Header Landbouwradennetwerk

Highlights Agroberichten Buitenland week 24, 2021

Highlights Agroberichten Buitenland is de wekelijkse nieuwsbrief van het Landbouwattachénetwerk. U wordt iedere week geattendeerd op nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie van 58 landbouwteams actief in 79 landen.

Nieuwe AGROSPECIAL: Mondiale aanpak van voedselverliezen

Onze nieuwe Agrospecial 'Mondiale aanpak van voedselverliezen' is verschenen. Tegengaan van verliezen in de voedselketen is een internationaal thema waar steeds meer aandacht voor komt. Dit e-magazine met maar liefst 40 bijdragen schetst een beeld van de actuele ontwikkelingen rond voedselverlies- en verspilling en welke maatregelen hiertegen wereldwijd worden genomen. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn hier geregeld bij betrokken. Ons landbouwattachénetwerk speelt vaak een bemiddelende rol.

Agrospecial Mondiale aanpak voedselverliezen

Voedselverliezen

[AGROSPECIAL] LNV: verliezen nemen af, verdere actie is nodig

De verliezen in de Nederlandse voedselketen nemen af, maar verdere actie is nodig. Dat constateert het ministerie van LNV, zowel op nationaal als internationaal niveau. Tegengaan van voedselverspilling staat hoog op de prioriteitenlijst van het ministerie. Monitoring, consumentencampagnes en aanpassing van regelgeving zijn belangrijke actielijnen.

Agrospecial LNV-beleid

[AGROSPECIAL] Voedselverlies hoog op internationale agenda’s

Halvering van het verlies in de voedselketen in 2030, dat is de kern van SDG-goal 12.3. Het ministerie van LNV zet zich hiervoor in, onder andere via inbreng in de FAO en het initiatief Champions 12.3. Dit initiatief ontwikkelt actieprogramma’s in drie Afrikaanse landen. In gesprek met Hans Hoogeveen, ambassadeur bij de FAO en co-voorzitter van Champions 12.3.

Agrospecial Hans Hoogeveen

[AGROSPECIAL] Samen tegen Voedselverspilling kiest voor ketenaanpak

In Nederland verspillen we jaarlijks 2 miljard kilo voedsel. Dat verlies gaat omlaag, maar het gaat nog te langzaam. Het nieuwe kabinet moet daarom de strijd tegen voedselverspilling centraal op zijn agenda zetten. Dat vindt de stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Agrospecial samen tegen voedselverspilling

Samen tegen voedselverspilling

[AGROSPECIAL] Koelen van voedselproducten vergt forse investering

Het koelen van groenten en andere versproducten na de oogst en tijdens transport zorgt voor minder verlies van voedsel en voor behoud van de kwaliteit. Maar een koelsysteem laten installeren, vergt kapitaal en dat hebben boeren in armere landen onvoldoende. Het wereldwijd opererende Weber Cooling uit Nederland ziet het dilemma.

Agrospecial Weber Cooling

[AGROSPECIAL - EUROPA] Voedselverspilling krijgt hoge prioriteit in Westelijk Europa

In Duitsland werken overheid, brancheorganisaties en levensmiddelenhandel nauw samen om de voedselverspilling te verminderen. De drie gewesten in België focussen op preventie en bewustwording. De vrijwillige aanpak in Frankrijk ondersteunt de overheid met wettelijke bepalingen. Sinds 2016 kent Italië nationale regels in de strijd tegen voedselverliezen. Deze regelgeving is gericht op het tegengaan van overproductie en verspilling in de hele keten. Portugal kent verschillende initiatieven om verspilling van voedsel tegen te gaan. Zo komt 'lelijk fruit' niet in de afvalbak terecht. De Nederlandse ambassade in Spanje begon een kansentraject voor hergebruik van reststromen uit de tuinbouw. In het Verenigd Koninkrijk is voedselverspilling al sinds 2005 een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Het landbouwteam op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU werkt samen met onderzoeksinstituten en andere partijen in de voedselketen.

