Onderwijsprogramma Dutch Sprout voor Iran van start

Iran kent een snel groeiende vraag naar verse groenten, bloemen, fruit en potplanten. De Nederlandse ambassade ondersteunt de Nederlandse tuinbouwsector bij de duurzame ontwikkeling van bedekte teelten in Iran sinds kort ook op educatief gebied.

Behoefte aan nieuw talent

Het beleid van het Iraanse ministerie van Landbouw in het 6e vijfjarenprogramma is erop gericht om 48.000 ha aan kassen (plastic/glas) bij te bouwen, een toename van 600% vergeleken met 2015. De doelen zijn:

  • toename waterefficiëntie
  • hogere productiviteit
  • betere kwaliteitscontrole
  • minder chemische bestrijding
  •  jaarrond productie
  • minder CO2-uitstoot
  • klimaatadaptatie
  • voedselzekerheid
Dutch sprouts

Behoefte aan kader

Om dit succesvol te doen is er, naast technologische vernieuwing en investeringen, een grote behoefte aan nieuw kader. Het huidige tuinbouwonderwijs in Iran is hier niet op toegerust; er zit een gat tussen wat opleidingsinstituten en private kennisinstellingen bieden en wat het bedrijfsleven nodig heeft.

Dit blijkt uit een verkenningsmissie uitgevoerd in oktober 2018 door Greenport West Holland. De missie maakt duidelijk dat betrokken partijen in Iran veel behoefte hebben aan zowel vakinhoudelijke – als onderwijskundige ondersteuning. Een unieke kans voor Nederlandse bedrijven en onderwijsinstellingen om dit gat te vullen.

Op basis van het rapport is het Nederlandse consortium Dutch Sprout gevormd. Dat bestaat uit business- en onderwijspartners met als doel de samenwerking met Iran invulling te geven. Greenport West Holland, Delphy, Lentiz, ManageMindGroup, Beanstalk en Agribusiness Academy maken deel uit van het consortium. In het project wordt nauw samengewerkt met de lokale consultant Parnaco.

Doel op korte termijn

De ambitie op korte termijn is het aanleveren van een flexibel en praktijkgericht ‘blended learning’ programma dat aansluit bij de Iraanse vraag. Bedrijven en onderwijsinstituten in Iran worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het opleidingsmodel. Centraal staat een competentiegedreven en vraaggestuurd leermodel, dat sturing geeft aan carrière ontwikkeling. Doelgroepen zijn: ondernemers, experts, investeerders, supervisor-managers en stakeholders in de tuinbouwketen.

Zodra partijen het eens zijn, wordt begonnen met de uitvoering van de training. Naar verwachting zal dit medio mei zijn. De pilottrainingen vinden plaats in de vorm van lokaal gefinancierde ‘Train The Trainer’ programma’s op twee of drie tuinbouwbedrijven. Deze zijn representatief voor de toekomst van de tuinbouw in Iran en doen recht aan de expertise van de Nederlandse tuinbouwsector.

Visie op lange termijn

Op de langere termijn (4-7 jaar) is de Nederlands-Iraanse samenwerking gericht op de omzetting van het bestaande tuinbouwonderwijs naar meer praktijkgericht onderwijs in de hele tuinbouwketen. Het ultieme doel van het consortium is meer product - en kennisexport naar Iran. Hiermee levert Nederland een bijdrage aan de ambities van Iran om de lokale tuinbouwsector te verduurzamen. Tegelijkertijd versterkt Dutch Sprout de positie van Nederland als exporteur van agrarische kennis.