Header Landbouwradennetwerk

Highlights Agroberichten Buitenland week 44, 2022

Highlights Agroberichten Buitenland is de wekelijkse nieuwsbrief van het Landbouwattachénetwerk. U wordt iedere week geattendeerd op nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie van 60 landbouwteams actief in 80 landen.

AGROSPECIAL - Klimaattop COP27

De nieuwe Agrospecial heeft als thema 'Klimaattop COP27'. Klimaatverandering raakt de voedselketen en de natuur in de hele wereld. Verduurzaming van de keten en klimaatadaptatie staan daarom op de klimaattop COP27 hoog op de agenda. In dit digitale magazine belicht het LNV Landbouwattachénetwerk in 40 bijdragen wat de impact van klimaatverandering is en welke maatregelen wereldwijd worden genomen om te komen tot een voedselsysteem dat toekomstbestendig is en bijdraagt aan de herstel van natuur en biodiversiteit.

Agrospecial Klimaattop COP27

Omslag Agrospecial Klimaattop COP27

- LNV: mondiale klimaatambitie vasthouden

De ambitie van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) vasthouden en omzetten in concrete afspraken en actie. Dat is in de kern de inzet van het ministerie van LNV richting de klimaattop COP27 in Egypte. Dat zeggen Heloïse van Houten en Lucas du Pré die vanuit LNV nauw betrokken zijn bij Nederlandse voorbereidingen van de top. 

LNV

LNV

- Klimaatgezant: ‘Beter samenwerken om klimaatramp te voorkomen’

Namens de Nederlandse overheid zet klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme zich wereldwijd in voor stevige klimaatmaatregelen. Hij ziet uit naar de Klimaattop COP27 in Egypte. “Ik hoop dat deze COP leidt tot meer samenwerking wereldwijd, vooral met de landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering.”

Klimaatgezant

Jaime de Bourbon de Parme

- Europese Green Deal biedt antwoord op klimaatverandering Europese Unie

De Europese Unie gaat op weg naar klimaatbestendige en veerkrachtige voedselsystemen. Daar hoort een robuuste natuur bij. De ‘Van boer tot bord’-strategie en de EU-Biodiversiteitsstrategie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Deze strategieën bieden kansen aan boeren.

Europese Unie

Green deal
Beeld: ©Adobe Stock

- Klimaat hoog op de agenda veredelingsbedrijven

Nederlandse kweekbedrijven kunnen de mondiale voedselcrisis als gevolg van klimaatverandering niet in hun eentje oplossen. Zij leveren wel een stevige bijdrage aan de aanpassing van gewassen aan nieuwe productiesystemen, zegt directeur Niels Louwaars van Plantum in aanloop naar de klimaatconferentie COP27. “Met de veredeling van klimaatbestendige zaden en de introductie ervan zijn al stappen vooruitgezet. Wij zien onszelf dus wel als deel van de oplossing.”

Plantum

Niels Louwaars

- West-Europese landen actief in klimaatadaptatie agrosector

Belgische boeren tonen in toenemende mate belangstelling voor waterbesparing. Duitse consumenten kiezen in de supermarkt steeds meer op basis van duurzaamheid en  klimaateffecten van producten. In Frankrijk lopen verschillende initiatieven om de agrarische sector klimaatbestendiger te maken. De Britse boerenbond wil in 2040 klimaatneutraal produceren. Spanje en Nederland wisselen kennis uit over verbetering van het bodem- en watermanagement. Denemarken gaat tienduizenden hectare veengrond uit productie nemen en vernatten. Portugal wil de klimaatkennis in de agrarische sector vergroten. De ambitie van de Ierse regering is om ​wereldleider in duurzame voedselsystemen te worden. De OESO ziet dat de landbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Europa westelijk

Landscape
Beeld: ©Andy-Waddington CC

- Landen in Centraal en Oostelijk Europa kiezen voor precisielandbouw

Polen stimuleert de opvang en opslag van regenwater. Turkije en Nederland vinden elkaar in klimaatslimme toepassingen op het boerenerf en in kennisontwikkeling. Hongarije zet in op precisielandbouw om de klimaatproblemen te bestrijden. De Servische regering ondersteunt boeren bij de aanpassing aan klimaatverandering met premies voor precisietechnieken en digitalisering.