Agrospecial Europa westelijk

Food waste

[AGROSPECIAL - EUROPA] Landen in Centraal en Oostelijk Europa zetten stappen

Het tegengaan van voedselverspilling is in Rusland vooral uitdaging voor de verdere toekomst. Toch zet de overheid enkele stappen vooruit. In Hongarije timmeren start-ups aan de weg, bijvoorbeeld met een eco-robot. Door de inzet van de Nederlandse ambassade in Polen is met hulp van de WUR een initiatief gestart om voedselverspilling tegen te gaan. In Roemenië en Bulgarije vindt de meeste verspilling plaats in de huishoudens en voedselindustrie. In Servië wil Ahold Delhaize in de periode tot 2030 50% van de voedselverspilling terugdringen. Voedselverlies levert in Turkije een schadepost op van zo’n 38 miljard dollar per jaar. De overheid richt zich hier op hotels, restaurants en catering.

Agrospecial Europa centraal

[AGROSPECIAL - AFRIKA] In Afrika ligt nadruk op postharvest-verliezen

Professionalisering van de aardappelopslag kan in Algerije de verliezen fors verlagen. Ethiopië zet in op verbetering van opslag, transport en verwerking in de voedselketens. Tenminste een derde van de fruitproductie in Ivoorkust gaat verloren. In dit land is HortiFresh actief. Met behulp van een Nederlandse innovatie levert het bedrijf NatureLock in Kenia een bijdrage aan de terugdringing van de ketenverliezen. Onlangs is er een interessante studie gedaan naar voedselverliezen in Nigeria. Veel van de uitkomsten gelden ook voor andere West-Afrikaanse landen. In Zuid-Afrika treft het probleem vooral de groente- en fruitsector.

Agrospecial Afrika

Inpakken van aardappelen bij een opslag in Aïn Defla

[AGROSPECIAL - AMERIKA] Nederlandse betrokkenheid bij aanpak ketenverlies in Amerika

Terugdringing van de voedselverliezen in de Verenigde Staten wordt sinds 2018 federaal aangepakt. In Canada neemt de afvalproductie af door een aantal succesvolle initiatieven om afval te recyclen. Nederlandse bedrijven zijn in Mexico actief om de verliezen terug te dringen in exportketens naar Europa. In Chili vindt voedselverlies vooral in de eerste schakels van de keten plaats. In Colombia en Peru geeft een inventarisatie een goed beeld in welke productcategorieën de grootste verliezen optreden.

Agrospecial Amerika

Restanten

[AGROSPECIAL - AZIË] Groeiende aandacht in Azië voor voedselverlies

Terugdringing van voedselverlies heeft komende jaren hoge prioriteit in China. Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Peking voert een studie uit naar de marktkansen voor Nederland. Start-ups in India vinden niches in de voedselketen en Nederlandse bedrijven bieden kennis en technologie die hierbij aansluit. In Japan wil de overheid het voedselverlies in 2030 met 50% terugdringen ten opzichte van 2000. Vooral met behulp van innovatieve technologie. Zuid-Korea kent inmiddels een goed logistiek systeem voor verwerkt voedsel, vlees, zuivel- en visserijproducten, met weinig verspilling. In Taiwan zijn initiatieven genomen om de verspilling van voedsel tegen te gaan, onder meer door supermarktketens. In Singapore nemen hotels innovatieve maatregelen om hun voedselafval te reduceren. Het vrijhandelsakkoord met de EU geeft mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om in Vietnam bij te dragen aan ontwikkeling van de voedselketen.

Agrospecial Azië

Markt

[AGROSPECIAL - MIDDEN-OOSTEN] Verspilling in Midden-Oosten prominent op overheidsagenda

In Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ligt de voedselverspilling per inwoner ver boven het wereldwijde gemiddelde. Het vraagstuk staat in beide landen dan ook prominent op de overheidsagenda. De verliezen in Iran zijn vooral het gevolg van inefficiënte ketens, verouderde machines en een gebrek aan koudeopslag. In de zoektocht naar modernisering van de agrofoodsector staan optimaal watergebruik en ketenefficiëntie centraal.

Agrospecial Midden-Oosten

Onverkochte appels