaarheid ervan in kassen. Allereerst om planten te observeren en mogelijk om in een latere ontwikkelingsfase natuurlijke vijanden uit te zetten. In een nog latere fase zou het misschien mogelijk zijn om met een drone planten te bestuiven. Hierdoor ontspon zich een interessante discussie in hoeverre samenwerking op dit gebied mogelijk zou zijn.

NAK-tuinbouw

Voordat de delegatie werd ontvangen op het Ministerie van LNV heeft nog een overleg plaatsgevonden tussen NAK-tuinbouw en vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw uit Washington State. Daarbij is door NAK-tuinbouw uiteengezet hoe de nieuwe EU-regelgeving er uit ziet en wat dat met zich meebrengt voor invoer van buiten de EU. Zo zal er met ingang van 2023 sprake moeten zijn van een equivalent systeem wil invoer vanuit een derde land mogelijk zijn. In de tussenliggende periode zal worden uitgewerkt aan welke vereisten zo’n systeem moet voldoen om als equivalent te worden gezien. Beide partijen zijn positief over dit overleg en de contacten en zien mogelijkheden om samen te werken.

Bij het Ministerie van LNV is de delegatie uit Washington State ontvangen door DG Sonnema die in haar speech onder meer is ingegaan op de nieuwe visie van Minister Schouten over circulaire landbouw en op een aantal overeenkomsten tussen Nederland en Washington State. Ook heeft DG Sonnema de uitnodiging voor de Floriade overhandigd.

Aansluitend is in meer informele setting verder gesproken over precisielandbouw, het Topsectoren beleid en over de samenwerking tussen overheid, onderzoek en bedrijfsleven, een samenwerking die de Amerikaanse delegatie net zoals de financiering door het bedrijfsleven zelf,  is opgevallen.

Tot slot bracht de delegatie een vroeg bezoek aan de bloemenveiling in Aalsmeer.

Afgesproken is om na de reis met elkaar te bezien op welke terreinen kan worden samengewerkt en wie daarbij betrokken kunnen worden.