Maatregelen Duitse Klimaschutzprogramm voor landbouwsector

De Duitse regering heeft vrijdag 20 september haar Klimaschutzprogramm gepresenteerd. Dit plan bevat onder meer een flink aantal maatregelen op landbouwgebied, zoals vermindering van het stikstofoverschot (mest) en sterkere ondersteuning van de biologische landbouwsector. Dit artikel gaat nader op de maatregelen in.

Beeld: PixLord / Pixabay.com

Terwijl ook op de Berlijnse straten vele tienduizenden voor een strikter milieubeleid demonstreerden, presenteerden bondskanselier Merkel en haar Klimakabinett een beleidspakket om de opwarming van de aarde te beperken. Dit programma is een aanvulling op het eerder in gang gezette Duitse beleid om de in het Parijs-akkoord vastgelegde doelstellingen voor 2030 (en 2050) te bereiken.

Reductie van 6 tot 9 miljoen ton CO2

Een onderdeel van het Klimaschutzprogramm is de landbouwsector. De sector mag, zo heeft de Duitse regering besloten, in 2030 ten hoogste nog 58 tot 61 miljoen ton aan CO2 per jaar uitstoten. Aangezien bij voortzetting van het huidige beleid de jaarlijkse uitstoot op naar verwachting 67 miljoen ton uitkomt, is bijsturing essentieel, aldus het kabinet. Om een uitstootreductie van circa 6 tot 9 miljoen ton per jaar te realiseren, heeft de Duitse regering op landbouwgebied een programma geformuleerd met 11 beleidsdoelen.

Lopend en nieuw beleid

Diverse maatregelen lopen al of zijn “onderweg”. Een flink aantal maatregelen zal verantwoordelijk Minister Klöckner in de komende tijd nader moeten uitwerken en concretiseren. Dit zal voor haar en haar ambtenaren niet altijd makkelijk zijn. Al direct na de presentatie van het Klimaschutzprogramm uitten de oppositie, brancheorganisaties en allerlei maatschappelijke organisaties stevige kritiek. B90/Die Grünen zullen zeer waarschijnlijk tegen het gehele beleid stemmen. Ze vinden het onvoldoende. B90/Die Grünen regeren in negen van de 16 deelstaten mee en hebben daardoor in de Duitse Eerste Kamer (der Bundesrat) een belangrijke stem. Doordat B90/Die Grünen ook mogelijk in Brandenburg en Saksen gaan meeregeren, zal hun invloed verder toenemen.

De in het Klimaschutzprogramm aangekondigde maatregelen op landbouwgebied zijn:

 1. Vermindering van het stikstofoverschot.
 2. Vergroting van energetisch gebruik van dierlijke mest en reststoffen uit de landbouw.
 3. Vergroting van de biologische landbouw door uitbreiding van stimulerende wet- en regelgeving en financiële ondersteuning.
 4. Emissievermindering in de veehouderij, waarbij het kabinet ook wil kijken naar de omvang van de veestapel.
 5. Verhoging van de energie-efficiëntie.
 6. Behoud en verhoging van organisch stofgehalte/humus in bouwland.
 7. Stimulering van behoud van permanent grasland.
 8. Bescherming van veengebieden.
 9. Behoud en verduurzamen van het beheer van bossen en houtgebruik.
 10. Vermijding en vermindering van voedselverspilling.
 11. De regering heeft stimuleringsmaatregelen voor klimaatvriendelijke maatregelen uit het GLB in de afgelopen tijd uitgebreid.

Monitoringssysteem

Aangezien het kabinet de eerder vastgelegde doelstelling voor 2020 niet zal halen, kondigde bondskanselier Merkel bij de presentatie aan dat de regering een actief monitoringssysteem opzet om regelmatig te toetsen of Duitsland de doelstellingen behaalt. Indien nodig (dus bij onderschrijding van de doelstelling) zal het Klimakabinett besluiten om aanvullende maatregelen te nemen, zo benadrukte kanselier Merkel.