Nederlands consortium aan de slag in Kazachstan

Een consortium van toonaangevende bedrijven uit de Nederlandse tuinbouwsector gaat fors investeren in Kazachstan. Hierover zijn onlangs afspraken gemaakt met de overheid in het Centraal-Aziatische land. Het gaat om een investering in onder meer bouw van kassen, biologische gewasbescherming, pootgoedverbetering en opbouw van praktische land- en tuinbouwkennis.

De ambassade van Kazachstan in Den Haag en de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Nur-Sultan in Kazachstan hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de afsluiting van een aantal overeenkomsten tussen het tuinbouwconsortium en de Kazachstaanse overheid begin juni. De coördinatie van het consortium is in handen van stichting Dutch Greenhouse Delta.

Belangrijke partijen in het consortium zijn naast Dutch Greenhouse Delta Van der Hoeven, Certhon, Hoogendoorn, Dalsum, Priva, Koppert Biological Systems, Solyntha en HAS Den Bosch.

Ambassadeur André Carstens
Ambassadeur André Carstens

Samenwerking ambassades

De Nederlandse ambassadeur André Carstens in Kazachstan spreekt over een coproductie van de twee betrokken ambassades. “Vanaf het begin van deze samenwerking tussen Nederland en Kazachstan hanteren de twee ambassades dezelfde slogan: ‘one team, one mission’. Met succes, blijkt nu.”

De Kazachstaanse overheid wil de bedekte tuinbouw ontwikkelen en kiest hierbij voor inbreng van Nederlandse kennis en technologie. De gemaakte afspraken bieden volgens Carstens perspectief voor de voedselvoorziening in Kazachstan. “En natuurlijk ook voor de betrokken Nederlandse tuinbouwbedrijven.”

Diversificatie economie

Kazachstan grenst in het noorden aan Rusland en in het oosten aan China. Het land is 65 keer zo groot als Nederland en telt 18 miljoen inwoners. De economie in het land steunt in belangrijke mate op inkomsten uit olie- en gaswinning. Die inkomsten lopen terug. Vandaar dat de overheid kiest voor diversificatie van de economie. De agrarische sector en dan met name de bedekte tuinbouw, worden gezien als kansrijk.

Lees verder onder foto

Hightech tuinbouwkas in Kazachstan
Hightech tuinbouwkas in Kazachstan

Gebruik van restwarmte

Afgelopen jaren groeide het kassenareaal in Kazachstan overigens al. Nederlandse bedrijven zijn daar vaak bij betrokken. Veel van die kassen maken gebruik van restwarmte van energiecentrales. Daardoor zijn de productiekosten relatief laag. Ambassadeur Carstens: “Door deze goedkope vorm van warmtetoevoer is er meer ruimte voor tuinbouw. Daarbij komt dat onder glas veel efficiënter gebruikgemaakt kan worden van water dan in het open veld. Daarom biedt juist deze sector perspectief.”

Kennisopbouw

Volgens Eric Egberts, ceo van Dutch Greenhouse Delta en nauw betrokken bij de activiteiten van het Nederlandse tuinbouwconsortium in Kazachstan, is tijdens het bezoek van de Nederlandse bedrijven aan Kazachstan begin juni een zestal  overeenkomsten ondertekend. “Een van de belangrijkste betreft Nederlandse ondersteuning bij de opbouw van kennis bij de bestaande tuinders. Opbouw van een sector als de glastuinbouw staat of valt met kennis. Kennisontwikkeling leidt tot modernisering van de sector en dus tot investeringen in technologie. Daar kunnen Nederlandse leveranciers weer van profiteren.”

Aardappelzaad  

Een van de andere overeenkomsten heeft betrekking op de aardappelteelt. Solyntha gaat hybride aardappelzaad leveren, waarmee op korte termijn de pootgoedproductie in Kazachstan kan worden verbeterd. Egberts: “Nederlandse technologie leidt in deze sector tot betere rassen met minder ziektedruk en hogere opbrengsten. Met zaad uit Nederland komt de pootgoedproductie in Kazachstan versneld op gang en wordt de sector minder afhankelijk van het buitenland.”

Nieuwe tuinbouwcomplexen

Ook zijn afspraken gemaakt tussen partijen in Kazachstan en Nederlandse kassenbouwers over de bouw van nieuwe tuinbouwcomplexen. Koppert Biological Systems wordt actief op het terrein van biologische gewasbescherming en bodemverbetering. Volgens Egberts kan ontwikkeling van de land- en tuinbouw zoals in de afspraken voorzien op termijn leiden tot export van landbouwproducten naar Rusland. “Dat geeft de economie een enorme impuls.”

Op eigen benen staan

Volgens ambassadeur Carstens zijn de activiteiten van het Nederlandse consortium erop gericht om de land- en tuinbouw in Kazachstan op eigen benen te laten staan. “Nederlandse kassenbouwers laten dus niet alle materialen uit Nederland komen, maar kopen het benodigde glas en staal zoveel mogelijk bij lokale bedrijven. En vandaar ook de nadruk van het consortium op kennisontwikkeling.”