Europa oostelijk en centraal

De afgelopen jaren is de precisielandbouwtrend in Hongarije in een stroomversnelling terecht gekomen.
Beeld: ©DJI-Agras

- Volop aandacht voor waterbesparing in tuinbouw in Midden-Oosten

Met de klimaattop COP27 in Egypte krijgt duurzame landbouw in het land wereldwijde aandacht. Dit biedt kansen voor Egyptisch-Nederlandse samenwerking op het terrein van klimaatbestendige landbouw. In de Verenigde Arabische Emiraten levert een Nederlands tuinbouwcluster een bijdrage aan de ontwikkeling van een voedselsysteem dat klimaatbestendig is. De regering van Saoedi-Arabië heeft in haar Vision 2030 plannen gepresenteerd voor een klimaatslimme landbouw met minder watergebruik en groene energie. De Irakese overheid werkt vanwege de toenemende droogte aan de ontwikkeling van klimaatslimme voedselsystemen met input van Nederlandse expertise en technologie. Iraanse tuinders bezoeken Nederland om te leren over waterbesparing in kassen en om kennis op te doen over droogtetolerante rassen.

Midden-Oosten

Landbouw in de woestijn

- Landen in Afrika zoeken samenwerking met Nederland

Marokko neemt klimaatmaatregelen; overheid en kennisinstellingen zoeken hierbij steeds vaker samenwerking met Nederland. In Algerije staan klimaatverandering, voedselzekerheid en waterschaarste nog niet hoog op de agenda. De introductie van klimaatslimme landbouwpraktijken komt in Uganda en Rwanda langzaam van de grond. De overheid van Ethiopië zet in op herbebossing en betere landbouwtechnieken. In Kenia is er Nederlandse betrokkenheid bij verbetering van de voedsel- en waterzekerheid in droge regio’s. Steeds meer Ghanese boeren zien kansen in druppelirrigatie in de groenteteelt. In Zuid-Afrika lopen drie grote projecten die zich focussen op de nexus water, voedsel en biodiversiteit.

Afrika

Jongeren in Uganda leren nieuwe vaardigheden in de landbouw

- Zouttolerante landbouw is kans voor Aziatische landen

China wil graag met Nederland samenwerken om verzilte gronden te behouden voor voedselproductie. De Japanse overheid wil nieuwe variëteiten inzetten die beter bestand zijn tegen hoge temperaturen. De Zuid-Koreaanse regering investeert in de klimaatbewustwording van de boeren. De focus in India is gericht op de weerbaarheid van het voedselsysteem. In Sri Lanka is een project in uitvoering om de kleinschalige landbouw klimaatbestendiger te maken. Vietnam en Nederland werken samen in de strijd tegen verzilting en aan duurzame teeltsystemen bij de garnalenkweek. 

Azië

Precisisielandbouw Zuid-Korea

- In steeds meer Amerikaanse landen is klimaat speerpunt

Bestrijding van klimaatverandering is voor president Biden van de Verenigde Staten een prioriteit, met daarbij een belangrijke rol voor de landbouwsector. De Canadese overheid stimuleert boeren om klimaatmaatregelen te nemen, onder meer met living labs. Nederland ondersteunt in Mexico initiatieven op het terrein van boslandbouw en herbebossing. Gezien de rol van Brazilië op landbouw- en klimaatvlak, is dit land meer dan voorheen een belangrijke partner om samenwerking mee aan te gaan, onder meer bij het tegengaan van ontbossing. 

Amerika

Herbebossing door APEAJAL