Regeneratieve landbouw in de VS in opmars

Een groeiend aantal boeren in de Verenigde Staten kiest voor regeneratieve landbouwmethoden. Zo is het areaal bodembedekkers afgelopen jaren fors toegenomen. Verschillende staten stimuleren de toepassing van bodemmaatregelen. Ook bedrijven als General Mills en Danone komen in actie.

Regeneratieve landbouw is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. De methode richt zich vooral op verbetering van de bodemkwaliteit. De National Farmers Union (NFU) omschrijft regeneratieve landbouw als volgt: regenerative agriculture is a system of farming and ranching principles and practices that increases biodiversity, enriches the soil, purifies watersheds, and all while increasing in-farm fertility, which may help producers save money by reducing input expenses.

Praktijken die onder de noemer van deze vorm van landbouw worden toegepast, zijn onder andere geen of minimale bodembewerking, gebruik van bodembedekkers, gewasrotatie en toepassing van compost in plaats van kunstmest.

Lees verder onder foto

  • Salinas Valley, Californië
    Beeld: ©Adobe Stock

    Irrigatie in Salinas Valley, Californië

Regeneratieve landbouw versus kringlooplandbouw

Terwijl regeneratieve landbouw zich voor een belangrijk deel richt op verbetering van de bodemkwaliteit en –gezondheid, ligt bij kringlooplandbouw de nadruk op circulariteit van de voedselketen.

Verschillende regeneratieve productiemethoden zoals teelt van een tussengewas, begrazingsbeheer en boslandbouw passen goed in een circulair landbouwsysteem. Het verschil is dat bij kringlooplandbouw ook wordt gekeken naar de optimale inzet van biomassa en naar verhoging van de waarde van reststoffen. Ook is bij kringlooplandbouw een expliciete rol weggelegd voor dieren en is er veel aandacht voor de kwaliteit van het voedseldieet.

Achteruitgang bodemkwaliteit

De intensieve landbouwproductie in de VS leidt op veel plekken tot degradatie van de bodemkwaliteit waarbij de bodem nog nauwelijks nutriënten of water vasthoudt. Volgens The Nature Conservancy hebben landbouwgronden in de VS tot 60% van hun oorspronkelijke organisch stofgehalte verloren. Met regeneratieve landbouw wordt geprobeerd deze ontwikkeling terug te draaien en de bodemkwaliteit te verbeteren.

Betere economische resultaten

De aandacht voor dergelijke praktijken onder boeren neemt toe. Een belangrijke reden is dat boeren hun bedrijf willen doorgeven aan de volgende generatie. Ook op lange termijn moet op de grond landbouwproductie mogelijk zijn.

Regeneratieve landbouwmethoden leiden vaak tot betere economische resultaten. Op een gezonde bodem kan namelijk voedsel van hogere kwaliteit met betere voedingswaarden worden geproduceerd. Dat maakt het mogelijk om producten af te zetten in een hoger marktsegment.

Daarnaast zorgen de aanpassingen voor een versterking van de weerbaarheid tegen plagen en ziekten en een verbetering van de waterkwaliteit. Minder gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen verlaagt de productiekosten.

Lees verder onder foto

Salinas Valley, Californië
Beeld: ©LAN Washington
Groenteteelt in Salinas Valley, Californië

Opslag van koolstof in de bodem

Regeneratieve landbouw leidt ook tot meer opslag van koolstof in de bodem en levert zo een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Volgens een recent rapport van de National Academy of Sciences kan met dergelijke landbouwpraktijken jaarlijks 250 miljoen ton koolstofdioxide worden opgenomen in de bodem.

Private initiatieven

Er is een aantal grote bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie dat deze ontwikkeling stimuleert. Zo wil General Mills voor 2030 op 1 miljoen hectare landbouwgrond regeneratieve landbouwpraktijken toepassen. Daarbij werkt het bedrijf samen met de Foundation for Food & Agriculture Research, een organisatie die innovatie in de land- en tuinbouw stimuleert.

Een ander voorbeeld is Danone, de grootste yoghurtproducent in de VS. Danone investeert US$ 6 miljoen in een onderzoeksprogramma voor bodemgezondheid. Onderdeel daarvan zijn trainingen aan boeren over best practices.

Pleidooi voor certificering

Op dit moment bestaat er geen certificaat voor producten die zijn geproduceerd met gebruik van regeneratieve landbouwpraktijken. Er zijn boeren die pleiten voor certificering om hun producten zo beter herkenbaar te maken bij de consument. Er zijn verschillende initiatieven die een dergelijk certificaat hebben ontwikkeld, zoals het Rodale Institute. Er bestaan ook tegenstanders van certificering, vooral om regeldruk te voorkomen.

Stimulering door overheid

Verschillende staten in de VS stimuleren de toepassing van bodemmaatregelen. In 2018 ondertekenden Nederland en Californië de Global Soil Health Challenge, met daarin een oproep aan overheden om de ontwikkeling van gezonde bodems te stimuleren. Het Californische ministerie van Landbouw lanceerde het Healthy Soils Program. Dit programma maakt via demonstratieprojecten de voordelen van duurzame landbouwmethoden zichtbaar. Ook krijgen boeren subsidie voor maatregelen als gebruik van bodembedekkers, geen of minimale bodembewerking en gebruik van compost.

Aandeel nog beperkt

In de 2017 Census of Agriculture is een toename in regeneratieve landbouwpraktijken terug te zien. Zo is het areaal bodembedekkers tussen 2012 en 2017 met 50% toegenomen. Het absolute aandeel blijft echter nog beperkt. Barrières voor boeren om dergelijke praktijken toe te passen, zijn de investeringen die men moet maken terwijl resultaten zich pas op langer termijn laten uitbetalen.

Ook is er veel onbekendheid onder boeren over de positieve effecten van duurzame productiemethoden. Daarnaast huren veel boeren hun grond, waardoor zij geen stimulans hebben om dergelijke praktijken toe te passen.

Landbouwteam Verenigde Staten
was-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgUSACAN

Mei 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bodemverbetering. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.